Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Ulice Jitřní - Půlnoční'.


 
 
 
 
Vážený pan
 
 
 
Oldřich Beneš 
 
 
e-mail: foi+request-9616-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
  ODBOR KANCELÁŘ 
 
TAJEMNÍKA 
 
 
Váš dopis zn. 
Naše značka 
Vyřizuje/linka 
Praha 
 
                                                              
180/10            
6/2023             
/Z 
                    
I             
ng. Ter        
eza 
     
Šrám   
ko                  
vá / 297 
            
19.          
10. 2  
023 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Vážený pane Beneši, 
 
Úřad městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  v platném  znění  (dále  jen  „InfZ“),  obdržel  dne  4.  10.  2023 
prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu pod označením „Žádost o informace podle 
dotaz  –  Ulice  Jitřní  –  Půlnoční
“  Vaše  podání,  které  eviduje  pod  čj.  180/106/2023,  v rámci  kterého 
žádáte o poskytnutí informace dle InfZ, v přesném znění žádosti: 
 
„Vážená paní, vážený pane, chtěl bych se zeptat jak bude řešen vjezd z ulice Jitřní do ulice Půlnoční, 
zatím to vypadá že vjezd nebude umožněn, jedná se o vjezd na soukromý pozemek“ 
(dále jen „Žádost“) 
 
Úřad městské části Praha 4, Odbor personálně mzdový, Vám podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 
InfZ a na základě předaných informací od Odboru stavebního a Odboru životního prostředí a dopravy 
Úřadu městské části Praha 4 k Vaší žádosti sděluje, že parcela č. 431/1 v k.ú. Hodkovičky, na které by 
se Vámi zmiňovaný vjezd z ulice Jitřní do ulice Půlnoční měl nacházet, není v soukromém vlastnictví, 
vlastníkem  tohoto  pozemku  je  hlavní  město  Praha,  stejně  jako  sousedního  pozemku  č.  433/2.  Dále 
Vám sdělujeme, že předmětem rozhodnutí vydaného Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 
není vjezd do ulice Půlnoční. 
 
Pro úplnost uvádíme, že dle odst. 4 ustanovení § 2 InfZ „…se povinnost poskytovat informace netýká 
dotazů  na  názory,  budoucí  rozhodnutí  a  vytváření  nových  informací“.  
Povinný  subjekt  je  povinen 
poskytovat  pouze  ty  informace,  které  se  vztahují  k aktuálně  existujícím  informacím,  které  vznikly 
v rámci  výkonu  veřejné  správy,  a  to  při  takové  činnosti,  která  je  v souladu  se  zákonem  a  pouze  ty, 
které má k dispozici 
 
S pozdravem 
Ing. Tereza Šrámková 
Digitálně podepsal  Oddělení lidských zdrojů a vzdělávání  
Tereza 
Tereza Šrámková 
Odbor personálně mzdový 
ŠrámkováDatum: 2023.10.19 
Úřad městské části Praha 4 
12:03:28 +02'00'
(podepsáno elektronicky) 
 
Doručuje se:
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, Oldřich Beneš 
Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 
IČO: 0006 3584 
tel: 
+ 420 – 2 61 192 111 
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4 
Bankovní spojení: 
 
e-mail: 
xxxxx@xxxxxx.xx