Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Povinný audit'. 
 
 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Oddělení daně z příjmů právnických osob 
 
 
   
Č. j.: 58894/23/7100-20110-807689 
 
 
  Vyřizuje: Ing. Eva Zedníková 
Tel.: (+420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Odpověď na dotaz 
 
Dne  6. 9. 2023  obdrželo  Generální  finanční  ředitelství  Váš  dotaz  dle  zákona  č. 106/1999 
Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  který  byl 
zaevidován  pod  č. j. 58070/23  a po  vyhodnocení,  že  se jedná  o  dotaz  obecný  (na  výklad 
první  úpravy),  byl  předán  k vyřízení  Sekci  metodiky  daní.  Dotaz  se týká  podmínek 
povinného  auditu  dle  § 20 odst. 1  písm. c)  zákona  č.  563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  účetnictví“),  kdy  uvádíte,  že  není  zcela  jasné, 
co se myslí pojmem aktiva celkem a požadujete přesné vyjádření, zda jde o aktiva „brutto“ 
či o aktiva „netto“. 
  
 
Právní základ posuzované situace 
 
Od 1. 1. 2016 došlo k podstatné novele zákona o účetnictví, kdy bylo zavedeno podrobnější 
členění  účetních  jednotek  (kategorie)  na  mikro,  malé,  střední  a velké  účetní  jednotky, 
jak vyplývá  z  § 1b  a  § 1c  zákona  o  účetnictví.  Rozlišovacími  kritérii  pro určení  kategorie 
účetní  jednotky  jsou  aktiva celkem,  roční  úhrn  čistého  obratu  a průměrný  počet 
zaměstnanců  k rozvahovému  dni.  V § 1d odst. 1  zákona  o účetnictví,  který  od 1. 1. 2016 
nově vymezuje některé pojmy, je stanoveno, že pro účely celého zákona o účetnictví se 
aktivy celkem rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy

 
V návaznosti  na  novou  kategorizaci  účetních  jednotek  a  skupin  účetních  jednotek  došlo 
od 1. 1. 2016  rovněž  ke změně  podmínek  pro  povinné  ověření  řádné  nebo  mimořádné 
účetní závěrky auditorem, kdy § 20 zákona o účetnictví, který nadále upravuje tuto oblast, 
rovněž obsahuje výše uvedená kritéria (aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu, průměrný 
počet zaměstnanců), jejichž hodnota se pro povinný audit posuzuje. 
 
Do 31. 12. 2015 se dle § 20 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví aktivy celkem rozuměl úhrn 
aktiv  zjištěný  z rozvahy  v ocenění  neupraveném  o  položky  podle  § 26 odst. 3  zákona 
o účetnictví (opravné položky a odpisy), tzn. aktiva brutto

 

Č. j.: 58894/23/7100-20110-807689 
strana 2 (celkem 2) 
 
 
Od 1. 1. 2016 jsou však výše uvedená kritéria, která zákon o účetnictví využívá jak pro účely 
kategorizace  účetních  jednotek,  popř.  skupin  účetních  jednotek,  tak  pro  účely  testování 
povinného  auditu,  nově  definována  v  § 1d  zákona  o účetnictví,  kdy  aktivy  celkem 
se pro účely zákona  o účetnictví  rozumí  úhrn  aktiv  zjištěný  z rozvahy
  -  viz  výše. 
Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  toto  nové  ustanovení    již  neobsahuje  dovětek  „v  ocenění 
neupraveném  o  položky  podle  §  26  odst.  3“  a  právě  položky  „AKTIVA  CELKEM“  (netto) 
a „PASIVA  CELKEM“  se  musí  rovnat,  pak  hodnotu  uvedeného  kritéria  je  třeba  zjišťovat 
z rozvahy  jako  hodnotu  položky  označené  podle  Přílohy č. 1  k vyhlášce  č.  500/2002  Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli  účtujícími  v soustavě  podvojného  účetnictví,  jako  „AKTIVA  CELKEM“,  která 
vyjadřuje součet hodnot jednotlivých položek aktiv uvedených v rozvaze, tzn. součet 
aktiv ve sloupci netto
.  
 
Při posouzení Vámi předloženého dotazu vycházelo Generální finanční ředitelství výhradně 
z údajů  uvedených  ve Vašem  podání  bez  podrobných  znalostí  konkrétních  informací 
a souvislostí, které se k předmětnému problému vztahují. Na závěr si dovolujeme upozornit 
na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství  není  oprávněno  k  závaznému  výkladu 
právních  předpisů  a  rovněž  ani  k  poskytování  právního  poradenství  v individuálních 
záležitostech.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Svoboda 
vedoucí oddělení  
 
 
 
 
Elektronicky podepsáno
13.09.2023
Ing. Jan Svoboda
vedoucí oddělení a zástupce
ředitele odboru