Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o informace zda:

1) Došlo ze strany prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ministra zdravotnictví dne 21. 10. 2020 nebo 22. 10. 2020 k jakémukoliv porušení krizových opatření vlády, porušení povinností plynoucích z krizového zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), k porušení jakéhokoliv MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ nařizeného Ministerstvem zdravotnictví, zejména mimořádného opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN?

2) Došlo dne 21. 10. 2020 nebo 22. 10. 2020 ze strany prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ministra zdravotnictví k jakémukoliv porušení krizových opatření vlády, porušení povinností plynoucích z krizového zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zejména pak ke spáchání přestupku tím, že v době krizového stavu nesplnil
a) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c),
b) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. d) nebo e), nebo
c) povinnost podle § 31 odst. 3 písm. f).?

3) V jakém restauračním dne 21. 10. 2020 nebo 22. 10. 2020 byl prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., ministra zdravotnictví, a jaká vyjímka se na toto restaurační zažízení vztahuje?

4) Zda ze strany tohoto restauračního zařízení došlo k porušení jakéhokoliv MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ nařizeného Ministerstvem zdravotnictví?

5) Zda bylo již zahájeno řízení v případě porušení mimořádných opatření přijatých ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události?

S přátelským pozdravem,

JUDr. Norbert Sokol

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Sdělení o odeslání rozhodnutí k podání č. 451/2020 (Dan Sokol)

Identifikátor dokumentu: MZDRX01CP3XA
značka: MZDR 46480/2020-5/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.11.2020
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1971917_001.pdf