Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Nové prognózy provozu na podporu plánovaného rozvoje letiště Praha'.
 
Richard Hunt 
 
emailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
č. j.: 106/LP/2023/30 
 
 
Naše značka/Our Ref.: n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Dne/Date: 24. 10. 2023 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,  vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) 
obdržela  dne  9.  10.  2023  žádost  o  poskytnutí  informací  (dále  jen  „Žádost  o  informace“)  dle  zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném 
přístupu  k  informacím
“),  podanou  panem  Richardem  Huntem,  emailová  adresa:  foi+request-9618-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  (dále  jen  „Žadatelka“),  kterou  se  Žadatelka  dožadovala  poskytnutí  následujících 
informací
 
„1. Podrobné prognózy vývoje počtu cestujících v příštích 10 letech, které vedení letiště poskytlo na podporu zjevné 
potřeby kapacity 21 milionů cestujících ročně.  
2.  Kopii  kompletní  studie  průzkumu  trhu,  kterou  provedla  společnost  Median  a  která  byla  citována  v  nedávné 
propagaci.“. 
 


Povinný subjekt tímto poskytuje Žadatelce požadované informace: 
 
Ad k bodu 1 Žádosti o informace 
 
Povinný subjekt disponuje prognózou vývoje počtu cestujících v letech 2024-2032: 
 
  
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
Cestující (v mil.) 
14,86 
16,74 
17,57 
17,66 
17,75 
17,93 
18,29 
18,65 
19,02 
 
 
Ad k bodu 2 Žádosti o informace  
 
Kopie kompletní studie průzkumu, kterou provedla společnost Median je uvedena v příloze č. 1. 
 
 
S pozdravem 
Digitálně 
 
Martina  podepsal Martina 
Holubová 
 
Holubová Datum: 2023.10.24 
 
10:25:49 +02'00'
Letiště Praha, a. s. 
 
Přílohy: 
 
1.  Příloha č. 1 – kopie kompletní studie průzkumu.