Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi reagovat na současnou informaci o umístění uměleckého díla k připomínce uvedených umělců viz: https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zprav...

1) Byla porota nějak honorována? A agentura CCEA MOBA? Pokud ano, jakou částkou a z jakého rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy.

2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po jakou dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis?

3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost?

4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí?

5) Žádám o poskytnutí vizualizací všech přihlášených prací, včetně cen realizace u jednotlivých děl.

6) Posuzovaná kritéria - jaká byla a odůvodnění výběru tohoto díla...

7) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví? Konec konců park se nachází u zrušeného vlakového nádraží

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.12.2020 12:45:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.12.2020 12:45:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10", bylo doručeno dne 20.12.2020 12:45:39 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1934722/2020.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Davidová Jana (MHMP, KUC), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážený žadateli,

 

s odvoláním na Váš e-mail ze dne 20. 12. 2020 ve vìci „Žádost o poskytnutí
informace podle zákona è. 106/1999 Sb., Billboard Chalupecký a Hauková –
realizace díla na Praze 10“ si dovoluji sdìlit následující.

 

Vaše žádost o poskytnutí informací obsahovala dotazy týkající se realizace
díla pøipomínajícího odkaz umìleckého páru Jiøina Hauková – Jindøich
Chalupecký, resp. otázky k soutìži o návrh instalace ve veøejném prostoru
v rámci tohoto umìleckého zámìru. S tìmito dotazy je nutno obrátit se na
Mìstskou èást Praha 10. Dùvodem je, že Hlavní mìsto Praha je v této
záležitosti pouze investorem, tak jak je též zmínìno v tiskové zprávì
Mìstské èásti Praha 10 ze dne 18. 12. 2020. Veškeré další záležitosti
ohlednì výše uvedeného jsou již v gesci dané mìstské èásti, která je též
kompetentní odpovìdìt Vaše dotazy.

 

Souèasnì tímto vyhovujeme Vašemu požadavku ohlednì doruèení odpovìdi na
e-mailovou adresu [1][FOI #8506 e-mail] ??.

 

S pøátelským pozdravem

 

 

Ing. Jana Davidová

zakázkáøka

 

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

Odbor kultury a cestovního ruchu

Oddìlení sekretariátu

Jungmannova 36/31, 11121 Praha 1

Tel.: +420 236 002 044, +420 777 808 266

[2][emailová adresa]

[3]www.praha.eu

 

[4]cid:image001.jpg@01D6B1DE.F58B4710

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8506 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha.eu/
4. http://www.praha.eu/