Audity MŽP

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo životního prostředí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lukáš Blažej

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí posledních provedených auditů MŽP následujících typů:
1) organizační,
2) funkční,
3) procesní,
4) informační.

Pokud jsou tyto audity součástí širšího dokumentu (např. analýza procesů, metodika řízení, strategie reformy apod.), žádám o poskytnutí celého širšího dokumentu.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Blažej

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Audity MŽP
Datum doručení: 5.3.2020 16:51:26
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2020/39718
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Audity MŽP
Date of delivery: 5.3.2020 16:51:26
Record number of your e-mail message: ENV/2020/39718

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2020/130/274
Vyřizuje: Helena chocholoušková
Evidenční číslo: ENV/2020/44316
Věc: 106/1999 Sb._Blažej_rozhodnutí

Lukáš Blažej zanechal/a poznámku ()

Proti rozhodnutí jsem podal rozklad.

Lukáš Blažej zanechal/a poznámku ()

Ministerstvo životního prostředí své rozhodnutí autoremedurou zrušilo:

„Dne 5. března 2020 obdrželo ministerstvo žádost žadatele podanou podle zákona č. 106/1999
Sb. o poskytnutí „posledních provedených auditů MŽP následujících typů:
a) organizační,
b) funkční,
c) procesní,
d) informační.“
Ministerstvo posoudilo obsah žádosti a dospělo k závěru, že žadatel se domáhá zaslání auditů
provedených ministerstvem. Ministerstvo nerozlišuje svou auditní činnost dle typologie
provedené žadatelem, proto nezbylo než konstatovat, že žádné takové audity ministerstvo
neprovádělo, tj. audity neexistují. V tom smyslu ministerstvo svým rozhodnutím ze dne
18. března 2020, č. j. MZP/2020/130/274, rozhodlo o odmítnutí žádosti z důvodu neexistence
požadovaných informací.
Předmětné rozhodnutí ministerstva napadl žadatel dne 18. března 2020 rozkladem. Žadatel
považuje rozhodnutí ministerstva za nepravdivé a odkazuje na internetovou zprávu společnosti
SYSNET, v níž se hovoří o procesním auditu, který společnost provedla na ministerstvu. Tento
procesní audit zmiňuje i ministerstvo ve své tiskové zprávě ze dne 6. února 2009. Žadatel rovněž
upozorňuje na cíl vlády č. 07.08 - Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit podle hexagonu veřejné správy z roku 2007. Žadatel zdůrazňuje, že žádost se týkala typů auditů (tj. směřovala
k jejich obsahu), nikoliv názvu. Žadatel navrhuje, aby rozkladem napadené rozhodnutí
ministerstva bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení.
Podle ustanovení § 20 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. pokud tento zákon nestanoví
jinak, použijí se při postupu podle něj pro odvolací řízení ustanovení správního řádu. Jelikož
zákon č. 106/1999 Sb. neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o úkonech povinného subjektu po
podání rozkladu, toliko ve svém ustanovení § 16 odst. 2 stanovuje kratší lhůtu pro předložení
rozkladu nadřízenému orgánu, ministerstvo zvažovalo využití pravomoci zrušení či změny svého
rozhodnutí podle ustanovení § 87 správního řádu. Podle citovaného ustanovení správní orgán,
který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání
a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých
se to týká, vyslovili souhlas. Ministerstvo dospělo k závěru, že podmínky pro aplikaci ustanovení
§ 87 správního řádu jsou v posuzované věci dány.
Na základě sdělení žadatele v jeho rozkladu ministerstvo shledalo, že zřejmě nesprávně
posoudilo obsah žádosti. Ministerstvo mělo za to, že žadatel směřuje svou žádost k auditům
prováděným ministerstvem, nikoli k auditům prováděným třetími subjekty na ministerstvu.
Ministerstvo dále zřejmě nesprávně zhodnotilo i časový rozsah požadovaných informací, neboť
žadatel ve svém rozkladu odkazuje na audity prováděné před více než 10 lety. Ministerstvo se
tedy rozhodlo plně vyhovět rozkladu žadatele a tímto rozhodnutím ruší své rozhodnutí ze dne
18. března 2020, č. j. MZP/2020/130/274, jímž byla žádost žadatele ze dne 5. března 2020
odmítnuta. Ministerstvo bude pokračovat ve vyřízení žádosti žadatele.“