Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Znovuotevření kasin v Praze'.

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
*MHMMHPMXPPXNPNZZ11CCWW99 * 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor daní, poplatků a cen 
 
  Oddělení sekretariátu 
 
 
 
     
 
Vážená paní 
 
KATEŘINA NOVÁKOVÁ 
 
e-mail: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
                       
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
     
Mgr. Ing. Alexandr Chmelík 
Č. j.: 
    236 003 825 
MHMP  324144/2024 
Počet listů/příloh: 0/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP  289975/2024 
20.02.2024 
 
Sdělení  k  žádosti o  informace podle  zákona č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu  k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14. 2. 2024 
 
Vážená paní Nováková, 
 
odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel 
dne 14.02.2024 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen 
„Žádost“). 
 
Podle Žádosti požadujete informaci: „jestli bude opět povoleno znovuotevření kasin v Praze“. 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám sdělujeme k Vašemu dotazu následující: 
 
Provozování živé hry v kasinech je na území hlavního města Prahy regulováno obecně závaznou 
vyhláškou č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her 
na území hlavního města Prahy (dále jen „obecně závazná vyhláška“).  
Z ustanovení § 3 obecně závazné vyhlášky je patrné, že živá hra provozovaná v  kasinech je na 
území hl. m. Prahy povolena, s výjimkou jejího provozování na území městských částí, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1. 
 
Sídlo:  Mariánské  nám. 2/2,  110 01 Praha  1 
Pracoviště:  Jungmannova  35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní  centrum:  800 100  000, fax:  236 007 157 
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS: 48ia97h 
Elektronický podpis - 22.2.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Soňa Thuriová
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 6.3.2024 08:49:45-000 +01:00

 
Tato obecně závazná vyhláška je veřejně dostupná na internetových stránkách hlavního města 
Prahy, a to na adrese: 
 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech
/obecne_zavazna_vyhlaska_c_14_2020_sb_hl.ht
ml 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
JUDr. Soňa Thuriová 
ředitelka odboru daní, poplatků a cen 
podepsáno elektronicky  
 
 
2/2