Akce Českého rozhlasu na 17. listopadu

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Český rozhlas

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Český rozhlas.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Český rozhlas

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se akce Českého rozhlasu konané 17. listopadu 2014 na Václavském náměstí spojené s hudební produkcí, připomínající výročí událostí 17. listopadu 1989 (dále jen "akce"):

1. grantovou přihlášku podanou Českým rozhlasem v souvislosti s akcí, určenou Ministerstvu kultury nebo jinému poskytovateli grantu, jakož i vyjádření poskytovatele grantu k ní,

2. základní údaje o všech subjektech, prostřednictvím kterých bude povinný subjekt akci zajišťovat, a to všech dodavatelů, kteří v souvislosti s akcí obdrží veřejné prostředky v částce přesahující 200 000 Kč, jakož i smlouvy s nimi uzavřené v souvislosti s akcí a schválené rozpočty na akci; základními údaji podle tohoto bodu se rozumí vždy výše poskytnutého plnění a dále u právnických osob název, IČO a sídlo, u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště; jde-li uvedeným příjemcem veřejných prostředků více osob společně, pak žádám základní osobní údaje všech zúčastněných osob,

3. dokumenty dokládající výběrové řízení na veřejnou zakázku nebo jiný způsob, kterým byl vybrán každý dodavatel podle bodu 2.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Info rozhlas,

Vážení posluchači Českého rozhlasu,

děkujeme, že jste nám napsali. Pokusíme se Vám odpovědět v co nejkratším termínu.

Pokud se účastníte soutěže pořadu "eRko", přejeme Vám hodně štěstí.

S přáním hezkého dne

Marie Hladíková

specialista infolinky

Český rozhlas
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221551313 |
e-mail: [email address] | www.rozhlas.cz


IČ 45245053 | DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.
Please consider the environment before printing this e-mail.


Upozornění:
Pro případ, že je tento e-mail součástí obchodního jednání mezi jeho odesílatelem a adresátem, vyhrazuje si odesílatel právo vést takové jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídal za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Je vyloučena aplikace pravidel dle ustanovení § 1728 až 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ("OZ") o předsmluvní odpovědnosti a adresát e-mailu nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po ČRo požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. Pro případ, že si odesílatel a adresát tohoto e-mailu mezi sebou v rámci obchodního jednání o podmínkách návrhu smlouvy opakovaně zašlou návrh takové smlouvy, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy, jsou novou nabídkou.

Malina Milan, Český rozhlas

1 příloha

Vážený pane,

obdrželi jsme Váš níže uvedený e- mail, který jste označil jako žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací. Sdělujeme Vám, že Vaše žádost není dle § 14 odst. 4 zákona č. 101/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů, žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Informace o podávání žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím Českému rozhlasu naleznete v zákoně č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a také na webových stránkách Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz/informace/pravo/

S pozdravem

Mgr. Milan Malina
vedoucí právního oddělení

Český rozhlas
právní oddělení
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 236 | mobil: 602 778 917
e-mail: [email address] | www.rozhlas.cz
IČ 45245053 | DIČ CZ45245053
Zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.
Please consider the environment before printing this e-mail.

Upozornění:
Pro případ, že je tento e-mail součástí obchodního jednání mezi jeho odesílatelem a adresátem, vyhrazuje si odesílatel právo vést takové jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídal za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Je vyloučena aplikace pravidel dle ustanovení § 1728 až 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“) o předsmluvní odpovědnosti a adresát e-mailu nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po ČRo požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. Pro případ, že si odesílatel a adresát tohoto e-mailu mezi sebou v rámci obchodního jednání o podmínkách návrhu smlouvy opakovaně zašlou návrh takové smlouvy, platí, že i odpověď nebo úprava návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy, jsou novou nabídkou.

----- Původní zpráva -----
Odesilatel: "Jakub Michálek" <[FOI #3282 e-mail] ??>
Příjemce: "dotaz dotazy vznesené na instituci ČRo" <[email address]>
Datum: 01-10-2014 19:25
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Akce Českého rozhlasu na 17. listopadu

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Český rozhlas

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Český rozhlas

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se akce Českého rozhlasu konané 17. listopadu 2014 na Václavském náměstí spojené s hudební produkcí, připomínající výročí událostí 17. listopadu 1989 (dále jen "akce"):

1. grantovou přihlášku podanou Českým rozhlasem v souvislosti s akcí, určenou Ministerstvu kultury nebo jinému poskytovateli grantu, jakož i vyjádření poskytovatele grantu k ní,

2. základní údaje o všech subjektech, prostřednictvím kterých bude povinný subjekt akci zajišťovat, a to všech dodavatelů, kteří v souvislosti s akcí obdrží veřejné prostředky v částce přesahující 200 000 Kč, jakož i smlouvy s nimi uzavřené v souvislosti s akcí a schválené rozpočty na akci; základními údaji podle tohoto bodu se rozumí vždy výše poskytnutého plnění a dále u právnických osob název, IČO a sídlo, u fyzických osob jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště; jde-li uvedeným příjemcem veřejných prostředků více osob společně, pak žádám základní osobní údaje všech zúčastněných osob,

3. dokumenty dokládající výběrové řízení na veřejnou zakázku nebo jiný způsob, kterým byl vybrán každý dodavatel podle bodu 2.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #3282 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-10-01T19:24:26+02:00" title="2014-10-01 19:24:26 +0200"> 1/10/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------