Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'hospitalisation and death data for Flu and RSV'.
 
Vážená paní 
K. L. 
Adresa pro doručení: 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 30. června 2023 
 
V Praze dne 10. července 2023 
Č. j.: MZDR 19741/2023-3/MIN/KAN 
*MZDRX01OSQEP* 
MZDRX01OSQEP 
Sdělení  Ministerstva  zdravotnictví  o  odložení  žádosti  o  informaci  dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
Dne  30.  června  2023  obdrželo  Ministerstvo  zdravotnictví  (MZ)  Vaši  žádost 
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR 19741/2023-1/MIN/KAN. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace: 
 
Data points stratified by date, age group and sex for the time period 2010-2022:  
•  Number of patients hospitalised with Flu, and in a separate column RSV (date 
[month], age group, sex) 
•  Number of patients occupying ICU  with Flu, and  in a separate column RSV (date 
[month], age group, sex) 
•  Total number of deaths in the country due to infection with Flu, and  in a separate 
column RSV  (date [month], age group, sex). 
 
K Vaší žádosti sděluji následující: 
 
MZ  nedisponuje  takto  detailními  statistickými  daty.  Statistické  informace  z oblasti 
zdravotnictví  zpracovává  povinný  subjekt  od  MZ  odlišný,  a  to  Ústav  zdravotnických 
informací a statistiky, v případě statistických dat týkajících se chřipky Vás odkazujeme na 
Státní  zdravotní  ústav  (SZÚ  |  Oficiální  web  Státního  zdravotního  ústavu  v  Praze 
(szu.cz))
.  
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2  
tel./fax.: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
Vaši  žádost  tedy  z pohledu  MZ  nezbývá  než  odložit,  kdy  dle  ustanovení  §  14  odst.  5 
písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  povinný  subjekt  žádost  odloží  v  případě,  že  se 
požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková
 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
 

Elektronický podpis - 10.7.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do : 20.3.2024 10:51:27-000 +01:00