Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'vysokorychlostní trať Hrdlořezy'.


 
 
 
 
 
 
  
Váš dopis zn.   
 
 
Ze dne 
31. července 2023 
 
  Hrdlořezská zvonička 
Naše zn. 
52847/2023-SŽ-GŘ-O25 
 
   
Listů/příloh  1/0 
 
 
 
 
e-mail:<foi+request-9584-
Vyřizuje 
Jana Klenotová 
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx> 
Telefon 
Zvolte položku. 
 
Mobil 
Zvolte položku. 
 
E-mail 
Zvolte položku. 
 
 
 
 
 
Datum 
7. srpna 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), obdržela dne 31. července 2023 Vaši žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
„plánuje Správa železnic vést vysokorychlostní trať v lokalitě Hrdlořez Praha 9? Pokud ano, 
povede tato trať ve stávajících kolejích, nebo bude přidána další kolej? Kde lze vidět návrhy 
nebo dokumentaci k plánované vysokorychlostní trati? Jsou případné stavební práce související 
s vysokorychlostní tratí koordinovány s výstavbou tzv. Modernizace traťového úseku Praha –
Libeň – Praha –Malešice?“ 
Vaše žádost však neobsahuje údaje o žadateli tak, jak výslovně předepisuje § 14 odst. 2 InfZ, 
který obsahuje taxativní výčet požadavků pro identifikaci žadatele. Kdy fyzická osoba uvede 
v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li 
přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy 
místa trvalého pobytu nebo bydlištěu právnické osoby je třeba uvést přesný název, 
identifikační číslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy 
sídla. 
V žádosti uvádíte jako jméno žadatele Hrdlořezská zvonička, dále pak datum narození, což je 
údaj fyzické osoby, nikoliv spolku, kterým Hrdlořezská zvonička je, a adresu, která však dle 
výpisu z Obchodního rejstříku neodpovídá sídlu předmětného spolku. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba postavit najisto, kdo žádost podává (fyzická 
osoba, právnická osoba, spolek). Proto Vás v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ tímto 
vyzýváme k doplnění Vaší žádosti. Doplnění je možno provést stejnou formou, kterou InfZ 
stanoví pro podání žádosti. 
Pokud žádost nedoplníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude Vaše žádost odložena. 
V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost vyřízena v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ 
do 15 dnů ode dne, kdy SŽ obdrží doplnění žádosti. 
Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 
Správa železnic, státní organizace 
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
Generální ředitelství 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
Dlážděná 1003/7 
1/1 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
spravazeleznic.cz 
110 00 Praha 1 
 
 


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 
3870566
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 6d40fe8b-2828-4f96-bc6d-0178285eb917
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLENOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2023 13:56:04