Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 53/2024 
VAŠE ZNAČKA:    
e-mail: 
foi+request-9668-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE:  
22. 1. 2024 
 
 
Vážený pane, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 11. 1. 2024 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou jste požádal o: „zaslání anonymizovaného rozsudku k trestní věci 5 TO 219/2023 ze dne 1.11.2023.“ 
 
Na základě této žádosti Vám zasíláme požadovaný rozsudek. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
zaměstnankyně pověřená k vyřizování žádostí  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v agendě Si 
 
 Mgr. Klára 
Digitálně podepsal Mgr. 
Klára Belkovová 
 Belkovová
Datum: 2024.01.22 
11:33:08 +01'00'
 
 
 
Příloha: 
1x