Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'anonymizovaná kopie rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 54 Co 34/2022- 132, ze dne 22. 3. 2022'.


č. j. 54 Co 34/2022- 132 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
Městský  soud  v  Praze  jako  soud  odvolací  rozhodl  v  senátě  složeném  z  předsedkyně  senátu 
Mgr. Nadi Pínové a soudců JUDr. Jiřího Körblera a JUDr. Jany Tondrové ve věci 
 
žalobce:  
Společenství domu xxx 
 
IČO: xxx 
sídlem xxx 
zastoupený advokátem Mgr. Robertem Tschöplem 
sídlem Pod křížkem 428, 147 00  Praha 4 
proti 
žalovanému:  
V.G., narozený xxx 
bytem xxx 
zastoupený advokátem Mgr. Ing. Janem Kabešem 
sídlem Na Jezerce 1047/15, 140 00  Praha 4 
 
o zaplacení 131 264 Kč s příslušenstvím
 
o odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. září 2021,              č. j. 
25 C 240/2019-109, 
 
takto: 
 
I. 
Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje. 
 
II. 
Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 16 166 Kč 
k rukám advokáta Mgr. Ing. Jana Kabeše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.  
 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Turoňová. 

54 Co 34/2022 2 
 
Odůvodnění: 
 
1.  Napadeným  rozsudkem  soud  prvního  stupně  zamítl  žalobu  o  zaplacení  částky  131 264  Kč 
s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % p. a. od 16. 5. 2019 do zaplacení (výrok I.) a rozhodl, že žalobce 
je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 40 777 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku 
k rukám advokáta Mgr. Ing. Jana Kabeše (výrok II.). 
 
2.  Takto  soud  prvního  stupně  rozhodl  o  žalobě  na  zaplacení  částky  131 264  Kč  s příslušenstvím, 
kterou se žalobce domáhal po žalovaném jako vlastníkovi dvou bytových jednotek (č.  xxx. a č. 
xxx.) nacházejících se v domě č. p. xxx v xxx, jako nedoplatku za vyúčtování služeb a poplatků za 
období  2018/01  -  2018/12,  a  to  ve  výši  61 590  Kč  připadající  na  bytovou  jednotku  č.  xxx  a 
nedoplatek  ve  výši  69  674  Kč  připadající  na  bytovou  jednotku  č.  xxx.  Ačkoliv  byl  žalovaný 
žalobcem vyzván k úhradě, dlužné částky nezaplatil. 
 
3. Žalovaný s žalobou nesouhlasil, namítal, že vyúčtování není řádné, je neúplné a nepřehledné, proto 
nelze  rozklíčovat  jeho  obsah  a  ověřit  správnost  nároku  žalobce.    Jsou  zde  nesprávně  uvedené 
koeficienty a součinitele pro přepočet podlahové plochy, chybí uvedení celkové podlahové plochy 
domu a bytů, jsou uvedeny předepsané zálohy a nikoliv přijaté, chybí položka odvádění odpadních 
vod.  Není ani zřejmé, jakým způsobem vznikla dlužná částka v průběhu let 2017, 2018 a 2019. 
V souladu  s judikaturou  Nejvyššího  soudu  proto  žalobci  dosud  nárok  na  úhradu  případných 
nedoplatků na platbách za služby a energie dosud nevznikl. Žalovaný dále namítal, že dne 12. 11. 
2018  a  dne  28.  12.  2018  uhradil  žalobci  na  vyúčtování  2x  10 268  Kč,  tedy  celkem  20 536  Kč. 
Konečně žalovaný namítal k započtení  pohledávku vůči žalobci ve výši 152 699 Kč, kterou na něj 
postoupila společnost Aliquantum s.r.o., která v domě zajišťovala správu, provoz a částečné opravy 
domu. 
 
4. Soud prvního stupně vyšel z toho, že  bytové jednotky č. xxx xxx jsou ve vlastnictví žalovaného        
a že  protokoly o vyúčtování služeb a poplatků za rok 2018 k těmto bytovým jednotkám obsahují 
tyto  služby:  voda,  odpadky,  společná  elektřina,  úklid,  výtah,  komíny,  banka,  pojištění,  u  každé 
služby předepsaná záloha – v jaké výši, skutečný náklad -  výše,  rozdíl – výše, je uveden fond oprav 
– předpis a kolik je předepsáno na poplatky a služby a celkové náklady na služby                 a 
poplatky, je uveden nedoplatek minulých období  ke dni 31. 3. 2019, bez bližší specifikace, spotřeba 
vody  k jednotce  a  počet  osob  v jednotce,  orientační  rozpis  rozpočítání  nákladů                (voda 
rozpočítána podle naměřené spotřeby + dopočtená spotřeba společenství vlastníků, odpadky podle 
počtu osob, stejně tak společná elektřina, výtah, úklid, banka dle objektu               a pojištění dle 
vlastnického  podílu).   Z vyúčtování  není  seznatelný  celkový  počet  osob  v domě,  celkový  počet 
objektů, ani dopočtené spotřeby společenství vlastníků. 
 
5.  Uvedená zjištění posuzoval soud prvního stupně podle zák. č. 67/2013 Sb., vyhl. č. 269/2015 Sb. 
a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. s přihlédnutím k ustálené judikatuře Nejvyššího soudu týkající se 
otázky splatnosti nedoplatku z vyúčtování úhrad za plnění, poskytovaná s užíváním bytu,             a 
dovodil,  že  žaloba  není  důvodná.  Uvedl,  že  vyúčtování  může  přivodit  splatnost  nedoplatku 
plynoucího  z tohoto  vyúčtování  tehdy,  obsahuje-li  všechny  předepsané  náležitosti  a  je-li  v něm 
uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování postrádající některou z předepsaných 
náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši, není řádným vyúčtováním          a není způsobilé 
vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. 
  
6. Vyúčtování, která žalobce žalovanému doručil, nejsou řádná, neboť neobsahují všechny předepsané 
náležitosti a není zřejmé, je-li v něm uvedena cena provedené služby ve správné výši. Vyúčtování 
totiž neobsahují výši nákladů na služby uvedenou pro celý dům a rozpočítání pro žalovaného, není 
Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Turoňová. 

54 Co 34/2022 3 
zřejmé, jak byly služby rozpočítány,  není zřejmý celkový počet osob a bytových jednotek v domě, 
dále není zřejmé, jak byla dopočtena spotřeba společenství vlastníků na bytovou jednotku. Nakonec 
není vůbec specifikován nedoplatek minulých období ke dni           31. 3. 2019. Vyúčtování tak 
nejsou způsobilá vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. 
 
7.  O nákladech řízení rozhodl  soud prvního stupně podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a žalovanému, který 
měl plný úspěch, přiznal náhradu všech účelně vynaložených nákladů, sestávajících z nákladů na 
právní zastoupení advokátem v souhrnné výši 40 777 Kč. 
 
8.  Proti tomuto rozsudku podal žalobce včasné a přípustné odvolání, v němž nesouhlasil s názorem 
soudu prvního stupně, že vyúčtování neobsahují všechny zákonem požadované náležitosti, když 
obsahují údaje o cenách za služby, množství dodaných služeb i nedoplatek z minulých období, jsou 
zde uvedeny i celkové výše přijatých záloh. Vyúčtování tak jsou přezkoumatelná a  způsobilá založit 
splatnost nedoplatků žalovaného. Žalobce připustil, že vyúčtování jsou složitá, byla však vystavena 
profesionálním správcem nemovitostí, který vyúčtování služeb předkládá tisícům subjektů. Správce 
nemovitostí prováděl vyúčtování na základě skutečných odečtů v domě             a prostřednictvím 
specializovaného software. Pokud soud prvního stupně nedohledal v předložených vyúčtováních 
některé  zákonem  požadované  náležitosti,  měl  žalobce  poučit,  aby  údaje  dotvrdil  či  vysvětlil, 
případně ustanovit znalce, který by posoudil, zda je vyúčtování správné. Soud prvního stupně podle 
názoru  žalobce  rozhodl  formalisticky,  když  nepřihlédl  k tomu,                    že  žalovaný  vyúčtování 
nereklamoval  a  dokonce je  na  shromáždění  vlastníků  konaném  dne                12.  6.  2021  schválil. 
Vyúčtování  začal  zpochybňovat  až  v rámci  tohoto  řízení.  Žalobce  navrhl,  aby  odvolací  soud 
napadený rozsudek změnil tak, že žalobě vyhoví, případě aby jej zrušil a věc vrátil soudu prvního 
stupně k dalšímu řízení. 
 
9.  Žalovaný  navrhl  potvrzení  napadeného  rozsudku  jako  věcně  správného,  když  souhlasil  se 
skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně. Připomněl, že vyúčtování musí obsahovat 
veškeré  zákonem  požadované  náležitosti,  a  pokud  některé  z nich  chybí,  není  možno  to 
„dovysvětlit“ v rámci soudního řízení. Takové případné „dovysvětlení“ by na úplnost a správnost 
vyúčtování nemělo žádný vliv. Jediná možnost, jak zhojit vyúčtování, které není řádné, je vystavit 
vyúčtování  nové,  řádné,  a  to  žalovanému  opětovně  doručit.  Stejně  tak  na  závěru  o  absenci 
podstatných náležitostí by nemohlo ničeho změnit ani znalecké zkoumání. Vyúčtování pak má být 
vyhotoveno tak, aby bylo srozumitelné vlastníkům jednotek, kterým je předkládáno, natož soudu, 
který  je  oprávněn  je  přezkoumat.  Není  pak  pravdou,  že  by  žalovaný  vyúčtování  nereklamoval, 
neboť dne 25. 4. 2020 zaslal ing. J. ze správcovské formy email obsahující námitky k vyúčtování. 
Ani v odpovědi na tento email mu však Ing. J. jednotlivé položky vyúčtování neosvětlil. Případná 
reklamace vyúčtování však nemá na věc samu žádný vliv.  
 
10.   Odvolací soud napadený rozsudek přezkoumal podle § 212 a násl. o. s. ř. včetně řízení, které jeho 
vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.  
 
11.  Soud  prvního  stupně  zjistil  skutkový  stav  v rozsahu  potřebném  pro  rozhodnutí  věci, 
z provedených důkazů zjistil odpovídající skutečnosti a věc i správně právně posoudil. Na zjištěný 
skutkový stav, který nebyl mezi účastníky sporný, správně aplikoval zák. č. 67/2013 Sb.                a 
vyhl. č. 269/2015 Sb., jakož i přiléhavou judikaturu Nejvyššího soudu, k čemuž odvolací soud nad 
rámec soudem prvního stupně uvedeného dále odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu    sp. z. 
26 Cdo 4637/2018. Se závěrem nalézacího soudu, že vyúčtování nejsou řádná, a proto nevyvolávají 
splatnost  v nich  uvedených  nedoplatků,  odvolací  soud  souhlasí.  I  odvolací  soud  má  za  to,  že 
vyúčtování, která žalobce žalovanému doručil, neobsahují všechny předepsané náležitosti a z údajů 
v nich uvedených nelze vůbec ověřit, jsou-li žalovanému účtované ceny služeb ve správné výši. 
Podstatné náležitosti vyúčtování jsou uvedeny v § 7 zák. č. 67/2013 Sb.     a v § 6 vyhl. č. 269/2015 
Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Turoňová. 

54 Co 34/2022 4 
Sb., žalobcem vystavené vyúčtování neobsahuje celkovou výši přijatých měsíčních záloh za služby 
(když obsahuje pouze zálohy předepsané, což však nemusí být totožné se zálohami přijatými), u 
rozpisu jednotlivých služeb není vůbec zřejmé, jaká je skutečná výše nákladů pro celý dům (je zde 
uvedeno několik kolonek, ale ani odvolacímu soudu není zřejmé, která z nich by to měla být) a jaká 
je výše nákladů pro danou jednotku, ani  jak se k uvedeným částkám dospělo, když ve vyúčtování 
není  u služeb,  jejich  výše  závisí  na  počtu  osob  jednotku  užívající,  počet  osob  uveden,  není ani 
zřejmé, co znamená a z čeho je tvořen nedoplatek minulých období a jak žalobce dospěl k celkové 
výši nedoplatku. Položky vyúčtování tedy nejsou nijak konkretizovány údaji o způsobu výpočtu. 
Odvolacímu soudu se vyúčtování jeví jako nesrozumitelné, nepřehledné a znemožňující jakoukoliv 
kontrolu jeho správnosti.  
 
12.   Námitka žalobce, že jej měl soud prvního stupně vyzvat k doplnění tvrzení či k vysvětlení údajů ve 
vyúčtování,  případě  že  měl  k  posouzení  správnosti  vyúčtování  ustanovit  znalce,  není  důvodná. 
Vlastník jednotky musí být už z obsahu vyúčtování schopen zjistit minimálně takové informace, na 
základě kterých bude schopen rozpoznat, zda pronajímatelem požadovaná úhrada odpovídá jeho 
spotřebě či způsobu výpočtu této spotřeby tak, jak byl účastníky dohodnut nebo jak je stanoven 
právním předpisem. Nedostatky vyúčtování nelze nahradit dovysvětlením či doplněním chybějících 
údajů v rámci soudního řízení, ani jeho znaleckým přezkumem. Vyúčtování postrádající některou 
z předepsaných náležitostí nebo znějící na cenu v nesprávné výši není řádným vyúčtováním a není 
způsobilé vyvolat splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. Aby se tak mohlo stát, musel by 
pronajímatel vystavit nové úplné vyúčtování obsahující všechny náležitosti a znějící na cenu ve 
správné výši. Tvrzení žalobce, že žalovaný vyúčtování nerozporoval či jej dokonce schválil, není 
rozhodné, neboť ani tyto skutečnosti by nemohly přivodit splatnost nedoplatků vyúčtovaných na 
základě vyúčtování, která nebyla řádná. 
 
13.   S ohledem na shora uvedené odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný podle § 219   o. 
s. ř. potvrdil, včetně správného výroku o nákladech řízení. 
 
14.   O nákladech odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. 
Žalovaný byl v odvolacím řízení plně úspěšný, má proto právo na plnou náhradu nákladů řízení, 
spočívají v odměně advokáta za dva úkony právní služby (vyjádření k odvolání, účast                    u 
odvolacího jednání) po 6 380 Kč, ve dvou náhradách hotových výdajů po 300 Kč a v náhradě za 
daň z přidané hodnoty ve výši 2 806 Kč, celkem 16 166 Kč, které je žalobce  v souladu       s ust. § 
149 odst. 1 o. s. ř. povinen uhradit k rukám právního zástupce žalovaného.  
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže Nejvyšší soud České republiky na základě 
dovolání podaného do dvou měsíců ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí 
prostřednictvím  soudu  prvního  stupně  dospěje  k závěru,  že  napadené  rozhodnutí  odvolacího 
soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací 
soud  odchýlil  od  ustálené  rozhodovací  praxe  dovolacího  soudu  nebo  která  v rozhodování 
dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 
má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. 
 
Praha 22. března 2022        
       
 
Mgr. Naďa Pínová v.r.  
předsedkyně senátu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Turoňová.