Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o rozsudek'.

sp. zn. Si 219/2023  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
 
NAŠE ZNAČKA:  Si 219/2023 
Vážený pan,  
VAŠE ZNAČKA:   
Dominik Zábranský,  
Pivovarská 6/1,  
VYŘIZUJE: 
JUDr. Veronika Suchoňová 
795 01 Rýmařov, 
DNE: 
29. 6. 2023 
 
e-mail: foi+request-9560-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený pane Zábranský,  
ve  věci  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  ve  smyslu  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 27. 6. 2023, Vám zasílám rozhodnutí 
vydané  Krajským  soudem  v Ústí  nad  Labem  ve  věci  vedené  pod  spisovou 
značkou 16 A 21/2021, v anonymizované podobě přílohou.  
S pozdravem 
JUDr. Veronika Suchoňová v. r. 
vedoucí útvaru organizačně právního 
 
 
Jindra 
Digitálně podepsal 
Jindra Vejmanová 
Vejmanová Datum: 2023.06.30 
12:51:07 +02'00'
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová