Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'do zahraničí na tříkolce Peugeot Metropolis 400 s řidičským průkazem "B" ?'.


 
 
 
 
*MDCRX01FMOSL* 
Miroslav Hegr 
Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Datum 
 
MD-8336/2024-072/3 
Mgr. et Bc. Tomáš Tetiva 
Praha 
MD/8336/2024/072 
xxxxx.xxxxxx@xxxx.xx 
12.03.2024 
      
+420 2251 31013 
 
 
Věc: Výzva k upřesnění žádosti 
Vážený pane, 
dne 26. 2. 2024 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“). Po Ministerstvu dopravy požadujete poskytnout následující informace - cit.: 
 
„Chtěl  bych  požádat  o  informaci,  zda  mohu  jezdit  v  EU  na  tříkolce  Peugeot  Metropolis  400  s 
řidičským průkazem B.“ 
 
Po prověření předmětné žádosti ministerstvo zjistilo, že pro její vyřízení jsou nutné podrobnější 
údaje týkající se Vámi uvedeného vozidla. Zašlete nám prosím kopi  velkého technického průkazu 
a osvědčení o registraci vozidla. Pokud jste velký technický průkaz již odevzdal, prosíme o výpis z 
portálu Datová kostka – Registr vozidel. Dále prosíme o doplnění Vaší adresy trvalého pobytu 
v souladu s postupem při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 z. č. 106/1999 Sb.), viz Žádost o 
poskytnutí informace.
 
Za formulaci žádosti je odpovědný žadatel a nelze tuto odpovědnost přenášet na povinný subjekt, 
který by musel sám dedukovat z žadatelem poskytnutých dílčích a nepřesných údajů požadované 
informace pod rizikem neúspěchu při případném řešení stížnosti podle § 16a InfZ. Okruh a i 
rozsah požadovaných informací vymezuje žadatel, a je tedy na něm, aby žádost formuloval tak, 
aby povinný subjekt mohl v relativně krátké zákonné lhůtě žádost odpovídajícím způsobem vyřídit. 
Samotný postup – výzva k upřesnění žádosti, a tedy i samotný postup dle § 14 odst. 5 písm. b) 
InfZ, je v zájmu žadatele, neboť pokud žádost umožňuje více rovnocenných výkladů, a povinný 
subjekt by informace poskytl podle jednoho z nich, nelze mu pak takový postup přičítat k tíži.  
Vyzýváme Vás proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ k písemnému upřesnění žádosti v 
souladu s vyjádřením uvedeným výše.
 
Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude Vaše žádost v souladu 
s  §  14  odst.  5  písm.  b)  InfZ  odmítnuta  rozhodnutím.  V  případě,  že  žádost  doplníte,  bude  Vaše 
žádost vyřízena v souladu s příslušnými ust. InfZ. 
 
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
 


MD-8336/2024-072/3 
S pozdravem  
 
Elektronický podpis: 12.3.2024
Certifikát autora podpisu: 
 
Jméno: Mgr. Jakub Stadler
Mgr. Jakub Stadler 
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2025 12:48 +01:00
Ředitel 
Odbor komunikace 
 
  
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111