Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání rozhodnutí'.

5T 187/2008-85 
 
U s n e s e n í 
 
 

Odsouzený 
  nar. 
 r.č. 
, bez prac. poměru 
 
bytem: 
 
 
je povinen podle § 152 odst. 1 písm. d) tr.ř.nahradit náklady trestního řízení stanovené paušální 
částkou 2.000,-   Kč do patnácti dnů.  
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
  
 byl trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 2008,  č.j. 
5T 187/2008-76 pravomocně uznán vinným. Je proto povinen uhradit náklady trestního řízení 
paušální částkou, jež podle vyhl. min. sprav. ČR č. 312/1995 Sb. ve znění vyhl. min. sprav. č. 
432/2002Sb.  činí 2.000,- Kč. 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.  
 
 
Upozornění:  Nebude-li  paušální  částka  zaplacena  ve  lhůtě  stanovené  ve  výroku  tohoto 
usnesení, bude vymáhána podle předpisů o vymáhání pohledávek.  
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 30. 12. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simona Brzková 
 
soudní tajemnice 
 
 
 
 
 
 
Tr.ř. č. 73 - usnesení o nákladech trestního řízení