Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Modernizace traťového úseku Praha - Libeň – Praha - Malešice, I.část - alternativy'.


 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
11. ledna 2024 
 
  Hrdlořezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
6440/2024-SŽ-GŘ-O25 
 
  Pod hloubětínskou zastávkou 188/24 
Listů/příloh 
1/0 
 
 
 
 
Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
Praha 9 
Telefon 
 
 
190 00 
Mobil 
 
 
E-mail 
 
 
e-mail: foi+request-9666-
 
 
 
  xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Datum 
25. ledna 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrozumění o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle 
§ 14 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ“) byla doručena dne 11. ledna 2024 Vaše 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí informací „Vznášíme tímto dotaz na projekt 
Modernizace traťového úseku Praha - Libeň - Praha - Malešice, I.část. Jaké byly další možné 
alternativy, které byly u projektu zvažovány. Z jakých hledisek byly jednotlivé varianty 
posuzovány, jaké měly výhody a nevýhody? Z jakých důvodů byly zavrženy? Byly jednotlivé 
varianty hodnoceny i z hlediska vlivu na životní prostředí? Z jakého důvodu byla zvolena 
současná varianta návrhu, který devastuje nákladně zrevitalizovaný přírodní park, sloužící 
k rekreaci desítek tisíc lidí, negativně ovlivní a na čas znemožní průjezd páteřní cyklostrasou hl. 
m. Prahy, zatíží nadměrným hlukem okolní tisíce obyvatel okolní moderní bytové zástavby?  
Žádáme nejen o poskytnutí těchto informací formou odpovědi, ale také o poskytnutí 
konkrétního dokumentu/konkrétních dokumentů, kde je tento proces zdokumentován.  
Konec lhůty pro vyřízení žádosti připadá podle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ na 26. ledna 2024. 
Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti si žádá konzultaci mezi více složkami povinného 
subjektu, které mají vážný zájem na vyřízení žádosti, Vám SŽ oznamuje, že v souladu s § 14 
odst. 6 písm. c) InfZ prodlužuje lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní, tj. do 5. února 
2024. 
Mgr. František Chabičovský
25.01.2024 13:27
Podepsáno elektronicky
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí legislativního oddělení 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/1 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
4324672
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 51a81184-f51f-49c1-8885-0ce0083dea88
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2024 13:22:28