Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'plán zimní údržby - místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 4793'.


 
 
Spisová značka: 
11148/2023/KT/Vac 
Č.j.:  
93351/2023 
Vyřizuje: 
Ing. Martina Vacková 
E-mail: 
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx 
Telefon: 
483 357 244 
Datum: 
7. 11. 2023 
 
Vážený pan 
Mgr. Miloš Krčmář 
Masarykova 508/38 
Datum narození 21.1.1972 
 
 
Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 1. 11. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., která se týkala zahrnutí místní komunikace k domům Nad Školkou 4038 a Nad Školkou 
4793 do zimní údržby, Vám poskytuji následující informace: 
 
Veřejná komunikace evidovaná v pasportu komunikací jako „Nad Školkou – k č. p. 4038“ je 
v Plánu zimní údržby zařazená od zimy 2016-2017 ve III. pořadí důležitosti. 
Zimní údržba se zde provádí průtahem a případným ošetřením vozovky inertním posypem.  
Při kopírování mapových podkladů zveřejněných na síti pravděpodobně došlo k chybě. 
Z Plánu zimní údržby tato komunikace vyřazena nebyla. 
V příloze tohoto dopisu zasílám zobrazení údržby komunikace na mapě. 
 
 
S pozdravem 
 
 Martina  Digitálně podepsal 
 
Martina Vacková 
 Vacková Datum: 2023.11.07 
08:58:36 +01'00'
 
Ing. Martina Vacková 
vedoucí odboru kancelář tajemníka 
 
statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČO: 00262340 
www.mestojablonec.cz | ID datové schránky: wufbr2a | e-podatelna: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx