Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Matějová Alexandra,

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:00:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:00:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj 5.1.2017 09:33:49

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:43
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 5.1.2017 09:33:49
Vaše evidenční údaje: Havlík David, /,, foi+request-6199-ecc0fd0c@infoprovs...

Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Pustelníková Jana,

6 příloh

Vážený pane Havlíku,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené na
 adresu elektronické podatelny dne 5. 1. 2017, Vám přikládáme v příloze
Vámi požadovaný adresář obecních, městských úřadů, městysů a městských
částí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, a to ve formátu
Microsoft Excel a Word. Dále Vám sdělujeme, že požadované informace,
můžete najít na naší webové stránce
[1]http://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3.h.... Závěrem si dovolujeme
upozornit, že přehled základních údajů o obcích vč. adres je aktualizován
na základě sdělení od samotných obcí, přičemž tyto nemají zákonnou
povinnost nám tyto údaje zasílat.

S pozdravem

 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního

 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

Mgr. Martinem Vymětalem, LL.M.
vedoucím oddělení právního
odboru právního a organizačního

 

Vyřizuje:
Ing. Jana Pustelníková
organizační referent
odbor právní a organizační

[2]logo_email.gif
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18  Ostrava
tel.: 595 622 256
fax: 595 622 226
e-mail: [3][emailová adresa]
[4]www.msk.cz

 

[5]https://portal.msk.cz/pokr/test/aktualit...

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí.

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully
implemented the EMAS system.
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3.h...
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.msk.cz/