Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o seznam členů akreditační komise'.


 
 
*MVCRX07PMHN9* 
MVCRX07PMHN9 
prvotní  identifikátor 
 
 
odbor veřejné  správy,  dozoru  a kontroly 
náměstí  Hrdinů  1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 13685-2/ODK-2024 
Praha 22. ledna 2024 
 
Leoš Bareš 
U Věžových  domů 1453/3 
434 01 Most 
 
e-mailem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
Odpověď na žádost o informace podle zákona  č. 106/1999 Sb. - seznam  členů 
Akreditační  komise MV 
Ministerstvo  vnitra  obdrželo  dne  18. 1. 2024 Vaši žádost  podle zákona  č.  106/1999 
Sb.,   svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v níž  žádáte 
o poskytnutí  informace  –  seznam členů akreditační  komise pro  akreditace v oblasti 
vzdělávání  úředníků  územních  samosprávných  celků  s uvedením  nejvyššího 
dosaženého vzdělání ve formátu (titul – obor – název školy). 
Poskytujeme  Vám v souladu s Vaší žádostí  požadované  informace: 
 
titul 
titul za 
jméno 
příjmení 
před 
jménem   jménem  obor  
název školy 
Prof. 
Univerzita  Karlova  - 
Vladimír  Čechák 
PhDr. 
CSc. 
Filozofie a Historie 
Filosofická  fakulta 
Martina 
Děvěrová 
JUDr. 
MPA 
Právo 
Univerzita  Karlova  - 
Právnická  fakulta 
Ivana 
Hanáková 
Ing. Bc.  
DiS. 
Management  a 
Univerzita  Tomáše  Bati ve 
Kosourová 
marketing 
Zlíně 
Právo  a právní  věda 
Univerzita  Karlova  - 
Jan 
Horník 
JUDr.   
Ph.D. 
Právo  a právní  věda 
Právnická  fakulta 
Iva 
Kocourková 
Mgr.  
MPA 
Andragogika   
Univerzita  Palackého v 
Olomouci 
Tomáš   
Kotyza 
Ing.   
MBA 
Lesnictví 
Mendelova  univerzita  v Brně 
Doc. 
Právo 
Masarykova  univerzita  v  Brně  
Soňa 
Skulová 
Ph.D. 
JUDr.   
Správní  právo 
- Právnická  fakulta 
Právo 
Marek 
Starý 
Doc. 
Ph.D. 
Teorie  práva,  právní 
Univerzita  Karlova  - 
JUDr.   
Právnická  fakulta 
filozofie  a historie 
Markéta  Šnýdrová 
PhDr.   
Ph.D. 
Andragogika   
Univerzita  Karlova  - 
Andragogika   
Filosofická fakulta 
 
 
 
Univerzita  Karlova  - 
Ivana 
Šnýdrová 
PhDr.   
CSc. 
Psychologie 
Filosofická fakulta 
Zemědělská  univerzita  v 
Jaromír    Zajíček 
Ing. 
MPA 
Mechanizace 
Praze 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.  Bc. Miroslav Veselý 
ředitel odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  Mgr. Iva  Kocourková,  MPA 
tel. č.: 
974 816 478 
e-mail: 
xxxxx@xxxx.xx 
 

Elektronický podpis : 22.1.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Bc. Miroslav Veselý
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 12.8.2024 15:20:21-000 +02:00