Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Školy při zdravotnických zařízeních'.


 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Odbor školské statistiky a analýz 
 
Karmelitská 529/5, Malá Strana 
 
118 12 Praha 1 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
 
Jan Jiruš 
 
 
 
Váš dopis ze dne / značky 
18. 10. 2023  
Číslo jednací 
MSMT-26327/2023-2 
Vyřizuje / linka 
Ing. Jaromír Nebřenský / 5467 
Datum 24. 10. 2023 
 
Odpověď: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – Školy při 
zdravotnických zařízeních 

Vážený pane Jiruši, 
k Vašemu dotazu sděluji, že v Rejstříku škol a školských zařízení neeviduje, zda se jedná o školu nebo místo výuky 
školy  při  zdravotnickém  zařízení  (ZZ).  Tuto  informaci  získáváme  až  ze  statistických  výkazů  S 4-01  o  mateřské 
základní škole při zdravotnickém zařízení
.  Neeviduje se ani to, při jakém ZZ uvedené školy fungují.  
Výkaz S 4-01 vyplnilo k 30. 9. 2022 celkem 51 mateřských škol při ZZ a 66 základních škol při ZZ, viz tabulky B4.1.1 
a  C3.1.1  ve  Statistické  ročence  školství  (odkaz  https://statis.msmt.cz/rocenka/rocenka.asp  a  přiložený  soubor 
s těmito údaji za rok 2022).  
Škola  při  zdravotnickém  zařízení  nevzdělává  „své“  vlastní  žáky,  ale  žáky  jiných  škol,  kteří  jsou  v ní  dočasně 
vzděláváni, tudíž není zřízena podle § 16 odst. 9 ŠZ. Žáci zůstávají po dobu pobytu ve ZZ a vzdělávání ve škole při 
ZZ žáky „své kmenové“ školy, která je eviduje ve školní matrice a také jim vydává doklady o vzdělávání. 
Ve školách při ZZ působilo v roce 2022 podle výkazu P 1-04 celkem 384,14 učitelů a 0,6 speciálních pedagogů 
(v přepočtu  na  plně  zaměstnané).  Z tohoto  počtu  bylo  97,75  učitelů  v MŠ  a  286,39  učitelů  v ZŠ  (přepočtené 
počty). Speciální pedagog působil s úvazkem 0,6 v ZŠ při ZZ. 
S pozdravem 
Ing. Bc Petra Müllerová 
ředitelka odboru 
  Ing. Bc. Petra Digitálně podepsal Ing. 
Bc. Petra Müllerová 
Müllerová
Datum: 2023.10.26 
17:49:17 +02'00'
tel. ústředna: +420 234 811 111 
Podatelna pro veřejnost: 
Po a St   7.30 - 17.00. 
Út a Čt   7.30 - 15.30. 
Pá  
7.30 - 14.00. 
Bezpečnostní přestávka po-pá 8.30 - 9.30. 
Elektronická podatelna: xxxxx@xxxx.xx 
www.msmt.cz