Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.část - alternativy'.

 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
11. ledna 2024 
 
H  
rdlořezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
8682/2024-SŽ-GŘ-O25 
 
Po d hloubětínskou zastávkou 188/24 
Listů/příloh  2/0 
 
 
 
 
Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
Praha 9 
Telefon 
 
 
190 00 
Mobil 
 
 
E-mail 
 
 
e-mail:<foi+request-9666-
 
 
 
55 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Datum 
5. února 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ“) byla doručena dne 11. ledna 2024 Vaše 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí informací ve věci projektu Modernizace 
traťového úseku Praha - Libeň - Praha - Malešice, I. část. 
Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ se vyhovuje a pro lepší přehlednost jsou 
informace poskytovány přímo k jednotlivým dotazům žádosti. 
Dotaz žadatele: Vznášíme tímto dotaz na projekt Modernizace traťového úseku Praha - Libeň - 
Praha - Malešice, I. část. Jaké byly další možné alternativy, které byly u projektu zvažovány. 
Z jakých hledisek byly jednotlivé varianty posuzovány, jaké měly výhody a nevýhody? 
Odpověď SŽ: 
Během minulých 20 let přípravy této stavby došlo několikrát ke změně vstupních parametrů. 
Naposledy v roce 2013 došlo na základě schválení studie proveditelnosti zaústění 
IV. Tranzitního železničního koridoru (trať Praha – České Budějovice) do železničního uzlu 
Praha, k poslední úpravě, která spočívala v nutnosti doplnění další koleje přesmyku tratí. 
V roce 2006 byla zpracována územní technická studie „Modernizace trati Praha Libeň – Praha 
Běchovice, 3. část“, která prověřovala pět variant propojení Praha-Libeň a Praha-Malešice 
s nutností mimoúrovňově křížit koridor trati Praha - Kolín. Varianty se lišily drobným směrovým 
posunem, tedy konkrétním místem křížení s tratí směrem na Malešice a směrem do Běchovic. 
Přesmyk v těchto variantách byl prověřován oběma způsoby.  Ve dvou variantách (varianty 
1 a 2) byla navržena trať vedoucí směrem do Malešic pod tratí do Běchovic a ve třech 
variantách (varianty 3, 4 a 5) nad tratí do Běchovic. Posouzení variant bylo prováděno 
z hlediska dopravního (tedy splnění základních požadavků železniční dopravy), následně 
z hlediska bezpečnosti (přítomnost či nepřítomnost úrovňového křížení), z hlediska zásahu do 
lokality, a to i z hlediska dopadů na životní prostředí.  
Varianty, u kterých trať do Malešic podcházela trať na Běchovice tunelem a nesplňovaly zadané 
parametry: 
Výhody 
•  Vzdálené pohledy jsou téměř nezměněny. 
Nevýhody 
•  Podélný sklon trati do Malešic překračuje povolený limit, jedná se tedy 
o variantu, kterou nelze z tohoto důvodu realizovat (18 – 25 ‰). 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/3 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 

 
 
 
 
•  Nutné zřízení přejezdu v ulici Mezitraťová (vzhledem k blízkému vjezdu do 
stanice Praha-Libeň by mohlo docházet k zastavování vlaků v prostoru přejezdu 
a tím i velmi dlouhým časům uzavření přejezdu) alternativa vybudování podchodu 
či podjezdu v tomto místě je vzhledem k blízkému Hořejšímu rybníku a toku 
Rokytky nereálná (podchod by byl pod hladinou vody). Ze zkušeností víme, že při 
tomto uspořádání trati a intenzitě využití komunikace cyklisty a pěšími by zcela 
jistě docházelo k nebezpečnému a nelegálnímu překonávání kolejí s vyšší 
pravděpodobností než v případě, kdy je trať na mostě. 
•  Zásah do lokality v době výstavby. Při výstavbě hloubených tunelů je vždy 
zásah do lokality mnohonásobně větší než při výstavbě na povrchu. Zábory pro 
výkopy jsou vždy větší, něž při variantě mostu nebo vedení po povrchu. Množství 
přebytečné zeminy, která by se musela ze stavby odvézt by bylo výrazně větší než 
při variantě vedení tratě na mostě či po povrchu. Rozsah kácení a likvidace zeleně 
by byla samozřejmě taktéž mnohonásobně větší. 
•  Potřebná doba výluk vytížené trati na Běchovice. V případě výstavby tunelu pod 
touto nejvytíženější tratí v ČR by byly nutné výluky výrazně větší než při výstavbě 
mostu nad tratí. 
•  Množství betonu potřebné pro výstavbu tunelů, zárubních zdí v zářezech je 
výrazně větší než u varianty na povrchu či na mostě.   
Varianty, u kterých trať do Malešic přechází trať na Běchovice mostem: 
Výhody 
•  Podélný sklon trati je příznivý pro provoz nákladních vlaků (max 12,5 ‰). 
•  Mimoúrovňové křížení s ostatními módy dopravy (cyklisté, chodci, vozidla) 
a tím i neomezený průchod/průjezd lokalitou. Z toho plyne vyšší bezpečnost 
v místě lokality. 
•  Doba výluk potřebná pro výstavbu bude výrazně kratší než v případě budování 
tunelu pod tratí. 
Nevýhody 
•  Ve vzdálených pohledech bude patrně viditelný nový prvek (oblouk mostu). 
Dotaz žadatele: Z jakých důvodů byly zavrženy? 
Odpověď SŽ: 
Důvodem zavržení variant 1 a 2, kdy trať do Malešic podjíždí trať do Běchovic, bylo překročení 
limitního podélného sklonu trati, znamená to, že by na trať nemohly vjíždět nákladní vlaky, pro 
které se právě tento přesmyk má realizovat. Mezi variantami, které trať na Běchovice 
překonávaly horem, byla vybrána varianta 5, která nepředstavovala výrazný zásah do 
soumostí přes ulici Mezitraťová, a zároveň nezpůsobovala výrazný zásah do lokality z hlediska 
záboru pozemků. 
Dotaz žadatele: Byly jednotlivé varianty hodnoceny i z hlediska vlivu na životní prostředí? 
Odpověď SŽ: 
Z hlediska vlivu na životní prostředí byly varianty posouzeny v rámci předmětné studie. 
Výsledná varianta byla vybrána na základě toho, že ostatní varianty nejsou technicky 
realizovatelné, a bylo by tedy zbytečné s nimi uvažovat. Tato varianta byla následně 
rozpracována a posouzena v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (dále jen 
„proces EIA“), kde spolek Hrdlořezská zvonička uplatňoval své připomínky. Na záměr bylo 
v roce 2018 vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí. 
Dotaz žadatele: Z jakého důvodu byla zvolena současná varianta návrhu, který devastuje 
nákladně zrevitalizovaný přírodní park, sloužící k rekreaci desítek tisíc lidí, negativně ovlivní 
2/3 
 
 
 
 


 
 
 
 
a na čas znemožní průjezd páteřní cyklotrasou hl. m. Prahy, zatíží nadměrným hlukem okolní 
tisíce obyvatel okolní moderní bytové zástavby? 
Odpověď SŽ: 
Důvody sledování současné varianty jsou popsány v odpovědích výše. K devastaci přírodního 
parku (pokud je jím myšlen přírodní park Smetanka) samozřejmě nedojde, stavbou bude 
dotčena pouze nezbytná část, která je zahrnuta v zásadách územního rozvoje. Co se týče 
přírodní zajímavosti „Meandry Rokytky“ tak do tohoto revitalizovaného prvku stavba téměř 
nezasáhne, a to i díky variantě přesmyku mostem přes trať na Běchovice. Průjezd páteřní 
cyklotrasou, stejně jako prostupnost lokality během stavby budou v maximální možné míře 
zachovány. V rámci dokumentace pro územní řízení byly posouzeny všechny složky životního 
prostředí právě ve vztahu k přírodnímu parku Smetanka a k ostatním významným prvkům 
v dotčené lokalitě. Návrh konkrétních opatření bude probíhat následně během zpracování 
dalších podrobnějších stupňů dokumentací, kde budou navržena opatření pro zmírnění 
negativních vlivů na životní prostředí. Zatížení hlukem, prachem či vibracemi bude během 
stavby co nejvíce omezeno navrženými stavebními a technologickými postupy. Jakákoliv jiná 
varianta, by pro lokalitu z hlediska životního prostředí a pro místní obyvatele, byla dramaticky 
horší, i proto byla vybrána sledovaná varianta. 
Dotaz žadatele: Žádáme nejen o poskytnutí těchto informací formou odpovědi, ale také 
o poskytnutí konkrétního dokumentu/konkrétních dokumentů, kde je tento proces 
zdokumentován. 
Odpověď SŽ: 
Proces EIA je k dispozici na níže uvedeným internetovým odkaze: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1152?lang=cs. 
Dále SŽ poskytuje situace a podélné profily jednotlivých variant vyhodnocovaných v rámci 
studie v roce 2006, které naleznete na odkaze: 
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/dnAUBhsomcuB38j 
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné. 
Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ  
do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele. 
V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů budeme nuceni přistoupit k opětovnému 
zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi uvedenou adresu trvalého bydliště. Děkujeme 
za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský
05.02.2024 09:14
Podepsáno elektronicky
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí legislativního oddělení 
3/3 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
4361777
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 8964139d-b9f4-4099-a462-bcb86ccbcc70
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.02.2024 08:46:00