Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady MČ na Letní scénu Prahy 10'.


 
 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
foi+request-9563-
 
Odbor kultury a projektů 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

 
Váš dopis zn.:               
Naše značka: P10-301377/2023 
  
Vyřizuje linka: Radka Haspeklová,  
                         267 093 329 
  
V Praze dne: 13. 7. 2023 
  
 
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  Odbor  kultury  a  projektů,  obdržel  dne  
3. 7. 2023. Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění: 
 
„Vážená paní, vážený pane, 
 
v návaznosti na předchozí žádost (za odpověď velmi děkuji) žádám o následující informace: 
 
1. Jaké byly celkové náklady MČ Praha 10 s pořádáním Letní scény Prahy 10 v Heroldových sadech v 
roce 2023 
2. Kolik byly celkové tržby vstupného a jaký podíl z něj obdržela MČ Praha 10? 
3. Podaří se dát do pořádku zničený trávník? Kdy?...“ 
 
V souladu  s ustanovením  §  14  InfZ  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme  v následující 
formě:  elektronicky  na  Vámi  uvedenou  e-mailovou  adresu  a  zároveň  též  do  Vaší  datové  schránky 
formou textu tohoto přípisu. 
 
Ad  1  „Jaké  byly  celkové  náklady  MČ  Praha  10  s  pořádáním  Letní  scény  Prahy  10  v  Heroldových 
sadech v roce 2023.“ 
 
Celkové  náklady  MČ  Praha  10  s pořádáním  Letní  scény  Prahy  10  byly  1  409  179,95  Kč.  Zahrnovaly 
náklady  na  stavbu  a  provoz  Letní  scény  v areálu  Heroldových  sadů,  její  zázemí,  technické  zajištění, 
spotřebu  energií,  ostrahu  apod.  Program  včetně  nákladů  spojených  s konkrétními  představeními  si 
zajišťovala a hradila jednotlivá divadla. 
 
Ad. 2 „Kolik byly celkové tržby vstupného a jaký podíl z něj obdržela MČ Praha 10? 
 
Celkové tržby ze vstupného byly 387 688 Kč a po odečtení provozních nákladů šla přímo jednotlivým 
divadlům, která nesla náklady na jednotlivá představení a ze strany Městské části Praha 10 nebyla za 
vystoupení nijak honorována. V rámci provozních nákladů, které byly divadlům odečteny z tržeb, se 

 

 
 
započítávají poplatky za používání vstupenkového systému, pořadatelská služba a obslužný personál 
u konkrétních představení dle reálných časů využití – délka představení, délka stavby apod. Městská 
část Praha 10 neobdržela žádný podíl z celkové tržby ze vstupného.  
 
Ad. 3 „Podaří se dát do pořádku zničený trávník? Kdy?“ 
 
Ze strany Městské části Praha 10 je pro letošní rok počítáno s dílčí renovací středové travnaté plochy 
v oplocené části Heroldových sadů. Ta byla plánována bez ohledu na proběhlou Letní scénu. Zároveň 
ale  je  Odborem  životního  prostředí  podrobně  zmapován  stav  trávníku  po  demontáži  veškerého 
zázemí  a  známe  tak  aktuální  stav  celé  středové  plochy.  Součástí  prací  bude  oprava  závlahového 
systému,  prořezávka  trávníku  a  dosev  travního  osiva.  S ohledem  na  očekávaný  průběh  vegetace 
v letních měsících lze očekávat, že travní porost bude v přijatelném stavu pravděpodobně letos v září. 
 
Letní scéna se konala i na základě kladného stanoviska odboru životního prostředí ze dne 18. 4. 2023. 
  
Podle  ustanovení  §  5  odst.  3  InfZ  bude  poskytnutá  informace  zveřejněna  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.  
 
 
S pozdravem 
 
Kateřina Digitálně podepsal 
 
Kateřina Hořejší 
 
Hořejší Datum: 2023.07.13 
14:31:31 +02'00'
 
                                                                                                              Mgr. Tomáš Procházka                                         
 
                                                                                                   vedoucí Odboru kultury a projektů                   
                                                                                                                     „otisk razítka“ 
                                                                                                            „elektronicky podepsáno“