Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Doplnění žádosti ze dne 31.7.2023 "vysokorychlostní trať Hrdlořezy"'.

 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
31. července 2023 
 
  Hrdlořezská zvonička, spolek 
Naše zn. 
57211/2023-SŽ-GŘ-O25 
 
  Pod hloubětínskou zastávkou 188/24 
Listů/příloh  2/0 
 
 
 
 
Hrdlořezy 
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
Praha 9 
Telefon 
 
 
190 00 
Mobil 
 
 
E-mail 
 
 
e-mail:<foi+request-9587-
 
 
 
  xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Datum 
23. srpna 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ“) byla doručena dne 31. července 2023 Vaše 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
„plánuje Správa železnic vést vysokorychlostní trať v lokalitě Hrdlořez Praha 9? Pokud ano, 
povede tato trať ve stávajících kolejích, nebo bude přidána další kolej? Kde lze vidět návrhy 
nebo dokumentaci k plánované vysokorychlostní trati? Jsou případné stavební práce související 
s vysokorychlostní tratí koordinovány s výstavbou tzv. Modernizace traťového úseku Praha –
Libeň – Praha –Malešice?“ 
Vzhledem k tomu, že bylo třeba postavit najisto, kdo je žadatelem, neboť to nebylo zcela jasné 
z údajů o žadateli uvedených na žádosti, SŽ přípisem ze dne 7. srpna 2023, čj. 52847/2023-
SŽ-GŘ-O25 vyzvala žadatele v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ k doplnění a upřesnění 
žádosti o identifikaci žadatele. Žadatel výzvu splnil podáním ze dne 16. srpna 2023. 
Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 
K Vaší žádosti, resp. prvnímu dotazu, SŽ sděluje, že na území Hrdlořez (část MČ Praha 9) není 
stavba vysokorychlostní tratě plánována. Z pohledu stávajícího železničního koridoru dojde 
k doplnění čtvrté koleje se stejnými parametry provozu jako v současnosti. 
Co se týká požadavku žadatele na „návrhy nebo dokumentaci k plánované vysokorychlostní 
trati“, tyto vycházejí ze schválené Studie proveditelnosti, která je k dispozici na webu SŽ. 
Odkaz zde: 
https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/Kqu7zgv0jf2dnJb?path=%2FB.%20V%C3%B
Dkresov%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st%2FB.4%20Situace%20projektov%C3%BDch%20v
ariant%201-10%20000#pdfviewer .  
K poslednímu dotazu uvádíme, že tyto práce jsou koordinovány se všemi zvažovanými záměry 
v dotčeném území a okolí. 
 
 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/2 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


 
 
 
 
 
POUČENÍ 
Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné. 
Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ  
do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ. 
S ohledem na formu vypravení tohoto rozhodnutí na e-mailovou adresu, která byla určena jako 
doručovací adresa, a nemožnost zajistit prokazatelné doručení písemnosti, Vás zdvořile žádáme 
o potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí volnou formou přímo e-mailem na adresu zpracovatele 
(xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx). V případě nepotvrzení doručení do pěti pracovních dnů 
budeme nuceni přistoupit k opětovnému zaslání rozhodnutí poštou s doručenkou na Vámi 
uvedenou adresu trvalého bydliště. Děkujeme za pochopení. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
2/2 
 
 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
3901533
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: e7bbadbf-9353-4f77-9934-a3e1544a2fa4
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2023 13:03:10