Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Skupina B + E'.


 
 
 
 
*MDCRX01FWJ55* 
Vážený pan  
Jan Bluma 
Hrubčice 303 
Hrubčice 
79821 
Email: foi+request-9719-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Datum 
 
MD-10836/2024-072/4 
Bc. Lukáš Svoboda 
Praha 
MD/10836/2024/072 
xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx 
21.03.2024 
      
+420 2251 31062 
 
 
Věc: Žádost o informaci - odpověď 
Vážený pane Blumo, 
dne 12. 3. 2024 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“). V žádosti požadujete poskytnout – cit.: 
„Chtěl bych se zeptat jak je to s oprávněním na řízení malotraktoru (tedy traktor s hmotností do 3,5 
t). Mohu takový traktor s vlekem do 3,5 t řídit s řidičským oprávněním skupiny B + E ? (pokud ano, 
tak jsem někde četl, že pokud má malotraktor konstrukční rychlost do tuším 40 km/h tak dokonce 
mohu táhnout přívěs s hmotností 2,5 násobku traktoru – pokud to samozřejmě traktor může 
táhnout.  
 
Další dotaz je k řidičskému oprávnění skupiny B + E. Když mám například vozidlo o hmotnosti 2t a 
přívěsný vozík o hmotnosti 1,5 t a nepřesáhnu tedy celkovou hmotnost soupravy 3,5 t, tak mohu 
tuto soupravu řídit pouze se skupinou B, nebo už musí být B + E?“ 
 
Na  situace,  ve  kterých  potřebujete  poradit  s problematickou  situací  či  s  právními  problémy,  se 
obvykle  informační  zákon  nevztahuje.  Nicméně  jsme  se  rozhodli  Vám  poskytnout  odpověď  ve 
smyslu dobré správy, mimo režim InfZ. 
 
Pro lepší orientaci začneme od druhého otázky na oprávnění B + E. 
Podle  §  80a  odst.  1  písm.  f)  zákona  o  silničním  provozu  jsou  do  skupiny  B  zařazena  motorová 
vozidla  s  výjimkou  vozidel  uvedených  v  písmenech  a)  až  e),  jejichž  největší  povolená  hmotnost 
nepřevyšuje  3500  kg,  určená  pro  přepravu  nejvýše  8  osob  kromě  řidiče,  ke  kterým  smí  být 
připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:  
 
1.  nepřevyšující 750 kg, 
 
2.  převyšující  750  kg,  pokud  největší  povolená  hmotnost  této  jízdní  soupravy  nepřevyšuje 
3500 kg, nebo 
 
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
 


MD-10836/2024-072/4 
 
3.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 
kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.  
 
Pokud  Vámi  zmiňovaná  souprava  výše  uvedená  kritéria  splňuje,  pak  ji  může  řidič,  který  je 
držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B, řídit. 
 
K prvnímu dotazu je možné říct, že problematiku rovněž řeší zákon o silničním provozu v § 80a. 
Podle  §  80a  odst.  1  písm.  k)  zákona  o  silničním  provozu  jsou  do  skupiny  B+E  zařazeny  jízdní 
soupravy složené z vozidla uvedeného v odpovědi na první otázku a přípojného vozidla o největší 
povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg.  
Pokud Vámi zmiňovaná souprava traktoru a přípojného vozidla  kritéria splňuje, pak ji může řidič, 
který  je  držitelem  platného  řidičského  oprávnění  skupiny  B+E,  řídit.  Ve  vztahu  ke  spojitelnosti 
vozidel  do  soupravy  Vám  Ministerstvo dopravy  doporučuje  věnovat  pozornost  údajům  uvedeným 
v Technickém  průkazu  nebo  v  Osvědčení  o  registraci  příslušného  vozidla,  kde  jsou  uvedeny 
parametry největší povolené hmotnosti soupravy. 
Závěrem  Ministerstvo  dopravy  dodává,  že  je  povinností  řidiče  motorového  vozidla  a  jízdní 
soupravy respektovat ustanovení všech příslušných právních předpisů a v případě kontroly plnění 
těchto ustanovení odpovídajícím způsobem doložit.  
 
 
S pozdravem  
 
Elektronický podpis: 22.3.2024
Certifikát autora podpisu: 
 
Jméno: Mgr. Jakub Stadler
Mgr. Jakub Stadler  Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2025 12:48 +01:00
Ředitel 
Odbor komunikace 
 
  
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111