Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Mobiliář / zastávky MDH'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
*MHMMHPMXPPXMPAMAPPDD99XX * 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor hospodaření s majetkem 
 
  Oddělení využití a správy objektů 
 
 
 
Vážený pan 
 
Petr Čáp 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
19.7.2023 
Bc. Klára Kolací 
Č. j.: 
236 003 287 
MHMP 1592941/2023 
Počet listů/příloh: -/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 1533733/2023 
28.07.2023 
 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane Čápe, 
 
odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy jako povinný subjekt podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen  „InfZ“), obdržel dne  19.7.2023, Vaši žádost o  poskytnutí informace s  názvem „Žádost 
o informace podle dotazu – Mobiliář / zastávky MHD
“ (dále jen „Žádost“). 
 
Podle  Žádosti  požadujete: „informace týkající  se  v  současné chvíli  instalovaného nového 
mobiliáře na pražských zastávkách MHD. 
1) která firma mobiliáře instaluje a jaká je částka za jejich instalaci a údržbu?  
2) na jak dlouho je smlouva uzavřena? 
3) s kým (jakou firmou) je uzavřena smlouva na komerční využití nových zastávek a za jakých 
podmínek? (cena + délka trvání smlouvy) 
4) je výše zmíněná smlouva na komerční využití zastávek exklusivní? 
“. 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to: 
1. 
Která firma mobiliáře instaluje a jaká je částka za jejich instalaci a údržbu? 
Instalaci mobiliáře zajišťuje společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 256 72 541 
(THMP) skrze rámcovou smlouvu DIL/35/04/012133/2021, ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3, částka 
za doposud dokončenou instalaci je ve výši 409 882 594,20 Kč bez DPH. 
Sídlo:  Mariánské  nám. 2/2,  110 01 Praha  1 
Pracoviště:  Nám. Franze  Kafky 16/1, 110 00 Praha 1 
Kontaktní  centrum:  800 100  000 
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS: 48ia97h 
Elektronický podpis - 1.8.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Jan Rak
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 6.12.2023 10:39:26-000 +01:00

 
Údržbu mobiliáře zajišťuje společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 256 72 541 
(THMP) skrze rámcovou smlouvu INO/35/04/015356/2022, ve znění dodatku č.1 a dosavadní 
náklady za údržbu jsou ve výši 13 696 039,36 Kč bez DPH. 
 
2. 
Na jak dlouho je smlouva uzavřena? 
Smlouva na instalaci DIL/35/04/012133/2021 je uzavřena od 17.7.2021 do 31.12.2023.  
Smlouva na údržbu INO/35/04/015356/2022 je uzavřena od 8.7.2022 do 31.12.2023.  
 
3. 
S kým (jakou firmou) je uzavřena smlouva na komerční využití nových zastávek a za 
jakých podmínek? (cena+ délka trvání smlouvy)? 
Nový městský mobiliář není doposud komerčně využíván. Veškeré reklamní plochy jsou využity 
pro potřeby HMP, zajišťuje odbor propagace a marketingu HMP.  
 
4. 
Je výše zmíněná smlouva na komerční využití zastávek exklusivní? 
Žádná smlouva na komerční využití neexistuje.  
S pozdravem 
 
Ing. Jan Rak 
ředitel odboru hospodaření s majetkem 
podepsáno elektronicky  
 
2/2