Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.'.

 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
 
SMLOUVA O DÍLO 
(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) 
 
1. Smluvní strany 
 
 
1.1.   Zhotovitel: 
AQUACONSULT, spol. s r.o. 
se sídlem: 
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice 
IČ: 
47536209 
DIČ: 
CZ47536209 
číslo účtu: 
zastoupen: 
ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem 
 
Objednatel: 
Městys Liteň 
se sídlem: 
Náměstí 71, 267 27 Liteň 
IČ: 
00233501 
zastoupen: 
Filipem Kaštánkem, starostou 
 
 
2. Předmět díla 
 
2.1.  Předmětem  díla  jsou  stavební  práce  dle  předané  dokumentace  a  předaného  soupisu  prací  a 
dodávek. 
V  objektu  vodárny  bude  rekonstruována  technologie  čerpadel  včetně  přívodního  potrubí  a 
rozvodů  elektro,  předpokládá  se  zásah  do  stávající  jističové  skříně,  povrchy  a  podlahy  budou 
uvedeny do původního stavu – opraveny dle stavebního zásahu. Vrty budou rovněž opraveny a 
zhotoven nový příjezd. 
Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací 
a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně  k 
zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
Použité materiály  jsou  základně  stanoveny  v  soupisu prací  a dodávek.  Pokud  by  se dodatečně 
ukázala potřeba užít  materiálů jiných,  budou podmínky  jejich   uplatnění  projednány  samostatně   
v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému soupisu 
prací  a  dodávek  stavby.  Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě,  musí  mít  vlastnosti 
požadované dle stavebních předpisů v platném znění. 
2.3.  Dojde-li  při  realizaci  díla  k  jakýmkoliv  změnám,  doplňkům  nebo  rozšíření  předmětu  díla 
vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve 
po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly  v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
2.4.  Zhotovitel  potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s  rozsahem  a  povahou  díla,  že  jsou  mu 
známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné  k  realizaci  díla,  že  disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si je 
vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci považuje 
za správnou a dostatečnou k provedení stavby a k úplnému nacenění díla s ohledem na všechny 
předpokládané náklady. 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
3. Cena díla 
 
 
3.1.  Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 
 
Celková cena v Kč 
Celková cena bez DPH 
5.105.985,- Kč 
DPH ve výši 21% 
1.072.257,- Kč 
Celková cena včetně DPH 
6.178.242,- Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě. 
 
3.2.  Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty 
jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné 
do data ukončení díla. 
3.3.  Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení,  provoz,  údržbu  a  vyklizení  staveniště,  náklady  na  vytyčení  stávajících  podzemních 
inženýrských  sítí,  náklady  na  vytyčovací  práce  spojené  s  výstavbou,  náklady  na  zpracování 
realizační  projektové  dokumentace,  projektové  dokumentace  skutečného  stavu  provedení  díla, 
náklady související  s kompletací  díla  apod.)  a  zisk  zhotovitele,  nutné  k řádné  realizaci  díla  
v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 
předání díla. 
3.4.  Cena  je  stanovena  pro  daňové  podmínky  k  datu  podpisu  smlouvy.  Smluvní  strany  berou  na 
vědomí,  že  případná  změna  vyvolaná  dodatkem  k  daňovému  zákonu  se  promítne  v  jejím 
konečném vyčíslení (DPH). 
3.5.  Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 
Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 
  V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny (změna výše DPH). 
 
 
4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
 
4.1.  Zahájení prací na díle: 
duben 2019 
4.2.  Dokončení prací: 
do 4 měsíců od předání staveniště 
4.3.  Realizace  díla  se  bude  řídit  odsouhlaseným  harmonogramem  průběhu  prací  (dále  jen 
“harmonogram”),  který  je  nedílnou  přílohou  této  smlouvy  o  dílo.  V  harmonogramu  musí  být 
uvedeny  základní  druhy  prací  v  členění  alespoň  na  stavební  díly,  dále  uzlové  body  a  u  nich 
uveden předpokládaný termín realizace. 
4.4.  Termíny  plnění  uvedené  v  harmonogramu  pro  jednotlivé  stavební  díly  jsou  pro  zhotovitele 
závazné.  Dojde-li  v  průběhu  prací  u  zhotovitele  k  prodlení  v  dokončení  dílčích  prací  dle 
harmonogramu  delšímu  jak  15  dnů,  je  objednatel  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy.  V  tomto 
případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla. 
 
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
 
5.1.  Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystaven jednou za 
měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
protokol  –  soupis  prací  a  dodávek  provedených  v  daném  měsíci  v  členění  po  položkách  a 
objektech  dle  výkazů  výměr  oceněných  v  souladu  se  smlouvou,  odsouhlasených  technickým 
dozorem  objednatele.  Zhotovitel  je  oprávněn  účtovat  daňovým  dokladem  za  příslušné  období 
pouze  práce  a  dodávky  v  rozsahu  odsouhlaseném  technickým  dozorem.    Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. 
Zhotovitel předá zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném 
kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou  –  do  5  kalendářních  dní  následujícího  měsíce  k  odsouhlasení  technickému  dozoru 
objednatele. Každá dílčí část (tj. jednotlivé objekty) budou fakturovány samostatně. 
5.2.  Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. 
5.3.  Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 
dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu 
s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. 
5.4.  Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
musí obsahovat tyto údaje: 
  údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním 
rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
  číslo smlouvy 
  předmět díla 
  číslo faktury 
  fakturovanou částku 
  datum uskutečnění zdanitelného plnění 
  razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury 
 
5.5.  Lhůta  splatnosti  daňových  dokladů  byla  smluvními  stranami  sjednána  v  délce  do  30-ti 
kalendářních  dní  ode  dne  řádného  předání  faktury  zhotovitelem  objednateli.  Daňový  doklad  se 
považuje  za  řádně  a  včas  zaplacený,  bude-li  poslední  den  této  lhůty  účtovaná  částka  ve  výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. 
5.6.  Pokud  zhotovitel  v  průběhu  plnění  smlouvy  poruší  opakovaně  sjednané  či  stanovené  podmínky 
provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných 
milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického 
dozoru  objednatele  dílo  provádět  nekvalitně,  je  objednatel  již  při  v  pořadí  druhém  porušení 
smlouvy  oprávněn  pozastavit  platby  měsíčních  daňových  dokladů  na  dobu,  kterou  sám  určí, 
nejdéle  do  doby  řádného  splnění  celého  závazku  založeného  smlouvou.  K  tomuto  postupu  je 
objednatel  oprávněn,  aniž  by  muselo  dojít  k  dohodě  smluvních  stran  o  změně  této  smlouvy,  a 
aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. 
5.7.  Nedojde-li  mezi  oběma  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
5.8.  Neodstraní  -  li  zhotovitel  reklamované  vady  ve  sjednaném  termínu,  má  objednatel  právo  z  této 
částky  uhradit  jejich  odstranění  jinou  specializovanou  firmou  a  o  vyplacenou  částku  snížit 
celkovou cenu díla. 
5.9.  Podmínkou  pro  závěrečné  odsouhlasení  provedených  prací  technickým  dozorem  je  odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, 
geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu. 
 
6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 
6.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli 
následující smluvní pokuty: 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
6.1.1.  Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy, a to 2.000,- Kč za 
každý den prodlení. 
6.1.2.  Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
6.1.3.  Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a 
to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
6.1.4.  Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
6.1.5.  Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 
1.000,- Kč za každý den prodlení. 
6.2.  V  případě,  že  objednateli  vznikne  z  ujednání  této  smlouvy  nárok  na  smluvní  pokutu  nebo  jinou 
majetkovou  sankci  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  odečíst  tuto  částku  z  kteréhokoliv 
daňového  dokladu  a  jednostranně  snížit  o  ni  sjednanou  cenu  díla.  Nevyužije-li  této  možnosti, 
uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury. 
6.3.  Ustanovení  o  smluvní  pokutě  neruší  právo  objednatele  na  náhradu  škody  a  ušlého  zisku,  které 
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele. 
 
7. STAVENIŠTĚ 
 
 
7.1.  Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  nejpozději  7  dnů  před  požadovaným  zahájením  prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.2.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit   řádné  vytýčení   staveniště  a  během   výstavby  řádně  pečovat 
o  základní  směrové  a  výškové  body,  a  to  až  do  doby  předání  díla  objednateli.  Zhotovitel  si  na 
svoje  náklady  zajistí  i  podrobné  vytýčení  jednotlivých  stavebních  objektů  a  odpovídá  za  jejich 
správnost. 
7.3.  Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení 
na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. 
7.4.  Veškerá  potřebná  povolení  k  užívání  veřejných  ploch,  případně  překopů  komunikací  zajišťuje 
zhotovitel  a  nese  veškeré  náklady  s  tímto  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  
díla. 
7.5.  Jestliže  v  souvislosti  se  zahájením  prací  staveniště  bude  třeba  umístit  nebo  přemístit  dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá  i   za   umísťování,   přemísťování   a   udržování   dopravních   značek   v souvislosti 
s  průběhem  provádění  prací  a  všechny  náklady  s  tím  spojené  jsou  zahrnuty  ve  sjednané  ceně 
díla. 
7.6.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  činností.  Pokud  během  realizace  díla  dojde  k  poškození 
stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu 
uvést do původního stavu. 
7.7.  Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
7.8.  Objednatel  má  právo  nezahájit  přejímací  řízení  díla,  není-li  na  staveništi  pořádek,  zejména 
uspořádaný  zbylý  materiál  nebo  není-li  odstraněn  ze  staveniště  odpad  vzniklý  při  stavebních 
pracích apod. 
7.9.  Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej  tak,  jak  určuje  objednatel.  Pokud  staveniště v  dohodnutém  termínu  nevyklidí  nebo  pokud  jej 
neupraví  do  sjednaného  stavu,  je  objednatel  oprávněn fakturovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  dle 
čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště. 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
7.10. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady  na 
projekt,  vybudování,  zprovoznění,  údržbu,  likvidaci  a  vyklizení  zařízení  staveniště jsou  zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 
 
8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
 
8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
8.2.  Objednatel,  nebo  jím  pověřený  zástupce,  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li 
objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn 
dožadovat  se  toho,  aby  zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl 
řádným  způsobem.  Jestliže  zhotovitel  díla  tak  neučiní  ani  v  přiměřené  lhůtě  mu  k  tomu  
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 
8.3.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  nebo  jím  pověřeného  zástupce  min.  5  pracovních  dnů 
předem  zápisem  do  stavebního  deníku  ke  kontrole  a k  prověření  prací,  které  v  dalším  postupu 
budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  Neučiní-li  tak,  je  povinen  na  žádost  objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
8.4.  Pokud  se  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce  ke  kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání 
nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li  v  tomto  případě  objednatel 
dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady 
objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně  provedeny,  nese  veškeré  náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
8.5.  Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 
staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými  pracovními  pomůckami.  Dále  se  zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
8.6.  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů  mající 
příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání  objednatele 
povinen předložit. 
8.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
8.8.  Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  při  provádění  díla  veškeré  podmínky  a  připomínky  vyplývající    
z  územního  řízení  a  stavebního  povolení.  Pokud  nesplněním  těchto  podmínek    vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.9.  Zhotovitel se zavazuje a  ručí za  to,  že  při realizaci díla  nepoužije  žádný materiál,  o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8.10. Pokud  činností  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  jiným  subjektům  z  titulu 
opomenutí,  nedbalostí  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  z  platných  zákonů,  ČSN  nebo 
jiných  právních  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy  o  dílo,  je  zhotovitel  povinen  bez 
zbytečného  odkladu  tuto  škodu  odstranit  a  ne-ní  li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8.11. Zhotovitel  není  oprávněn  pověřit  provedením  díla  ani  jeho  části  jinou  osobu  bez  písemného 
souhlasu objednatele. 
8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat  písemně  objednatele  a  oprávněné  orgány  státní  správy.  Pokud  tak  neučiní,  nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
8.13. Nebezpečí  škody  na  díle  nese  po  celou  dobu  provádění  díla  až  po  jeho  předání  objednateli 
zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude 
krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, 
jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy. 
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 
objednateli předána na CD při předání stavby. 
 
9. STAVEBNÍ DENÍK 
 
 
9.1.  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  převzetí  staveniště  o  pracích,  které  provádí,  stavební  deník     
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění  smlouvy  o  dílo.  Zejména  je  povinen  zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich 
jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  apod.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí 
předáním a převzetím stavby. 
9.2.  Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 

název, sídlo, IČ objednatele 

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 

přehled všech provedených zkoušek jakosti 

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
9.3.  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 
9.4.  Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.5.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů. 
9.6.  Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  slouží  jako  doklad  pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
9.7.  Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 
 
10. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
10.1. Zhotovitel  je  povinen  písemně  oznámit  nejpozději  5  dnů  předem,  kdy  bude  dílo  připraveno  k 
předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 
10.3. Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  přejímacího  řízení  všechny  předepsané  doklady  dle 
stavebního  zákona  v  platném  znění  a  ve  znění  platných  předpisů.  Bez  těchto  dokladů  nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a  zhotovitel  předal  objednateli  doklady uvedené  v čl.  10.  3.  smlouvy 
a  povrch  všech  pozemků  tvořících  staveniště  je  vyčištěn  a  uveden  do  předepsaného  stavu. 
Pokud  jsou  v  této  smlouvě  použity  termíny  ukončení  díla  nebo  předání,  rozumí  se  tím  den,  ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani  ve  spojení  s  jinými  nebrání  řádnému  užívaní  díla.  V  tom  případě  je  zhotovitel  povinen 
odstranit tyto vady  a nedodělky  v  termínu  uvedeném  v  zápise o předání  a převzetí  díla.  Pokud 
zhotovitel  neodstraní  veškeré  vady  a  nedodělky  v  dohodnutém  termínu,  je  povinen  zaplatit 
objednateli  smluvní  pokutu  dle  čl.  6.1.3.  Objednatel  není  povinen  převzít  dílo  vykazující  vady 
nebo nedodělky. 
10.7. Vadou  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odchylka  v  kvalitě,  rozsahu  nebo  parametrech  díla, 
stanovených soupisem prací a dodávek stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
10.8. Zhotovitel  je  povinen  v  přiměřené  lhůtě  odstranit  vady  a  nedodělky,  i  když  tvrdí,  že  za  uvedené 
vady  a nedodělky  neodpovídá.  Náklady  na  odstranění  v  těchto sporných případech nese až  do 
rozhodnutí soudu  zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění  vad  a nedodělků v přiměřené 
lhůtě  podle  povahy  vady  nebo  nedodělku,  nejpozději  však  do  10  dnů  od  obdržení  písemného 
oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den, o 
který  zhotovitel  nastoupí  později.  Za  písemné   oznámení  objednatele   se   považuje   i zápis 
v protokole o předání a převzetí díla. 
 
 
11. 
ZÁRUKY 
 
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Po 
tuto  dobu  odpovídá  za  vady,  které  objednatel  zjistil  a  které  včas  oznámil.  Smluvní  strany  se 
dohodly,  že  objednatel  je  oprávněn  uplatnit  práva  z  vad  kdykoliv  v  průběhu  záruční  doby  (bez 
ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 
2605  odst.  2,  §  2618,  §  2629  a  dalších  obdobných  ustanovení  právních  předpisů,  které  nad 
rámec  první,  druhé a třetí  věty  tohoto  odstavce smlouvy  omezují  právo  objednatele k  uplatnění 
vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas. 
11.3. Záruční  lhůta  počíná  běžet  dnem  předání  díla  případně  odstranění  poslední  vady  a  nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 
11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  V  reklamaci  musí  být  vady  popsány  a  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále  v  reklamaci 
objednatel  uvede,  jakým  způsobem  požaduje  sjednat  nápravu.  Objednatel  je  oprávněn 
požadovat: 
11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.) 
11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
11.4.4. Odstoupení od smlouvy. 
11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda  reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že  reklamaci  objednatele 
uznává.  Vždy  však  musí  písemně  sdělit,  v  jakém  termínu  nastoupí  k  odstranění  vady.  Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady 
odstraní. 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, 
je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  odbornou  právnickou  nebo  fyzickou  
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
11.8. Prokáže-li  se  ve  sporných  případech,  že  objednatel  reklamoval  neoprávněně,  a  že  se  na  ni 
nevztahuje záruční  lhůty  resp.,  že vadu způsobil  nevhodným  užíváním  díla objednatel  apod., je 
objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré,  jemu  v  souvislosti  s  odstraněním  vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
11.9. Jestliže  objednatel  v  reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel  povinen 
nastoupit  a  zahájit  odstraňování  vady  (havárie)  nejpozději  do  24  hodin  po  obdržení  reklamace 
(oznámení). 
12. 
VYŠŠÍ MOC 
 
12.1. Pro  účely  této  smlouvy  se  za  vyšší  moc  považují  případy,  které  nejsou  závislé  na  smluvních 
stranách  a které smluvní  strany  nemohou  ovlivnit.  Jedná  se např.  o válku,  mobilizaci,  povstání, 
živelné pohromy apod. 
12.2. Pokud  se  splnění  této  smlouvy  stane  nemožným  v  důsledku  vyšší  moci,  strana,  která  se  bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  
a  době  plnění.  Pokud  nedojde  k  dohodě,  má  strana,  která  se  odvolala  na  vyšší  moc  právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
 
13. 
ZMĚNA SMLOUVY 
 
13.1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným,  oboustranně  potvrzeným  ujednáním,  výslovně 
nazvaným  “Dodatek  ke  smlouvě”  a  očíslovaným  podle  pořadových  čísel.  Jiné  zápisy,  protokoly 
apod.  se  za  změnu  smlouvy  nepovažují.  K  platnosti  dodatků  této  smlouvy  je  nutná  dohoda  o 
celém obsahu. 
13.2. Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  je  povinna  to 
ihned bez  zbytečného odkladu oznámit  druhé straně a vyvolat  jednání  zástupců oprávněných  
k podpisu smlouvy. 
13.3. Odstoupí-li  některá  ze  smluvních  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu,  kterým  je 
stanovena cena díla. 

Zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  provedených  prací  a  zpracuje  “dílčí  konečný  daňový 
doklad.” 

Zhotovitel  vyzve  objednatele  k  “dílčímu  předání  a  převzetí  díla”  a  objednatel  je  povinen  do 
pěti  dnů  po  obdržení  výzvy  zahájit  “dílčí  přejímací  řízení.”  Po  dílčím  předání  a  převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

Objednatel nepřevezme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých jsou 
vady a nedodělky. 
 
13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 


 
Posílení a rekonstrukce vodního zdroje Liteň 
 
14. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
14.1  Zhotovitel  na  sebe  přebírá  nebezpečí  změny  okolností,  takže  se  nepoužijí  mj.  ustanovení 
občanského zákoníku o změně okolností (zejm. §1765 a 1766), ani ustanovení §2620 odst.2 obč. 
zákoníku. 
14.2  Smlouva  je  uzavřena  okamžikem,  kdy  je  souhlas  s  obsahem  návrhu  smlouvy  doručen  druhé 
smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, 
řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany. 
14.3  Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem  smlouvy  a  v  jejím  obsahu  nezahrnuté,  pozbývají  dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. 
14.4  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
14.5  Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z  nichž  každá  ze  smluvních  stran  obdrží 
dva. 
14.6  Obě  smluvní  strany  prohlašují,    že  se  seznámily  s  celým  textem  smlouvy  včetně  jejich  příloh  a      
s  celým  obsahem  smlouvy  souhlasí.  Současně  prohlašují,  že  smlouva  odpovídá  projevu 
svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran. 
14.7  Tato  smlouva  je  platná  dnem  podpisu  této  smlouvy  oběma  stranami.  Účinná  je  dnem  přidělení 
finančních  prostředků  objednateli  poskytovatelem  dotace.  V  případě  nepřidělení  finančních 
prostředků  (dotace),  anebo  přidělení  finančních  prostředků  v  nedostatečné  výši,  může 
objednavatel  bez  dalšího smlouvu  vypovědět.  V  tom  případě  se  zhotovitel  zavazuje,  že nebude  
na  objednateli  vymáhat  náhradu za již  vynaložené  prostředky,  ušlý  zisk,  případně  další  náklady 
spojené s účastí v zakázce malého rozsahu. 
14.8  Dodavatel  stavebních  prací  bere  na  vědomí,  že  se  podpisem  této  smlouvy,  v  souladu  s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění 
pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 
14.9  Uzavření  této  smlouvy  bylo  schváleno  na  veřejném  zasedání  zastupitelstva  Městyse  Liteň  (tj. 
Objednatele)    usnesením  č.159/2018  ze  dne  13.12.2018.  Městys  Liteň  tedy  potvrzuje,  že 
podmínky předchozího schválení dle zákona o obcích byly splněny. 
 
 
15. 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 

Příloha č. 1 - oceněné výkazy výměr (rozpočty) 

Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací 
V Litni, dne 14.12.2018 
… 
Filip Kaštánek, starosta 
ing. Zdeněk Vlček, jednatel 
za objednatele 
za zhotovitele