Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Důvody zpoždění výstavby Dvoreckého mostu'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
*MHMMHPMXPPXMPBMFBFOO99XX * 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor investiční 
 
  Oddělení právní 
 
 
                                                                  Vážený pan 
                                                                  Mgr. Jakub Veselý 
                                                                  Hlubočepská 1113, 152 00 Praha  
                                                                  email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
18.7.2023 
JUDr. Šárka Čejková 
Č. j.: 
236 004 657 
MHMP 1611682/2023 
Počet listů/příloh: 2/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
     
01.08.2023 
 
Odpověď  na  Žádost  o  informace  dle  zák.č.  106/1999 Sb.-Důvody  zpoždění  výstavby 
Dvoreckého mostu 
 
Vážený pane magistře, 
 
odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy  jako povinný subjekt (dále jen  „povinný 
subjekt“) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), obdržel dne 18.7.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace ve věci 
výstavby Dvoreckého mostu (dále jen „Žádost“).  
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám poskytujeme Vámi požadované informace, které 
byly v níže uvedeném znění zpracovány oddělením dopravních staveb. 
 
Projektová  dokumentace  Dvoreckého  mostu  byla  zpracována  vítězem  dvoukolové 
architektonické soutěže. Již  v roce  2017  byl  společností Chemcomex, a.s.  proveden první 
geotechnický průzkum, který byl poskytnut jako jeden z podkladů účastníkům druhého kola 
architektonické soutěže. Následně pak byly v rámci projekčních prací v roce 2020 provedeny dvě 
etapy podrobného geotechnického průzkumu (SG Geotechnika a.s.). Výsledky těchto průzkumů 
pak  byly  zohledněny v projektové dokumentaci pro  vydání společného povolení stavby  a 
dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
Stavba  Dvoreckého  mostu  byla  zahájena  předáním  a  převzetím  stavby  20.9.2022 
s předpokládanou dobou výstavby do 8.12.2024. 
Při zahájení prací na založení pilířů mostu v toku Vltavy, byly při vrtání pilot v těsné blízkosti 
průzkumných  vrtů  zastiženy  diametrálně  rozdílné  podmínky,  než  prokazovaly  předchozí 
průzkumy. Jednalo se především o odhalení balvanité frakce na bázi terasových sedimentů a 
Sídlo:  Mariánské  nám. 2/2,  110 01 Praha  1 
Pracoviště:  Řásnovka  770/8, 110 15 Praha 1 
Kontaktní  centrum:  800 100  000, fax:  236 007 102 
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS: 48ia97h 
Elektronický podpis - 1.8.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Robert Soják
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 26.6.2024 09:39:50-000 +02:00

 
značné zvrásnění místních  paleozoických sedimentů, kdy  práce  komplikuje zejména silně  
zvrásněná vrstva velmi obtížně vrtatelných kosovských křemenců. Práce byly pozastaveny, byl 
proveden poměrně unikátní geotechnický doprůzkum. Bylo provedeno 5  doplňkových vrtů, 
provedeny laboratorní zkoušky, a především bylo provedeno měření metodou seismické karotáže 
mezi těmito vrty. Na základě výsledků pak mohl být zpracován podrobný 3D model geologických 
vrstev pode dnem Vltavy v místě pilíře. Na základě tohoto modelu pak byla provedena úprava 
způsobu založení včetně statického přepočtu a upravena technologie provádění pilot.  
Další anomálie/nehomogenity v podloží, které nebyly identifikovány předchozími průzkumy, pak 
byly zastiženy i v místě pilířů a mostní opěry na smíchovské straně, kde jsou mocné polohy 
navážek. V navážkách je obecně velmi nesnadné odhalení geotechnických rizik před realizací, 
jelikož změny ve vlastnostech prostředí mohou být zcela náhlé a nečekané ve srovnání s přirozeně 
uloženými  zeminami.  Zde  byl  v proto  lednu  proveden  geofyzikální  doprůzkum  metodou 
„plošného skenování“ – elektrické odporové tomografie (ERT), který určil místa nehomogenit a 
na základě těchto zjištění byla upravena technologie hlubinného založení.  
Veškeré zemní práce a práce na založení stavby jsou také kontrolovány specialistou technického 
dozoru stavebníka pro oblast geotechniky. 
Problematice zakládání byla věnována péče již v průběhu předprojekční a projekční přípravy a 
rozsah průzkumů provedených v před zahájením stavby byl nadstandardní. Geologické podmínky 
jsou však v některých místech založení mostu (především pilíře  P2,P3,P4 a opěry O1 ) vysoce 
proměnlivé, kdy tyto rozdíly byly zjištěny při zahájení vrtných prací a exaktně je bylo možno 
definovat až provedenými doprůzkumy popsanými výše. Doprůzkumy resp. doplňkové průzkumy 
jsou běžně využívaným nástrojem a to zvláště v komplikovaných situacích, jako je výstavba 
dopravní stavby v intravilánu města. 
Zpoždění  způsobená  nutností  doprůzkumů  a  navazujícími  úpravami  založení  mostu  jsou 
nepříjemná, nicméně z pohledu garance spolehlivosti a životnosti mostu nutná. 
Posun termínu dokončení mostu způsobený výše popsanými vlivy je cca 6 měsíců.  
 
S pozdravem 
 
 
…………………… 
Mgr. Robert Soják 
Vedoucí právního oddělení 
Odbor investiční MHMP 
 
podepsáno elektronicky 
 
2/2