Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rejstříkový soud'.

 
 
č. j. Si 3378/2023- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 3378/2023 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Irena Macoszková 
DNE:  
02.11.2023 
 
 
 
Vážená paní,  
 
dne 24. 10. 2023 jste podala u Městského soudu v Praze žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  ve  které  požadujete 
poskytnutí následujících informací: ke společenství vlastníků jednotek, IČO 2819581, kdo vykonává funkci 
předsedy od roku 2020, ve sbírce listin volba předsedy není uvedena.  

 
Na základě Vaší žádosti předáváme následující informace poskytnuté kanceláří veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob:  
Ve spise pod sp. zn. S 8344, Společenství pro dům Havanská 142, Praha 7, IČ 281 95 981, nebyla 
dohledána informace o volně nového předsedy společenství. Ve Sbírce listin je založen doklad, 
zápis ze shromáždění Společenství pro dům Havanská 142 ze dne 17. 2. 2015, kdy došlo k opětovné 
volbě do funkce předsedy společenství (tj. poslední volba předsedy společenství).  
 
Dne 1. 11. 2023 bylo společenství vyzváno ve lhůtě 30 dní ke zjednání nápravy, tj. předložení zápisu 
ze shůze shromáždění, na které došlo buď k opětovné volbě stávajícího předsedy společenství nebo 
o volbě nového předsedy společenství vlastníků. 
 
S pozdravem 
 
Irena 
Digitálně podepsal 
Irena Macoszková 
 
Macoszková Datum: 2023.11.02 
13:31:47 +01'00'
Irena Macoszková 
referentka správy soudu