Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'hospitalisation and death data for Flu and RSV'.


!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
25.7.2023 15:14:56
Vaše zpráva ze dne: 25.7.2023 13:28:50
v souboru: Re: 106_odložení
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: MZDRX01OZ0BN
Datum zaevidování: 25.7.2023 15:13:02
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.
Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.
V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.
S pozdravem
elektronická podatelna ministerstva
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!
The Ministry of Health of the Czech Republic
25.7.2023 15:14:56
Your message
dated 25.7.2023 13:28:50
in the file with the message contents [subject]:
Re: 106_odložení
has been accepted and registered with the following basic data:
Document identifier: MZDRX01OZ0BN
Date of registration: 25.7.2023 15:13:02
Your submission has been accepted without an electronic signature.
Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.
Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity
the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.
In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.
Best regards
electronic registry [mail room] of the Ministry
Elektronická pečeť - 25.7.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : ČR - Ministerstvo zdravotnictví
Vydal : I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
 :