Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek'. 
 
č. j. 2 T 57/2023-102 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
Okresní  soud  v Břeclavi  rozhodl  v hlavním  líčení  konaném  dne  29.  června  2023  v  Břeclavi 
samosoudkyní Mgr. Petrou Wolfovou, 
 
takto: 
 
obžalovaný 
 
 
narozený 
ve
,
, trvale bytem 
,  
 
je vinen, že 
 
1.  dne  2.  10.  2022  kolem  21:20  hodin  řídil,  pod  vlivem  drog,  osobní  motorové  vozidlo  značky 
Škoda  Superb,  reg.  značky 
,  majitelky 
,  nar. 
  kdy  byl  v 
Břeclavi na ulici Jungmannova před domem č.   ve 21:24 hodin zastaven a kontrolován hlídkou 
Policie ČR, KŘP JmK, OOP Břeclav, přičemž bylo zjištěno, že obžalovaný vozidlo řídil v době, 
kdy  byl  pod  vlivem  drog,  neboť  byl u  něj  proveden  test  na  drogy  DrugWipe  5SP  s  pozitivním 
výsledkem na amfetaminy – metanfetaminy, obžalovaný doznal požití pervitinu nosem, tzv. lajnu, 
dne 30. 9. 2022 kolem 20:00 hodin, z krevního vzorku, který byl obžalovanému odebrán téhož dne 
ve 23:56 hodin bylo v krevním séru stanoveno 517 ng/ml metanfetaminu, kterážto látka je uvedena 
v  příloze č. 5  nařízení  vlády  č. 463/2013  Sb., o seznamech  návykových látek jako  psychotropní 
látka zařazena do Seznamu II. podle Úmluvy o psychotropních látkách (publikované ve vyhlášce č. 
62/1989 Sb.), obžalovaný se tudíž nacházel v době řízení vozidla pod aktuálním vlivem této látky a 
tudíž ve stavu vylučujícím bezpečné ovládání motorového vozidla, 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Uhrová. 

 
 2 
2 T 57/2023 
2. dne 18. 11. 2022 kolem 13:15 hodin řídil, pod vlivem drog, osobní motorové vozidlo značky 
Škoda  Superb,  reg.  značky 
,  majitelky 
,  nar. 
,  kdy  byl  v 
Břeclavi  na  ulici  Sady  28.  října,  na  parkovišti  vedle  hlavní  pošty  ve  13:20  hodin  zastaven  a 
kontrolován hlídkou Policie ČR, KŘP JmK, OOP Břeclav, přičemž bylo zjištěno, že obžalovaný 
vozidlo řídil v době, kdy byl pod vlivem drog, neboť byl u něj proveden test na drogy DrugWipe 
5SP s pozitivním výsledkem na amfetaminy – metanfetaminy, obžalovaný doznal požití pervitinu 
nosem dne 16. 11. 2022 kolem 20:00 hodin, a to jednu lajnu pervitinu, z krevního vzorku, který byl 
obžalovanému  odebrán  téhož  dne  ve  14:27  hodin  bylo  v  krevním  séru  stanoveno  229  ng/ml 
metanfetaminu,  kterážto  látka  je  uvedena  v  příloze  č.  5  nařízení  vlády  č.  463/2013  Sb.,  o 
seznamech  návykových  látek  jako  psychotropní  látka  zařazena  do  Seznamu  II.  podle  Úmluvy  o 
psychotropních látkách (publikované ve vyhlášce č. 62/1989 Sb.), obžalovaný se tudíž nacházel v 
době řízení vozidla pod aktuálním vlivem této látky a tudíž ve stavu vylučujícím bezpečné ovládání 
motorového vozidla,  
 
tedy 
 
ad 1., 2. 
vykonával  ve  stavu  vylučujícím  způsobilost,  který si  přivodil  vlivem  návykové  látky, činnost,  při 
které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, 
 
čímž spáchal 
 
ad 1., 2. 
přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odstavec 1 trestního zákoníku, 
 
a za to se odsuzuje 
 
podle  §  274  odstavec  1  trestního  zákoníku  k nepodmíněnému  trestu  odnětí  svobody  v trvání  
(šesti) měsíců. 
 
Podle  §  56  odstavec  2  písmeno  a)  trestního  zákoníku  se  obžalovaný  pro  výkon  trestu  odnětí 
svobody zařazuje do věznice s ostrahou. 
 
Podle  §  73  odstavec  1,  3  trestního  zákoníku  se  obžalovanému  ukládá  trest  zákazu  činnosti 
spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání 2 (dvou) let. 
 
Odůvodnění: 
 
1.   Na obžalovaného
 byl dne 2. 6. 2023 u Okresního soudu v Břeclavi podán návrh 
na  potrestání  pro  přečin  ohrožení  pod  vlivem  návykové  látky  podle  § 274  odstavec  1 
trestního zákoníku,  jehož  se  obžalovaný  měl  dopustit  dvěma  dílčími  skutky  ve  dnech  2. 10.  a 
18. 11.  2022  jednáním,  které  je  nyní  popsáno  ve  výroku  tohoto  rozsudku.  U  hlavního  líčení 
obžalovaný  před zahájením dokazování  po příslušném  zákonném poučení prohlásil  svou  vinu  v 
plném  rozsahu,  tedy  ohledně  obou  bodů  návrhu  na  potrestání  a  souhlasil  s  právní  kvalifikací 
popsanou  v  návrhu  na  potrestání.  Soud  usnesením  rozhodl,  že  toto  prohlášení  viny  přijímá, 
protože bylo zjištěno, že toto prohlášení viny je v souladu se zjištěným skutkovým stavem věci. V 
dosavadním  průběhu  řízení  navíc  nedošlo  k  žádnému  porušení  práv  obžalovaného.  Soud  tedy 
neměl  vůbec  žádný  zákonný  důvod  k  tomu,  že  by  toto  prohlášení  viny  učiněné  obžalovaným 
nemohl přijmout. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Uhrová. 

 
 3 
2 T 57/2023 
2.  Dokazování  u  hlavního  líčení  tedy  bylo  po  přijetí  prohlášení  viny  učiněném  obžalovaným 
zaměřeno  na  otázku  trestu.  Obžalovaný  vyjádřil  lítost  nad  svými  činy  a  hájil  se  tím,  že  přijme 
jakýkoliv druh trestu, případně více druhů trestu, nechce se však znovu dostat do vězení. Ke své 
osobě obžalovaný uváděl, že žije ve společné domácnosti s přítelkyní, se kterou má vztah přibližně 
6 měsíců. Živí se jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru montáž výtahů, dosahuje čistého 
měsíčního příjmu 32.000 Kč. Připustil, že v době, kdy se začal dopouštět nynější trestné činnosti, 
tak  již  zahájil  výkon  dohledu  v  souvislosti  s  podmíněným  propuštěním  z  výkonu  trestu  odnětí 
svobody.  Testy  na  drogy  u  probačního  úředníka  absolvuje  jednou  měsíčně.  Na  drogách  ani  na 
alkoholu se  necítí být  závislý.  O tom,  že při skutcích  v  bodech 1  a 2  výroku  rozsudku  byl pod 
vlivem drogy, sám od sebe obžalovaný probačního úředníka neinformoval.  
 
3.  K  obžalovanému  bylo  zjištěno,  že  byl  dosud  3x  soudně  trestán,  a  to  pokaždé  za  úmyslnou 
drogovou trestnou činnost. Ve věci Okresního soudu v Břeclavi, sp. zn. 1 T 35/2021 mu byl za 
zločin nedovolená výroba a jiné nakládání se omamnými a psychotropními látkami a jedy podle 
§ 283  odstavec 1,  2  písmeno  b)  trestního zákoníku  a  za  další  drogovou  trestnou  činnost  uložen 
nepodmíněný  trest odnětí svobody v  trvání 18  měsíců do věznice s ostrahou.  Teprve dne 12. 9. 
2022  byl  obžalovaný  z  výkonu  tohoto  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody  podmíněně 
propuštěn  Okresním  soudem  Plzeň  –  město,  byla  mu  stanovena  zkušební  doba  podmíněného 
propuštění  v trvání  3  let  za  současného  dohledu  probačního  úředníka  a  současně  mu  bylo 
stanoveno přiměřené omezení zdržet se požívání omamných a psychotropních látek (usnesení na 
čl. 90). Probační úředník ohledně průběhu dohledu po podmíněném propuštění (zpráva na čl. 96) 
sdělil, že formální podmínky spolupráce při dohledu obžalovaný plní, ke stanoveným termínům se 
dostavuje  bez  problémů,  testům  (na  drogy)  se  podrobuje  rovněž  bez  problémů.  V  průběhu 
dohledu byl opakovaně testován slinným testem s negativním výsledkem. 
 
4.  Obžalovaný byl ohrožen trestem odnětí svobody v rámci trestní sazby až na 1 rok. Jako polehčující 
okolnost soud hodnotí kvalifikované doznání obžalovaného, tedy, že obžalovaný učinil prohlášení 
viny.  Obžalovaný  řádně podniká,  podnikáním si  vydělává  peníze  na  živobytí.  Na  druhou  stranu 
však obžalovanému výrazně přitěžuje, že se dopustil dvou dílčích útoků úmyslné trestné činnosti v 
souvislosti s drogami, a to velmi krátce poté, co byl teprve dne 12. 9. 2022 podmíněně propuštěn z 
nepodmíněného  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  mimo  jiné  pro  zvlášť  závažnou  úmyslnou 
drogovou  trestnou  činnost.  O  jiném  než  nepodmíněném  trestu  odnětí  svobody  nelze  uvažovat, 
neboť  obžalovaného  od spáchání  nynější  trestné činnosti neodradilo  ani  to, že již zahájil  výkon 
dohledu v souvislosti s podmíněným propuštěním. Obžalovaný zatajil probačnímu úředníkovi, že 
se už dne 2. 10. 2022 dopustil prvního dílčího skutku pod vlivem drog. Obžalovaný přitom mohl 
využít  toho,  že  vykonává  dohled.  Pokud  by  se  obžalovaný  sám  svěřil  po  prvním  dílčím  skutku 
probačnímu  úředníkovi,  bylo  by  možno  na  toto  první  pochybení  obžalovaného  reagovat 
přizpůsobením podmínek dohledu.  Případně probační úředník by mohl obžalovaného instruovat 
tak, aby se již obžalovaný dalšího selhání, tedy dalšího dílčího skutku nedopustil. Obžalovaný této 
možnosti, která mu byla dána vyslovení dohledu, nevyužil. A dopustil se dne 18. 11. 2022 druhého 
dílčího skutku. Navíc v případě prvního dílčího jednání byl obžalovaný poměrně výrazně ovlivněn 
metamfetaminem,  v  jeho  krevním  séru  bylo  zjištěno  517 ng/ml  metamfetaminu.  Okolnosti 
případu,  kdy  se  obžalovaný  dopustil  dvou  dílčích  skutků  pod  vlivem  drog  a  ani  osoba 
obžalovaného, který se nynější trestné činnosti pod vlivem drog dopustil krátce po podmíněném 
propuštění  z  výkonu  trestu  odnětí  svobody  pro  závažnou  drogovou  trestnou  činnost,  tak 
neumožňují  uložení  jiného  druhu  trestu  než  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody.  Prohlášení 
viny  obžalovaného  vzal  soud  v  úvahu  při  stanovení  konkrétní  výměry  tohoto  nepodmíněného 
trestu odnětí svobody.  Obžalovanému byl trest odnětí svobody uložen v polovině zákonné trestní 
sazby, tedy v trvání 6 měsíců. Pokud by obžalovaný neučinil prohlášení viny, tak by obžalovanému 
zajisté byl ukládán přísnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Pro úplnost soud dodává, že v této 
trestní věci nelze prohlášení viny a jeho význam přeceňovat, neboť v případě obou dílčích skutků 
Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Uhrová. 

 
 4 
2 T 57/2023 
byl obžalovaný přistižen přímo při činu a důkazní situace i bez prohlášení viny obžalovaného by 
byla poměrně jednoznačná. Obžalovaný si nevzal náležité poučení z toho, že byl teprve dne 12. 9. 
2022 podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody a k vedení řádného života jej nepřiměl 
ani stanovený dohled probačního úředníka a uložené omezení, aby se obžalovaný zdržel požívání 
omamných  a  psychotropních  látek.  Pro  výkon  nepodmíněného  trestu  odnětí  svobody  byl 
obžalovaný  v  souladu  s  § 56  odstavec  2  písmeno  a)  trestního  zákoníku  zařazen  do  věznice  s 
ostrahou. Obžalovaný, jak vyplývá z jeho evidenční karty řidiče, je držitelem řidičského oprávnění 
od  června  2014,  nyní  se  obžalovaný  dopustil  dvěma  dílčími  skutky  úmyslného  a  závažného 
porušení základních pravidel silničního provozu. Proto soud obžalovanému uložil také trest zákazu 
činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to v trvání 2 let.  
 
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  rozsudku  je  možno  podat  odvolání  do  osmi  dnů  od  doručení  opisu  rozsudku  ke 
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Břeclavi. Rozsudek může odvoláním 
napadnout 
a) 
státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku, 
b) 
obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, nejde-li o výrok o vině 
v rozsahu, v jakém soud přijal jeho prohlášení viny,  
Odvolání musí být ve lhůtě osmi dnů od doručení opisu rozsudku také odůvodněno tak, aby bylo 
patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, 
které  rozsudku  předcházelo.  Státní  zástupce  je  povinen  v odvolání  uvést,  zda  je  podává,  byť  i 
z části, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného. 
 
 
Břeclav 29. června 2023  
 
 
Mgr. Petra Wolfová v. r.  
  
samosoudkyně  
Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Uhrová.