Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam advokátů ex offo - Rod agenda'.

 
 
č. j. Si 168/2023-3 
 OKRESNÍ SOUD V KARVINÉ  
park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná 
tel.: 596390111, fax: 596312491, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: whtabfc 
NAŠE ZNAČKA  0 Si 168/2023 
VAŠE ZNAČKA:              
Vážený pan 
Jan Dostál 
VYŘIZUJE:  
Monika Sznapková 
DNE:  
5. června 2023 
 
ŽADATEL
Jan Dostál, narozený 1. 1. 1978 
Vážený pane Dostále, 
k Vaší  žádosti  o poskytnutí  informací  dle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu 
k informacím ze dne 28. 5. 2023 sděluji požadované informace: 
K bodu 1) a bodu 2) 
Pro ustanovení opatrovníka dítěti mladšímu 15 let v agendě Rod soud seznam advokátů ex-offo 
nevyužívá.  
K bodu 3) 
Advokáti jsou ustanovování opatrovníkem pro řízení ve věcech dětí mladších 15 let (řízení Rod) 
individuálně  dle  rozhodnutí  vyřizujícího  soudce  s přihlédnutím  ke  specifiku  věci,  odbornosti 
advokáta a se zohledněním pokud možno rovnoměrného vytížení advokátů ochotných nechat se 
v řízeních Rod ustanovovat jako opatrovníci. 
K bodu 4) 
Seznam advokátů ex-offo je veden pouze pro trestní agendy (T, Tm, Nt, Ntm), a to s odkazem na 
§  39  odst.  2  trestního  řádu,  který  stanoví  povinnost  vést  „abecedně  uspořádaný  pořadník 
advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci u tohoto soudu a mají v 
jeho obvodu, popřípadě sídle, své sídlo.“ 
Jak vyplývá z výše uvedeného, povinnost vést abecední seznam advokátů je stanovena toliko pro 
účely  ustanovování  obhájcem  v rámci  výkonu  obhajoby,  a  to  stejně,  jako  o  tom  hovoří  i 
instrukce  Ministerstva  spravedlnosti  č.  j.  505/2001–Org  (vnitřní  a  kancelářský  řád)  ve  svém 
ustanovení § 30 odst. 3: „K rovnoměrnému vytížení advokátů při ustanovování obhájcem vede 
každý  soud  v  elektronické  podobě  v  příslušném  informačním  systému  abecedně  uspořádaný 
seznam advokátů, kteří souhlasí s výkonem obhajoby jako ustanovení obhájci.“ 
Ve  věcech  dětí  mladších  15  let  (agenda  Rod)  však  soud  obhájcem  nikoho  neustanovuje  a 
k výkonu  obhajoby  nedochází.  Advokáti  jsou  zde  ustanovováni  jako  opatrovníci,  jak  plyne  z 
ustanovení § 91 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže: 
Opatrovníkem dítěte pro řízení ustanoví soud pro mládež advokáta. Advokát tu vykonává svá 
oprávnění i po dosažení zletilosti dítěte až do skončení řízení ve věci dítěte mladšího patnácti let.“ 
přičemž se pro toto specifické řízení jinak užívají civilněprávní předpisy, jak plyne z  ustanovení 
§ 96 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže: 
 

„Nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  postupuje  soud  pro  mládež  v  řízení  podle  této  hlavy  podle 
předpisů upravujících občanské soudní řízení.“ 
Lze  tedy  shrnout,  že  zatímco  v trestních  věcech  dospělých  pachatelů  a  pachatelů  z řad 
mladistvých  se  jedná  u  ustanovených  advokátů  o  výkon  obhajoby,  která  je  upravena  ve  výše 
citovaných  ustanoveních  trestních  předpisů  (trestního  řádu  a  zákona  o  soudnictví  ve  věcech 
mládeže), ve věcech činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let (agenda Rod) se jedná 
u  ustanovených  advokátů  o  výkon  opatrovnictví,  které  je  upraveno  civilními  předpisy  (na 
základě již citovaného odkazu ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Z tohoto důvodu není 
v agendě  Rod  pro  ustanovování  opatrovníků  užíván  seznam  advokátů  ex  offo,  neboť  tuto 
povinnost soudu žádný ze zákonných (ani podzákonných) předpisů nestanoví. 
K bodu 5) 
V roce 2022 byl ustanoven advokát jako opatrovník dítěte ve věcech Rod celkem v 34 případech. 
K bodu 6) 
Seznam advokátů ustanovených opatrovníkem dítěte ve věcech Rod včetně počtu ustanovení viz 
příloha. 
 S pozdravem 
Mgr. Petra Žilková v. r. 
pověřena poskytováním informací  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   
Za správnost vyhotovení: Monika Sznapková