Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Povinný audit'.


Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce správy daní 
 

Č. j.: 58529/23/7700-00124-050237 
 
Vyřizuje: Mgr. Vojtěch Šebesta, Oddělení právně-analytické 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Eva Jankovičová 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 

I N F O R M A C E   K   V Y Ř Í Z E N Í   Ž Á D O S T I  
 
Generálnímu finančnímu ředitelství coby povinnému subjektu byla dne 6. 9. 2023 doručena 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“). Jejím předmětem je poskytnutí odpovědi na dotaz týkající se výkladu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Povinný subjekt žádost posoudil a dospěl k následujícímu závěru:  
Vzhledem k tomu, že dle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na 
názory či právní výklady a stanoviska, byla Vaše žádost překvalifikována jako obecný dotaz 
veřejnosti a předána příslušnému odbornému útvaru Generálního finančního ředitelství, který 
ji vyřídí mimo režim InfZ. 
 
 
 
Mgr. Ladislav Henáč 
ředitel sekce 
Elektronicky podepsáno
08.09.2023
Mgr. Ladislav Henáč
ředitel sekce