Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Posouzení nároku na odpočet DPH'.


 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce správy daní 
 

Č. j.: 41592/23/7700-50127-202098 
 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení soudních a správních agend 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Radovan Cejpek 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
 
I N F O R M A C E   K   V Y Ř Í Z E N Í   Ž Á D O S T I  
 
Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „povinný  subjekt“)  obdrželo  dne  12.  6.  2023  Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  o poskytnutí  odpovědí  na  dotazy  týkající  se  aplikace  zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Povinný subjekt žádost posoudil a došel k následujícímu závěru: Vzhledem k tomu, že dle § 2 
odst.  4  InfZ  se  povinnost  poskytovat  informace  netýká  dotazů  na názory  či  právní  výklady 
a stanoviska, byla Vaše žádost překvalifikována jako obecný dotaz veřejnosti a předána 
příslušnému  odbornému  útvaru
  Generálního  finančního  ředitelství,  který  ji  vyřídí  mimo 
režim InfZ
.  
 
 
Elektronicky podepsáno
 
19.06.2023
 
Mgr. Ladislav Henáč
ředitel sekce
 
Mgr. Ladislav Henáč  
ředitel sekce