Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o rozsudek'.


Číslo jednací: 16 A 21/2021-50 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
(anonymizovaný opis) 
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátu složeném z předsedy Ing. Mgr. Martina Jakuba 
Bruse a soudců JUDr. Martiny Vernerové a JUDr. Jiřího Derfla ve věci 
[anonymizováno]; [jméno] [příjmení], [anonymizováno] [datum], 
[anonymizováno] [adresa], 
zastoupen Mgr. Ludvíkem Matouškem, advokátem, 
sídlem Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9, 
proti; 
žalovanému: 
; Krajský úřad Ústeckého kraje, 
sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2021, č. j. KUUK/004261/2021, 
takto: 
I.  Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2021, č. j. KUUK/004261/2021, 
a rozhodnutí Magistrátu města Mostu ze dne 27. 11. 2020, zn. Mm /113384/2020 OSČ/PA, 
sp. zn. 34/2020 OSČ/Pa/067982-14, se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. 
II.  Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 16 600 Kč do třiceti dnů 
od právní moci tohoto rozsudku. 
Odůvodnění: 
1.  Žalobce  se  žalobou  podanou  v zákonem  stanovené  lhůtě  domáhal  zrušení  rozhodnutí 
žalovaného ze dne 27. 1. 2021, č. j. KUUK/004261/2021, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a 
potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Mostu (dále jen„ magistrát“) ze dne 27. 11. 2020, zn. Mm 
/113384/2020  OSČ/PA,  sp.  zn.  34/2020  OSČ/Pa/067982-14.  Tímto  rozhodnutím  magistrát 

 

16 A 21/2021 
podle § 72 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ zákon o matrikách“) nepovolil změnu 
žalobcova příjmení z„ [příjmení]“ na„ [příjmení] [příjmení]“. 
Žaloba 
2. V žalobě žalobce předeslal, že se dne 16. 7. 2020 obrátil na magistrát s žádostí o změnu příjmení, 
kterou odůvodnil zamýšleným vstupem do registrovaného partnerství, přičemž oba partneři by 
chtěli společně užívat obě příjmení. Uvedl, že právo na zachování lidské důstojnosti, cti, dobré 
pověsti a jména patří mezi základní lidská práva chráněná v čl. 10 Listiny základních práv a svobod 
a že právo na příjmení není právem pasivním, ale součástí identity, ke které se může člověk hlásit, 
a může je i adorovat, přetvářet či dotvářet. Namítal, že každý má právo na ochranu svého jména i 
příjmení a do těchto práv může být zasahováno jen v zákonem stanovených mantinelech; k tomu 
odkázal na nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 167/04. Zdůraznil, že jedním 
ze  způsobů, kterým  může  ke  změně  příjmení  dojít,  je  na  základě  žádosti  podle  §  72  zákona  o 
matrikách. Jedním ze zde uvedených důvodů, pro něž je možné žádosti vyhovět, je vážný zájem 
žadatele, jenž je neurčitým právním pojmem, k čemuž odkázal na rozsudky Nejvyššího správního 
soudu ze dne 25. 2. 2016, č. j. 2 As 324/2015-16, a ze dne 11. 5. 2011, č. j. 1 As 26/2011-55. 
3. Podle žalobce musí správní orgány rozhodující o žádosti o změnu příjmení respektovat nejen 
zákonnou  úpravu,  ale  rovněž  vzít  v úvahu  ústavněprávní  rovinu  ochrany  jména  a  příjmení  a 
dotčené zákonné normy vykládat v souladu jak s ústavním pořádkem, tak s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen„ Úmluva“). Vyjádřil názor, že registrované partnerství, 
jako státem uznané soužití osob téhož pohlaví, deklaruje vůči společnosti jistou míru pospolitosti 
a sounáležitosti tak, jak je tomu u manželství, přičemž na existenci společného příjmení manželů 
existuje veřejný zájem a neexistuje racionální důvod pro to, aby tomu v případě registrovaného 
partnerství bylo naopak. K tomu odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 1. 
2018, č. j. 7 As 64/2017-33. 
4. Žalobce dále uvedl, že i přes skutečnost, že § 70 zákona o matrikách obsahuje taxativní výčet 
případů, v nichž může osoba užívat více příjmení, dospěl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 
11. 5. 2011, č. j. 1 As 6/2011-55, k závěru, že úprava § 70 zákona o matrikách se ve vztahu k § 72 
odst. 2 zákona o matrikách neužije. To však správní orgány ve svých rozhodnutích nereflektovaly, 
ačkoli  na  to  byly  žalobcem  několikrát  upozorněny.  Podotkl,  že  společné  příjmení  má  pro 
stejnopohlavní pár význam rodinné sounáležitosti ve vztahu k předkům i k případným potomkům; 
k tomu opětovně odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 26/2011-55. 
5.  Napadeným  rozhodnutím  bylo  podle  žalobce  zasaženo  do  jeho  základních  lidských  práv 
chráněných českým, mezinárodním i ústavním právem, zejména do práva na příjmení a identitu, 
jež  jsou  součástí  osobnostních  práv,  a  zároveň  je  napadené  rozhodnutí  v rozporu  s ustálenou 
judikaturou. Napadené rozhodnutí žalobce současně označil za protizákonné z důvodu porušení 
zásady legitimního očekávání upravené v § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen„  správní  řád“),  neboť  se  žalovaný  řádně  nevypořádal  s tím,  že 
Městský úřad Litvínov rozhodnutím ze dne 18. 11. 2020, č. j. MELT/78280/2020, vyhověl žádosti 
žalobcova partnera a změnu jeho příjmení z„ [příjmení]“ na„ [příjmení] [příjmení]“ povolil, když 
se  jedná  o  skutkově  i  právně  totožné  případy.  Na  podporu  svého  výkladu  zásady  legitimního 
očekávání odkázal žalobce na nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 487/03, a 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2004, č. j. 2 Afs 47/2004-83. 
6.  Žalobce  konstatoval,  že  jeho  právo  na  realizaci  individuální  autonomní  osobnosti,  vyjádření 
sounáležitosti  a  spojitosti  s jeho  životním  partnerem,  jakož  i  legitimní  očekávání  rozhodování 
veřejné správy předčí veřejný zájem na stálosti příjmení osob a jejich individuálním určení. Vyjádřil 
přesvědčení,  že  připojení  partnerova  příjmení  k jeho  dosud  užívanému  příjmení  nezpůsobuje 
zaměnitelnost jeho osoby. Shrnul, že napadené rozhodnutí považuje za nezákonné, neboť správní 
orgány na základě nesprávného posouzení právního a skutkového stavu dospěly k nesprávnému 

 

16 A 21/2021 
posouzení věci a žalovaný se nedostatečně a neúplně vypořádal s tvrzenými skutečnostmi a důvody 
žádosti,  jeho  rozhodnutí  v celkovém  souhrnu  vyjadřuje  libovůli  a  pokusy  o  tendenční  výklad 
zákonných norem a je v rozporu s ustálenou soudní praxí. 
Vyjádření žalovaného k žalobě 
7. Žalovaný ve svém vyjádření připomněl, že s námitkou týkající se výkladu vztahu § 70 odst. 1 a § 
72 odst. 2 zákona o matrikách vyjádřeného v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 
2011, č. j. 1 As 26/2011-55, se vypořádal již v napadeném rozhodnutí s tím, že tento rozsudek není 
na  situaci  žalobce  přiléhavý.  Zdůraznil,  že  v případě  řešeném  Nejvyšším  správním  soudem  se 
jednalo o změnu příjmení z dosavadního jediného příjmení na dvě příjmení spočívající v návratu 
k původnímu  příjmení  rodiny,  které  se  již  sestávalo  ze  dvou  příjmení.  Žalovaný  shrnul  právní 
úpravu týkající se změny příjmení a podotkl, že forma užívání dvou příjmení, kdy by kombinaci 
obou příjmení užívali oba partneři, jde nad rámec možností volby příjmení, kterou mají manželé. 
K žalobcem namítané ochraně práva na jméno a příjmení podle čl. 10 Listiny základních práv a 
svobod uvedl, že toto právo nezaručuje právo na změnu příjmení. 
8.  K  námitce  porušení  zásady  legitimního  očekávání  žalovaný  uvedl,  že  předmětné  rozhodnutí 
Městského úřadu Litvínov nebylo podle § 68 odst. 4 správního řádu odůvodněno, a proto nemohl 
v rámci  odvolacího  řízení  seznat,  z  jakých  důvodů  předmětnou  změnu  příjmení  Městský  úřad 
Litvínov  povolil.  Dodal,  že  rozhodnutí  Městského  úřadu  Litvínov  žalovaný  ve  zkráceném 
přezkumném řízení zrušil, proti čemuž podal žalobcův partner odvolání. Žalovaný konstatoval, že 
právní  a  skutkový  stav  posoudil  správně  a  dostatečně,  vypořádal  se  s žalobcem  tvrzenými 
skutečnostmi  a  uplatněnými  námitkami,  a  jeho  rozhodnutím  nebylo  zasaženo  do  základních 
lidských práv žalobce. Navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné. 
Replika žalobce k vyjádření žalovaného 
9.  Na  vyjádření  žalovaného  reagoval  žalobce  replikou,  ve  které  uvedl,  že  žalobcův  partner  je 
oprávněn užívat příjmení ve zdvojené formě„ [příjmení] [příjmení]“, neboť Ministerstvo vnitra 
vyhovělo  jeho  odvolání,  rozhodnutí  žalovaného  ve  zkráceném  přezkumném  řízení  zrušilo,  a 
rozhodnutí Městského úřadu Litvínov tak zůstalo platné. 
Duplika žalovaného 
10. V duplice žalovaný shrnul průběh řízení o změně příjmení žalobcova partnera a uvedl, že se 
s rozhodnutím  Ministerstva  vnitra  neztotožňuje,  neboť  ze  dvou  kumulativních  podmínek 
stanovených v § 94 odst. 2 správního řádu se Ministerstvo vnitra zabývalo pouze otázkou dobré 
víry.  Podle  žalovaného  je  nutno  rozhodnutí  Ministerstva  vnitra  v případě  žalobcova  partnera 
akceptovat, ale nelze je považovat za důkaz v předmětném řízení, neboť jde o samostatné řízení a 
soud tímto rozhodnutím není vázán. Zopakoval, že ani oba manželé nemohou užívat kombinaci 
obou  příjmení,  a  podotkl,  že  v připravované  novele  zákona  o  matrikách  není  obsažena  změna 
týkající se užívání zdvojeného příjmení. 
Další podání žalobce 
11.  V  podání  ze  dne  10. 9. 2021  žalobce  uvedl,  že  Ministerstvo  vnitra  ve  svém  rozhodnutí 
konstatovalo, že otázka příjmení může být vnímána jako otázka osobnostního stavu a spolu s tím 
nabyl žadatel svých práv v dobré víře, tudíž přezkumné řízení není přípustné. Uvedená rozhodnutí 
Městského úřadu Litvínov i Ministerstva vnitra jsou podle žalobce podstatná ve vedeném soudním 
řízení, neboť v rámci správních řízení platí zásada legitimního očekávání. Žalobce byl přesvědčen 
o totožnosti předmětu a okolností jeho správního řízení se správním řízením jeho partnera, a proto 
v souladu s uvedenou zásadou očekával stejné rozhodnutí správního orgánu. 
Posouzení věci soudem 

 

16 A 21/2021 
12. O žalobě soud rozhodl v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen„ s. ř. s.“) bez jednání, neboť žalobce ani žalovaný nesdělili 
soudu  do  dvou  týdnů  od  doručení  výzvy  svůj  nesouhlas  s takovýmto  projednáním,  ačkoli  byli 
v příslušné výzvě soudu výslovně poučeni, že nevyjádří-li se v dané lhůtě, má se za to, že souhlas 
s rozhodnutím bez jednání byl udělen. 
13. Napadené rozhodnutí soud přezkoumal v řízení podle části třetí hlavy druhé prvního dílu s . ř. 
s ., který vychází z dispoziční zásady vyjádřené v § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 větě druhé 
a třetí a v § 75 odst. 2 větě první s. ř. s . Z této zásady vyplývá, že soud přezkoumává zákonnost 
rozhodnutí  správního  orgánu  pouze  v rozsahu,  který  žalobce  uplatnil  v žalobě  nebo  během 
dvouměsíční lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí ve smyslu § 72 odst. 1 s. ř. s . Povinností 
žalobce je proto tvrdit, že rozhodnutí správního orgánu nebo jeho část odporuje konkrétnímu 
zákonnému  ustanovení,  a  toto  tvrzení  zdůvodnit.  Nad  rámec  žalobních  bodů  musí  soud 
přihlédnout toliko k vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu nebo 
které vyvolávají nicotnost napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 2 s. ř. s . 
14.  Na  tomto  místě  soud  předesílá,  že  po  přezkoumání  skutkového  a  právního  stavu  a  po 
prostudování obsahu předloženého správního spisu dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. 
15.  Z  obsahu  předloženého  správního spisu  soud zjistil  následující  podstatné  skutečnosti.  Dne 
16. 7. 2020  podal  žalobce  žádost  o  povolení  změny  příjmení  z„  [příjmení]“  na„  [příjmení] 
[příjmení]“, kterou odůvodnil tím, že s partnerem [jméno] [příjmení] budou dne [datum] vstupovat 
do  registrovaného  partnerství.  Dne  14. 8. 2020  vydal  magistrát  rozhodnutí,  kterým  žalobcovu 
žádost  o  změnu  příjmení  zamítl.  Proti  tomuto  rozhodnutí  podal  žalobce  odvolání,  na  základě 
kterého žalovaný dne 7. 10. 2020 rozhodnutí magistrátu ze dne 14. 8. 2020 zrušil a věc mu vrátil 
k novému  projednání,  a  to  z  důvodu  porušení  ustanovení  o  řízení  před  správním  orgánem  a 
nedostatečného  odůvodnění  předmětného  rozhodnutí.  Magistrát  poté  rozhodnutím  ze  dne 
27. 11. 2020  podle  §  72  odst.  2  zákona  o  matrikách  nepovolil  změnu  žalobcova  příjmení  z„ 
[příjmení]“ na„ [příjmení] [příjmení]“. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o kterém 
rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím. 
16. Soud dále zjistil, že o změnu příjmení požádal také žalobcův partner [jméno] [příjmení], a to u 
Městského úřadu Litvínov, který rozhodnutím ze dne 18. 11. 2020, č. j. MELT/78280/2020, této 
žádosti  vyhověl  a  povolil,  aby  [jméno]  [příjmení]  od  právní  moci  tohoto  rozhodnutí  užíval 
příjmení„ [příjmení] [příjmení]“. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 11. 2020 a je dosud 
platné. 
17. Podle § 70 odst. 1 zákona o matrikách platí, že„ (o) bčan může užívat více příjmení pouze za 
těchto podmínek: 
a) nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle tohoto zákona, anebo 
b) prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude 

jejich příjmením společným, anebo 
c) prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět 

příjmení předchozí, nebo 
d) jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení, nebo 
e) nabyl-li je v souvislosti s osvojením.“ 
18.  Z  §  72  odst.  1  zákona  o  matrikách  plyne,  že„  (j)  méno,  popřípadě  jména,  nebo  příjmení, 
popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na 
základě  její  žádosti,  případně  žádosti  jejích  zákonných  zástupců.“  Podle  odstavce  2  téhož 
ustanovení platí, že„ (z) měna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo 
směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.“ 

 

16 A 21/2021 
19. Stěžejní otázkou předmětného řízení je posouzení, zda měl magistrát vyhovět žalobcově žádosti 
o povolení změny příjmení na více příjmení. Otázkou užívání více příjmení, změnou příjmení na 
základě žádosti, jakož i vztahem § 70 odst. 1 k § 72 odst. 2 zákona o matrikách se zabýval Nejvyšší 
správní soud ve svém rozsudku ze dne 11. 5. 2011, č. j. 1 As 26/2011-55, publ. pod č. 2352/2011 
Sb. NSS, ve kterém dospěl k závěru, že„ … na posuzování žádosti o změnu příjmení dle § 72 odst. 
2 zákona o matrikách nelze aplikovat § 70 odst. 1 téhož zákona. To nicméně neznamená, že by 
matriční  úřad  neměl  zohlednit  zásadu  omezené  přípustnosti  užívání  více  příjmení,  jejímž 
vyjádřením je posledně uvedené ustanovení. Při posuzování žádosti o změnu jediného příjmení na 
více příjmení se tato zásada projeví v přísném zkoumání, zda požadovaná změna je odůvodněna 
tak výjimečnými skutečnostmi, pro něž nepostačí změna jediného příjmení na jiné jediné příjmení 
…“  Nejvyšší  správní  soud  rovněž  konstatoval,  že„  (p)  okud  by  žádosti  o  změnu  dosavadního 
jediného příjmení na více příjmení, která je odůvodněna blízkým osobním či citovým vztahem 
k osobě užívající více příjmení, nebylo vyhověno pouze kvůli tomu, že nejsou splněny podmínky § 
70 odst. 1 zákona o matrikách, byl by žadatel bezdůvodně znevýhodněn oproti žadateli, který by 
ze stejného důvodu žádal o změnu z dosavadního jediného příjmení na jiné jediné příjmení. Právní 
řád je založen na relativním konceptu rovnosti, dle něhož je přípustný odlišný postup vůči různým 
skupinám jednotlivcům, jestliže se tak děje dle kritérií racionálních a objektivních (viz např. nález 
sp. zn. Pl. ÚS 5/2000 ze dne 20. 2. 2001 (N 31/21 SbNU 273; 127/2001 Sb.), nebo rozsudek NSS 
ze dne 16. 4. 2008, čj. 1 Ans 2/2008-52). Kritériem pro úspěšnost žádosti by v daném případě bylo, 
zda se navrhované příjmení po změně má skládat pouze z jednoho příjmení, nebo více příjmení. 
Toto kritérium je sice objektivní, nicméně nikoliv racionální. Veřejný zájem na stálosti příjmení a 
snadné identifikaci osob je totiž prolomen v obou případech, a to se stejnými důsledky. Nelze tedy 
dospět k závěru, že by rozdílné zacházení s těmito případy bylo opodstatněno veřejným zájmem. 
Tím méně v případě, kdy identifikace osob je zajišťována především pomocí v zásadě neměnných 
rodných čísel.“ S tímto názorem se zdejší soud plně ztotožňuje a dodává, že vážný důvod pro 
změnu příjmení je žadatel povinen tvrdit a prokázat, což žalobce splnil. Soud zároveň nesouhlasí 
s názorem žalovaného o nepřiléhavosti citovaného rozsudku na projednávanou věc, neboť ačkoli 
byl  skutkový  stav  řešený  Nejvyšším  správním  soudem  odlišný  od  žalobcova  případu,  závěry 
citovaného  rozsudku  jsou  obecné  a  aplikovatelné  i  v projednávané  věci.  Žalobní  námitka,  že 
správní orgány přes opakované upozornění nereflektovaly rozsudek Nejvyššího správního soudu 
ze dne 11. 5. 2011, č. j. 1 As 26/2011-55, je tedy důvodná. 
20. Z citovaného rozsudku vyplývá, že na posuzování žádosti o změnu příjmení podle § 72 odst. 2 
zákona o matrikách nelze aplikovat § 70 odst. 1 téhož zákona, jenž upravuje užívání více příjmení, 
a to za podmínek, že tato žádost je odůvodněna blízkým osobním či citovým vztahem k osobě 
v současnosti či minulosti užívající více příjmení, o jejichž užívání žadatel žádá. 
21. V projednávaném případě žádal žalobce o změnu příjmení z důvodu uzavření registrovaného 
partnerství. V případě registrovaného partnerství může dojít ke změně příjmení pouze na základě 
žádosti o změnu příjmení podle § 72 odst. 2 zákona o matrikách. V žádosti o změnu příjmení žádal 
žalobce o změnu příjmení na příjmení„ [příjmení] [příjmení]“, o což požádal rovněž jeho partner. 
Žádosti žalobcova partnera o změnu příjmení Městský úřad Litvínov vyhověl rozhodnutím ze dne 
18. 11. 2020,  které  nabylo  právní  moci  dne  25. 11. 2020  (a  dosud  platí),  tudíž  od  25. 11. 2020 
žalobcův partner užívá příjmení„ [příjmení] [příjmení]“. Žalobcovu žádost magistrát zamítl až dne 
27. 11. 2020, tedy v době, kdy žalobcův partner již příjmení„ [příjmení] [příjmení]“ užíval. Soud má 
tedy za to, že žalobce naplnil obě podmínky pro změnu příjmení na více příjmení vyjádřené ve výše 
uvedeném rozsudku Nejvyššího správního soudu, neboť není pochyb o tom, že blízký osobní 
vztah mezi žalobcem a jeho partnerem existuje na základě uzavřeného registrovaného partnerství 
a zároveň v době rozhodování magistrátu užíval žalobcův partner příjmení„ [příjmení] [příjmení]“, 
o  jehož  užívání  žalobce  žádal.  V  návaznosti  na  citovaný  rozsudek  a  pravomocné  rozhodnutí 
Městského úřadu Litvínov o změně příjmení žalobcova partnera tedy žalobce legitimně očekával, 

 

16 A 21/2021 
že také jeho žádosti bude vyhověno. Soud proto shledal důvodnou i žalobní námitku upozorňující 
na žalobcovo legitimní očekávání. 
22. K námitce týkající se porušení čl. 10 Listiny základních práv a svobod soud uvádí, že příjmení 
osoby je ústavně chráněno čl. 10 Listiny základních práv a svobod a jako součást práva na rodinný 
život a soukromí i čl. 8 Úmluvy. Jak uvedl Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 22. 1. 
2020,  č.  j.  9 As 220/2019-28,„  (r)  ozhodující  pro  posouzení  případného  zásahu  do  ústavně 
chráněného práva jsou proto vždy konkrétní důvody, které k nevyhovění žádosti vedly. Ostatně, 
jak již bylo vysloveno v rozsudku č. j. 1 As 26/2011-55 nevyhovění žádosti o změnu příjmení ze 
strany matričního úřadu nemusí … nicméně představovat zásah do tohoto práva, na rozdíl od 
případů,  kdy  by  orgány  veřejné  moci  změnu  příjmení  nařizovaly.  V  souladu  s konstantní 
judikaturou Evropského soudu pro lidská práva je třeba poskytnout jednotlivcům na základě čl. 8 
Úmluvy ochranu před svévolnými zásahy veřejné moci do osobní sféry chráněné tímto článkem. 
V  těchto  případech  je  třeba  dbát  o  to,  aby  byla  nalezena  spravedlivá  rovnováha  mezi  zájmy 
individuálními a zájmy veřejnými.“ Žalovaný i magistrát se touto otázkou ve svých rozhodnutích 
zabývali,  avšak  dospěli  k nesprávným  závěrům.  Pokud  by  magistrát  a  následně  i  žalovaný 
poměřovali  individuální  zájmy  žalobce  s veřejným  zájmem  na  stabilitě  příjmení  a  snadné 
identifikaci osob, museli by dospět k závěru, že vyhovění žádosti žalobce nic nebrání. Je zřejmé, že 
vyhověním  žádosti  žalobce  nemůže  dojít  k narušení  zájmů  veřejných.  Tato  námitka  je  tudíž 
důvodná. 
23. Jen na okraj soud směrem k magistrátu poznamenává, že pojem jméno uvedený v čl. 10 Listiny 
základních práv a svobod zahrnuje křestní jméno i příjmení, nikoli pouze jméno křestní. 
24. Vycházeje ze shora uvedené argumentace soud uzavírá, že žalovaný nesprávně aplikoval § 70 
odst.  1  zákona  o  matrikách,  nezohlednil  pravomocné  rozhodnutí  o  změně  příjmení  žalobcova 
partnera a rovněž neposoudil, zda žádané změně příjmení brání nějaký veřejný zájem, což činí 
napadené rozhodnutí nezákonným. Soud proto podle § 78 odst. 1 s. ř. s. napadené rozhodnutí pro 
jeho  nezákonnost  zrušil. Vzhledem  k tomu,  že stejnou  nezákonností  bylo  stiženo  i  rozhodnutí 
magistrátu, soud zároveň v souladu s § 78 odst. 3 s. ř. s. zrušil také toto rozhodnutí. Současně soud 
podle § 78 odst. 4 s. ř. s. rozhodl, že se věc vrací žalovanému k dalšímu řízení, v němž bude podle 
§ 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem, který soud vyslovil v tomto zrušujícím rozsudku. 
25.  Za  dané  procesní  situace  vyhodnotil  soud  jako  nadbytečné  zabývat  se  ostatními  žalobními 
námitkami,  neboť  jejich  věcné  posouzení  by  na  výše  popsané  nezákonnosti  napadeného 
rozhodnutí nemohlo nic změnit. 
26. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s . Vzhledem k tomu, 
že žalobce měl ve věci plný úspěch, soud uložil procesně neúspěšnému žalovanému povinnost 
zaplatit žalobci do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu důvodně vynaložených 
nákladů řízení v celkové výši 16 600 Kč. Náhrada se skládá ze zaplaceného soudního poplatku za 
žalobu ve výši 3 000 Kč, z částky 12 400 Kč za čtyři úkony právní služby právního zástupce žalobce 
po 3 100 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s . ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti  č.  177/1996  Sb.,  advokátní  tarif,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen„  AT“) 
(převzetí a příprava zastoupení – § 11 odst. 1 písm. a) AT; podání žaloby, repliky a vyjádření ze dne 
10. 9. 2021 – 3 x § 11 odst. 1 písm. d) AT) a z částky 1 200 Kč jako náhrady hotových výdajů 
advokáta (čtyři režijní paušály po 300 Kč podle § 35 odst. 2 s. ř. s . ve spojení s § 13 odst. 1 a 3 AT). 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, sídlem Moravské 
náměstí 611/6, 657 40 Brno O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

 

16 A 21/2021 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, 
který  určil  počátek  lhůty (den  doručení  rozhodnutí).  Připadne-li  poslední  den  lhůty  na  sobotu, 
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty 
k podání kasační stížnosti nelze prominout. 
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z 
jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, 
jeho  zaměstnanec  nebo  člen,  který  za  něj  jedná  nebo  jej  zastupuje,  vysokoškolské  právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení 
soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: 
www.nssoud.cz. 
[Místo vydání] 11. května 2022