Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace tykajici se stomatologů v Třinci a Českém Těšíně'.

 
 
 
 
Vážená paní 
D.M. 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 23. července 2023 
V Praze dne 7. srpna 2023 
Č. j: MZDR 21489/2023-2/MIN/KAN 
*MZDRX01P2VMJ* 
MZDRX01P2VMJ   
  
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
23.  července  2023,  evidované  pod  č.j.  MZDR  21489/2023-1/MIN/KAN,  kterou  jste 
vznesla následující dotaz: 
V  Třinci  skončili  bez  uvedení  důvodu,  zubní  lékaři  Stavovská.  Pracovaly tam  doktorky 
Ukrajinky,  velice  super,  všichni  jsme  byli  spokojeni.  Najednou  bez  uvedení  důvodu  
od  začátku  roku  2023  jejich  činnost  byla  ukončena  a  asi  3  ooo  lidí  jsme  zůstali  bez 
stomatologů. 

Je nám jasné, že je to všeobecný problém, no je ho třeba už konečně řešit. Někteří jsme 
zůstali  bez  dodělaného  ošetření,  a  je  to  velký  problém.  Platíme  zdravotní  pojištění  
a chceme za to to, co se patří.“; 

uvádíme následující: 
Předně  mi  dovolte  Vás  informovat,  že  zajistit  dostupnost  péče  pojištěncům  je  úlohou 
zdravotní  pojišťovny.  Nedaří-li  se  Vám  najít  vhodného  lékaře,  můžete  využít  formuláře 
dostupného  na  webových  stránkách  MZ  –  viz  https://nedostupnapece.mzcr.cz/,  
prostřednictvím kterého je možné ve věci kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 8.8.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do : 20.3.2024 10:51:27-000 +01:00