Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání rozhodnutí'.

5T 190/2014 -45  
 
U s n e s e n í 
 
 

     Odsouzený 
  nar. 
r.č. 
, bez pracovního poměru 
 
bytem: 
 
 
je povinen podle § 152 odst. 1 písm. e) tr.ř. nahradit státu náklady trestního řízení stanovené 
paušální částkou 2.000    do patnácti (15) dnů ode dne doručení tohoto usnesení.  
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
 

  
 byl trestním příkazem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 1.9.2014, č. j.  
5  T  190/2014  pravomocně  uznán  vinným.  Je  proto  povinen  uhradit  státu  náklady  trestního 
řízení paušální částkou, která podle vyhlášky  ministerstva  spravedlnosti  č. 312/1995 Sb.,ve 
znění vyhlášky  ministerstva  spravedlnosti č. 432/2002 Sb.,  činí 2.000 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.  
 
 
Upozornění:  Nebude-li  paušální  částka  zaplacena  ve  lhůtě  stanovené  ve  výroku  tohoto 
usnesení, bude vymáhána podle předpisů o vymáhání pohledávek.  
 
 
 
 
V Hradci Králové dne 29.9.2014           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jana Moravová, v.r. 
 
vyšší soudní úřednice 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Hana Stauderová 
 
 
 
 
Tr.ř. č. 73 - usnesení o nákladech trestního řízení