Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Objednávky a Faktury Náplavka'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
*MHMPXPLQ3OK6* 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MHMPXPLQ3OK6 
  Odbor právní podpory 
  Oddělení svobodného přístupu k informacím 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
 
Daniela Pokorný 
 
Jindřicha Plachty 1119/22 
 
15000  Praha 5 
 
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
23. 5. 2023 
Mgr. Michala Kotnauerová 
Č. j.: 
236 002 871 
MHMP 1096277/2023 
Počet listů/příloh: -/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP 1071236/2023 
26.05.2023 
 
Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážená paní, 
hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, obdržel dne 23. 5. 2023 Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 
jen „InfZ“), ve které žádáte o poskytnutí následující informace: 
„1) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Crowd Safety s.r.o. (IČO: 
09525823) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023. 
 
2) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti INDUS s.r.o. (IČO: 

45787492) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023. 
 
3) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Gruntujeme s.r.o. (IČO: 

08461414) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023. 
 
4) Zaslat skeny vydaných objednávek a přijatých faktur společnosti Pavel Kaucký. (IČO: 

71316647) související s pražskými náplavkami za rok 2022 a 2023.“ 
 
Povinný subjekt Vám sděluje, že předmět Vaší žádosti spadá do působnosti společnosti TRADE 
CENTRE PRAHA a.s. Jde o společnost, která byla zřízena za účelem výkonu správy a zajištění 
obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Mezi spravované 
nemovitosti patří mimo jiné i „Pražské náplavky“.  
https://www.tcp-as.cz/spravovane-nemovitosti/prazske-naplavky 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157 
1/2 
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx, ID DS: 48ia97h 
Elektronický podpis - 26.5.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Pavlína Hubáčková
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 2.5.2024 10:47:22-000 +02:00

 
Z výše uvedených důvodů byla Vaše žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 
odložena. Tato skutečnost nezabraňuje, abyste podal novou žádost, a to u uvedeného povinného 
subjektu. 
Prosíme o potvrzení přijetí tohoto oznámení emailem na adresu xxxxx@xxxxx.xx. Děkujeme. 
S pozdravem 
 
v z. Mgr. Pavlína Hubáčková 
vedoucí oddělení právní podpory 
 
 
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. 
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci průřezových činností 
pověřen řízením odboru právní podpory 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
2/2