Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Doplnění žádosti ze dne 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy"'.

 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
30. srpna 2023 
 
Hrdlo  řezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
61701/2023-SŽ-GŘ-O25 
 
Pod h loubětínskou zastávkou 188/24 
Listů/příloh  2/0 
 
 
 
 
Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
Praha 9 
Telefon 
 
 
190 00 
Mobil 
 
 
E-mail 
 
 
e-mail: 
 
 
 
foi+  
request-9587-
Datum 
12. září 2023 
 
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ“) byla doručena dne 30. srpna 2023 Vaše 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
„děkujeme za odpověď na náš dotaz z 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy" a prosíme 
o její upřesnění. 
1) Doplňující dotaz: Prosíme tedy o upřesnění odpovědi, zda je na území Hrdlořez (část MČ 
Praha 9) plánována stavba vysokorychlostní tratě. 
2) Doplňující dotazy: Znamená to tedy, že se ke stávajícím 3 kolejím na trati Libeň – Běchovice 
se bude přidávat další kolej? Pak tedy bude nutné stávající trať rozšířit, tzn. provádět v lokalitě 
Hrdlořez výstavbu a v konečném důsledku téměř dvojnásobný počet kolejí, než je stávající 
stav. Jak a kde konkrétně bude 4. kolej doplněna (s ohledem na podchod, stávající mosty 
a plánované přídání 2 kolejí pro mimoúrovňové křížení tratí v rámci přesmyku "Modernizace 
traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“)? Jaký je časový plán této akce? 
Jaký je oficiální název této stavby? 
3) Doplňující dotazy: Jak konkrétně jsou plánované stavební práce v oblasti Hrdlořez (ať už 
VRT nebo přidání čtvrté koleje) koordinovány s výstavbou železničního přesmyku „Modernizace 
traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“, který je plánován ve stejném 
drážním úseku? Jaký je konkrétně stavební a časový harmonogram obou akcí? 
4) Doplňující dotaz k hlukovým limitům. Již za současného stavu (3 koleje Libeň – Běchovice 
a 1 kolej Libeň – Malešice) jsou překračovány hlukové limity v úseku Libně. Po přidání 2 tratí 
v rámci "Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba.“ (celkem již 
6 kolejí) jsou hlukové limity na hraničních hodnotách. Nedojde přidáním 7. koleje k neúměrné 
hlukové zátěži lokality Hrdlořez a překračování hlukových limitů?“ 
Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 
SŽ žadatele nejprve upozorňuje, že zejména body 3) a 4) byly vyhodnoceny jako dotazy nad 
rámec InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na 
dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  Režim InfZ nestanovuje 
povinnost vytvářet či poskytovat právní výklady, stanoviska a názory povinného subjektu k určité 
problematice, sdělovat, jaká opatření má v úmyslu učinit v jaké záležitosti, a odůvodňovat či 
dovysvětlovat své současné či budoucí kroky v konkrétní věci. Informace, které požadujete pod 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/2 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


 
 
 
 
body 3) a 4) jsou však právě takovými dotazy. Podstatou InfZ je především prosté přeposílání 
v minulosti již připravených a hotových dokumentů.  Povinný subjekt takové dotazy může dle 
InfZ odmítnout. Nicméně SŽ se rozhodla v rámci otevřeného přístupu poskytnout vysvětlení 
i k těmto dotazům. 
Ad 1) Ne, není na území Hrdlořez (část MČ Praha 9), plánovaná stavba vysokorychlostní tratě. 
Součástí projektu výstavby vysokorychlostních tratí v ČR je i řada souvisejících staveb 
konvenčního charakteru nebo úprav na stávající železniční síti. Výkresy studie proveditelnosti 
obsahují veškeré úpravy, nejen pouze vysokorychlostní tratě. Potvrzujeme tak, že plánované 
stavební akce na území Hrdlořez (část MČ Praha 9) nezahrnují výstavbu vysokorychlostní tratě.  
Ad 2) Ano, je plánováno doplnění 4. koleje ke stávajícímu železničnímu koridoru, v souladu 
s předchozí částí odpovědi potvrzujeme, že tato kolej nebude mít parametry vysokorychlostní 
tratě. Projekční práce nebyly k dnešnímu dni zahájeny, proto konkrétní technické řešení není 
v tuto chvíli známo. Bude nicméně respektovat všechny stávající i plánované objekty 
v okolí trati, v nutných případech projdou dotčené objekty úpravami, aby v konečném důsledku 
splňovaly provozní požadavky železnice i požadavky na bezpečnost obyvatel či prostupnost 
přes trať. Oficiální název akce, jejíž součástí jsou i úpravy v oblasti Hrdlořez, je „RS 1 VRT 
Praha-Vršovice – Praha-Běchovice“.  
Ad 3) Konkrétní technické řešení není v této fázi přípravy známo, stejně jako přesný časový 
harmonogram.  
Ad 4) Jakékoli úpravy musí vždy splnit hlukové limity požadované účinnými právními předpisy 
bez ohledu na celkový počet kolejí, přičemž součástí projekčních prací bude výpočet hlukové 
zátěže v denním i nočním režimu a návrh případných opatření působících proti hlukové zátěži.  
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné. 
Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ  
do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele 
(xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů 
budeme nuceni přistoupit k opětovnému zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi 
uvedenou adresu trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
2/2 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
3953833
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: d5bf17e0-3cfe-4843-a3d1-4f4233e3de1a
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.09.2023 11:09:00