Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '"Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba" - aktuální předpokládané náklady'.

 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
13. září 2023 
 
H  
rdlořezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
64491/2023-SŽ-GŘ-O25 
 
Po d hloubětínskou zastávkou 188/24 
Listů/příloh  2/0 
 
 
 
 
Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
Praha 9 
Telefon 
 
 
190 00 
Mobil 
 
 
E-mail 
 
 
e-mail:< foi+request-9601-
 
 
 
b5 xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Datum 
26. září 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ“) byla doručena dne 13. září 2023 Vaše žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
„k akci "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba" byly naposledy 
zveřejněny předpokládané náklady celé stavby v březnu 2020 
https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S631500647.pdf. Šlo o částku 2 259 762 696 Kč bez DPH. 
Žádáme o informaci, zda a kdy došlo k aktualizaci těchto předpokládaných nákladů a jaká je 
nyní aktuální částka.“. 
Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 
K Vaší žádosti SŽ sděluje, že celkové náklady stavby jsou shodné, jako v odpovědi 
žadateli na žádost o informaci ze dne 7. února 2022 (datum vyřízení 22. února 2022), 
tj. 2 495 446 544,- Kč.  
Viz: Archiv poskytnutých informací za rok 2022 - www.spravazeleznic.cz  
SŽ zároveň konstatuje, že v 7/2023 došlo ke schválení nových cenových databází, 
které zohledňují aktuální ceny na trhu práce. 
Po dokončení projekčních prací dojde k ocenění položek dle těchto cenových databází 
a SŽ nevylučuje, že dojde k navýšení celkových nákladů stavby. 
 
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné. 
Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ  
do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/2 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


 
 
 
 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele 
(xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů 
budeme nuceni přistoupit k opětovnému zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi 
uvedenou adresu trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
2/2 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
3982369
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 032eaf53-44e5-4092-8b3f-3dd5a7e1c068
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2023 11:40:00