Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Daň z příjmu po prodeji pozemku'. 
 
 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky daní 
Odbor daní z příjmů I 
Oddělení daně z příjmů fyzických osob
 
 
 
Č. j.: 9663/24/7100-10111-010509 
  Vyřizuje: Ing. Jaroslava Kadlecová, Oddělení daně z příjmů fyzických osob 
Tel.: 29685 4147 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Simona Pavliskova 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Prodej darovaných pozemků  
 
Generální  finanční  ředitelství  obdrželo  dne  8.1.2024  pod  č.j.:  1914/24  Váš  dotaz  týkající 
se daně  z příjmů,  označený  jako  žádost  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné dotazy nepodléhají zákonu 
o svobodném přístupu k informacím, proto byl Váš dotaz vyhodnocen jakožto dotaz obecný.  
V textu dotazu uvádíte, že v roce 2022 darovala babička Vaší matce pozemky, které vlastnila 
desítky  let.  V roce  2023  Vaše  matka  některé  pozemky  prodala  (v  katastru  vedeno  jako 
zastavěná plocha a nádvoří a manipulační plocha). Máte za to, že daň z příjmů by se měla 
platit z rozdílu kupní ceny a odkahdní ceny.  
Dále uvádíte, že Vaše matka zároveň investovala většinu peněz z prodeje pozemku do své 
bytové potřeby (konkrétně rekonstrukce a vybavení v domě, který vlastní a obývá řadu let). 
Tážete se, zda je možné tuto částku odečíst při výpočtu daně z příjmů nebo se hradí daň 
v plné výši (rozdíl mezi kupní a odkadní cenou). 
 
K Vašemu dotazu lze uvést následující:  
 
Způsob  stanovení  základu  daně  a  daňové  povinnosti  k  dani  z  příjmů  jsou  dány  zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).  
 
Podmínkami  pro  osvobození  příjmů  z  prodeje  nemovitých  věcí,  tj.  mimo  jiné 
i pozemků se zabývá  §  4  odst.  1  písm.  b)  ZDP.  V tomto  ustanovení  od  1.1.2021  došlo 
zákonem č. 386/2020 Sb., k některým změnám a úpravám (dále také „novela“).  
 
V ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, kde jsou stanoveny podmínky pro osvobození příjmů 
z  prodeje  nemovitých  věcí  nebo  z  vypořádání  spoluvlastnictví  k nemovitým  věcem 
neosvobozených  podle  §  4  odst.  1  písm.  a)  ZDP,  se  novelou  prodlužuje  časový  test  pro 
osvobození  (doba  mezi  nabytím  vlastnického  práva  a  prodejem  nemovité  věci) 
z dosavadních 5 let na 10 let. 
 
Dále je v § 4 odst. 1 písm. b) ZDP nově vymezeno použití získaných peněžních prostředků 
na obstarání vlastní bytové potřeby u nemovitých věcí, ve kterých poplatník neměl bydliště. 
Tuto možnost lze využít až u příjmů z prodeje nemovitých věcí, které byly pořízeny v roce 

Č. j.: 9663/24/7100-10111-010509 
strana 2 (celkem 4) 
 
2021  a  později.  Tato skutečnost  vyplývá  z Čl.  IV,  bod  2.  přechodného  ustanovení  novely 
zákona o daních z příjmů, kde je uvedeno, že u nemovitých věcí, nabytých před rokem 2021, 
se uplatní  podmínky  osvobození  podle  §  4  odst.  1  písm.  b),  které  platily  ve  znění  před 
novelou.     
 
Vzhledem k tomu, že uvádíte, že k darování pozemků Vaší matce došlo v roce 2022, je třeba 
v tomto případě vycházet ze znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP platného ve zmíněné 
novele.  To  znamená,  že  podle  §  4  odst.  1  písm.  b)  ZDP  se  od  daně  osvobozuje  příjem 
z prodeje  nemovitých  věcí,  přesáhne-li  doba  mezi  nabytím  vlastnického  práva  k těmto 
nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 10 let. Doba 10 let se zkracuje o dobu, po kterou 
byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že se jedná o prodej 
nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé. 
Nepřesáhne-li  doba  mezi  nabytím  vlastnického  práva  k těmto  nemovitým  věcem  a  jejich 
prodejem  dobu  10  let  může  být  takový  příjem  osvobozený  v případě,  že  poplatník  použije 
získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. 
 
K shora  uvedenému  dodáváme,  že  vzhledem  k tomu,  že  Vaše  matka  nabyla  pozemky 
darováním, nelze zkrátit dobu 10 let o dobu, po kterou byly nemovité věci ve vlastnictví její 
matky (Vaší babičky).  
 
Co se rozumí bytovou potřebou je stanoveno v § 4b odst. 1 ZDP:   
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor 
jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby, 
b) úplatné nabytí pozemku 
1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) 
do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo 
2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c), 
c) úplatné nabytí 
1. bytového domu, 
2. rodinného domu, 
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, 
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo 
jiného užívání bytu nebo rodinného domu, 
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání 
nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
f)  vypořádání  společného  jmění  manželů  nebo  vypořádání  spoludědiců  v  případě, 
že předmětem  vypořádání  je  úhrada  podílu  spojeného  se  získáním  jednotky,  která 
nezahrnuje  nebytový  prostor  jiný  než  garáž,  sklep  nebo  komoru,  rodinného  domu  nebo 
bytového domu, 
g)  úhrada  za  převod  podílu  v  obchodní  korporaci  jejím  členem  uskutečněná  v  souvislosti 
s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, 
h)  splacení  úvěru  nebo  zápůjčky  použitých  poplatníkem  na  financování  bytových  potřeb 
uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby. 
 
Podle  §  4b  odst.  3  ZDP  lze  získané  prostředky z prodeje  nemovitých  věcí (tj.  i  pozemků) 
použít  do konce  zdaňovacího  období  bezprostředně  následujícího  po  zdaňovacím  období 
ve kterém  poplatník  tyto  prostředky  získal  nebo  když  poplatník  použil  částku  odpovídající 
získaným prostředkům ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu 
období, ve kterém tyto prostředky získal.  
 
To  znamená,  že  pokud  Vaše  matka  získala  příjmy  z prodeje  nemovitých  věcí,  pozemků 
v roce  2023  a  nebyl  splněn  10letý  časový  test  pro  osvobození  těchto  příjmů  od  daně, 

Č. j.: 9663/24/7100-10111-010509 
strana 3 (celkem 4) 
 
má možnost  vynaložit  získané  prostředky  na obstarání  vlastní  bytové  potřeby  v období 
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.  
 
V ustanovení  podle  §  4b  odst.  2  ZDP  je  stanoveno,  že  osvobození  příjmů,  které 
je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové 
potřeby,  se  použije,  oznámí-li  poplatník  správci  daně  získání  těchto  prostředků  do  konce 
lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo. 
K tomu  uvádíme,  že  na  webových  stránkách  Finanční  správy  je  dohledatelný  tiskopis 
na adrese:  Daňové  tiskopisy  |  Daně  |  Finanční  správa  (financnisprava.cz),  nazvaný 
Oznámení podle § 4b odst. 2 zákonač. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), o získání prostředků ve zdaňovacím období, které budou nebo 
byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby podle § 4b odst. 3 zákona“.  

 
Z hlediska  vynaložení  získaných  prostředků  na  obstarání  vlastní  bytové  potřeby 
mohou nastat například následující situace:  
 
Situace A 
Pokud by získané prostředky v roce 2023 – tj. příjem z prodeje pozemků, nabytých v roce 
2022,  byl  vynaložen  Vaší  matkou  v plné  výši  na  obstarání  vlastní  bytové  potřeby 
(rekonstrukci  domu)  do  31.12.2024,  pak  by  se  vynaložené  prostředky  neodečítaly 
od obdržených  příjmů,  ale  příjmy  ve  výši  částky  vynaložené  na obstarání  vlastní  bytové 
potřeby  by  představovaly  příjmy,  které  mohou  být  osvobozeny  od  daně z příjmů fyzických 
osob, samozřejmě při splnění dalších zákonných podmínek.  
 
Situace B 
Pokud by získané prostředky v roce 2023 – tj. příjem z prodeje pozemků, nabytých v roce 
2022,  byl,  jak  uvádíte  z  větší  části  Vaší  matkou  použit  na  obstarání  vlastní  bytové 
potřeby  
(rekonstrukci  domu),  vyvozujeme,  že  část  získaných  prostředků  -  příjem 
z prodeje pozemků na rekonstrukci domu nepoužila a nepoužije do lhůty pro podání 
daňové přiznání za zdaňovací období roku 2023,
 nebude se tedy na tuto část získaných 
příjmů vztahovat osvobození od daně a bude třeba tuto část příjmů zdanit.  
 
Pokud  se  na  příjmy  (případně  jejich  část)  z prodeje  nemovitých  věcí  (v  daném  případě 
pozemků) nemůže vztahovat osvobození od daně, pak uvádíme, že tyto příjmy/část příjmů 
by  byly/a  zdanitelným  příjmem  podle  §  10  odst.  1  písm.  b)  bod  1  ZDP.  V souladu  s  §  10 
odst. 5 ZDP je výdajem k tomuto příjmu cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, 
a jde-li  o věc  nabytou  bezúplatně  (např.  darem),  cena  zjištěná  podle  zvláštního  právního 
předpisu  o oceňování  majetku  ke  dni  nabytí.  Ze  zákona  o  daních  z příjmů  nevyplývá 
povinnost  provést  ocenění  znalcem jmenovaným  podle  zákona  č. 36/1967  Sb.,  o  znalcích 
a tlumočnících  nebo  podle  zákona  č.  254/2019  Sb.,  o  znalcích  a  znaleckých  kancelářích. 
Ocenění  pouze  musí  být  provedeno  podle  zákona  o  oceňování.  Další  informace,  které 
se týkají  ocenění  při  bezúplatném  nabytí  věci  se  nacházejí  v komentáři  k ustanovení  §  10 
odst. 5 ZDP v Pokynu GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona o daních z příjmů. Tento pokyn je dohledatelný na internetu.   
 
Pokud  by  Vaše  matka zdaňovala jen  část  příjmů,  je  však  třeba  provést  úpravu  výše 
výdajů, které je možné daňově uplatnit k zdanitelným příjmům.  
 
Uvedené vyplývá z § 25 odst. 1 písm. i) a především z § 23 odst. 5 zákona o daních z příjmů, 
který obsahuje zásadu daňové symetrie, daňové účinnosti příjmů a výdajů. Podle znění § 25 
odst. 1 písm. i) ZDP nelze k osvobozeným příjmům uplatnit daňové výdaje.   
 

Č. j.: 9663/24/7100-10111-010509 
strana 4 (celkem 4) 
 
Vynaložené výdaje mohou být uznány jen v takovém poměru, v němž se vztahují k příjmům 
zdanitelným, tedy k příjmům, které od daně osvobozeny nebyly. 
[viz  k této  problematice  také  rozsudek  NSS:  1  Afs  37/2014  –  46  ze  dne  14.5.2014, 
dohledatelný  na  internetových  stánkách  Nejvyššího  správního  soudu:  NSS  Hledání  - 
Vyhledávač NSS (nssoud.cz)] 
 
Další potřebné informace: 
Při podání shora zmíněného tiskopisu „Oznámení podle § 4b odst. 2 zákona ……“ o získání 
finančních prostředků z prodeje předmětných pozemků a jejich využití na obstarání vlastní 
bytové potřeby v požadovaném termínu, nebude Vaše matka osvobozené příjmy z prodeje 
nemovitých  věcí  do  daňového  přiznání  za  zdaňovací  období roku  2023 uvádět.  V souladu 
s § 38g zákona o daních z příjmů se osvobozené příjmy do daňového přiznání neuvádějí. 
 
Doplňujeme,  že  pokud  poplatník  sice  oznámí,  že  použije  podmíněné  osvobození, 
ale prostředky nakonec z jakýchkoli důvodů na bytovou potřebu nepoužije, pak v ustanovení 
§  4b  odst.  4  ZDP  je  uvedeno:  „Nedojde-li  ke  splnění  podmínky  pro  osvobození  příjmu 
spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem 
příjmem  podle § 10 ve zdaňovacím  období  bezprostředně  následujícím  po  zdaňovacím 
období, ve kterém poplatník prostředky získal.“
 
 
Zákon  o  daních  z příjmů  v takovém  případě  nevyžaduje  dodanění  do  období,  kdy  došlo 
k příjmu, ale posouvá zdanění do roku následujícího, tedy do roku, kdy marně uplyne lhůta 
pro použití prostředků. Jestliže tedy došlo k příjmu v roce 2023, poplatník podal „Oznámení 
podle § 4b odst. 2 zákona ……“,
 ale nakonec peníze na bytovou potřebu nepoužil, v daném 
případě by se potom jednalo až o příjem zdaňovacího období roku 2024.   
 
Při posuzování Vámi předloženého dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně 
z údajů  uvedených  ve  Vašem  podání  bez  podrobných  znalostí  konkrétních  informací 
a souvislostí, které se k předmětnému problému vztahují. Dále si Vás dovolujeme upozornit 
na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství není  oprávněno  k závaznému  výkladu 
právních  předpisů  a  rovněž  k poskytování  právního  poradenství  v individuálních 
záležitostech.  Proto  Vám  doporučujeme  v komplikovanějších  případech  se  obracet 
na certifikovaného daňového poradce, který se o Váš případ postará s náležitou péčí. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Kateřina Illetško 
 
vedoucí oddělení a zástupkyně ředitelky odboru 
 
 
 
 
Elektronicky podepsáno
19.02.2024
Ing. Kateřina Illetško
vedoucí oddělení a zástupkyně
ředitelky odboru