Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10

Michal Voska vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Hlavní město Praha neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi reagovat na současnou informaci o umístění uměleckého díla k připomínce uvedených umělců viz: https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zprav...

1) Byla porota nějak honorována? A agentura CCEA MOBA? Pokud ano, jakou částkou a z jakého rozpočtu daná částka byla, kdo jí schválil, na základě jaké smlouvy.

2) Je v ceně díla, tedy 4,8 milionu korun správa, servis, oprava v případě závady? Pokud ano, po jakou dobu bude servis - případně záruka realizována? A jak je smluvně ošetřen pozáruční servis?

3) Jakou má dílo předpokládanou a jakou deklarovanou životnost?

4) Jaké budou roční náklady na provoz díla, včetně spotřeb? A kdo dané náklady uhradí?

5) Žádám o poskytnutí vizualizací všech přihlášených prací, včetně cen realizace u jednotlivých děl.

6) Posuzovaná kritéria - jaká byla a odůvodnění výběru tohoto díla...

7) Existuje studie o návštěvnících parku, odhady, kolik lidí park ročně navštíví? Konec konců park se nachází u zrušeného vlakového nádraží

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.12.2020 12:45:39 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.12.2020 12:45:39 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Billboard Chalupecký a Hauková - realizace díla na Praze 10", bylo doručeno dne 20.12.2020 12:45:39 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1934722/2020.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, považujte toto poučení za bezpředmětné.

Davidová Jana (MHMP, KUC), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážený žadateli,

 

s odvoláním na Váš e-mail ze dne 20. 12. 2020 ve vìci „Žádost o poskytnutí
informace podle zákona è. 106/1999 Sb., Billboard Chalupecký a Hauková –
realizace díla na Praze 10“ si dovoluji sdìlit následující.

 

Vaše žádost o poskytnutí informací obsahovala dotazy týkající se realizace
díla pøipomínajícího odkaz umìleckého páru Jiøina Hauková – Jindøich
Chalupecký, resp. otázky k soutìži o návrh instalace ve veøejném prostoru
v rámci tohoto umìleckého zámìru. S tìmito dotazy je nutno obrátit se na
Mìstskou èást Praha 10. Dùvodem je, že Hlavní mìsto Praha je v této
záležitosti pouze investorem, tak jak je též zmínìno v tiskové zprávì
Mìstské èásti Praha 10 ze dne 18. 12. 2020. Veškeré další záležitosti
ohlednì výše uvedeného jsou již v gesci dané mìstské èásti, která je též
kompetentní odpovìdìt Vaše dotazy.

 

Souèasnì tímto vyhovujeme Vašemu požadavku ohlednì doruèení odpovìdi na
e-mailovou adresu [1][FOI #8506 e-mail] ??.

 

S pøátelským pozdravem

 

 

Ing. Jana Davidová

zakázkáøka

 

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

Odbor kultury a cestovního ruchu

Oddìlení sekretariátu

Jungmannova 36/31, 11121 Praha 1

Tel.: +420 236 002 044, +420 777 808 266

[2][emailová adresa]

[3]www.praha.eu

 

[4]cid:image001.jpg@01D6B1DE.F58B4710

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8506 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha.eu/
4. http://www.praha.eu/