Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR'.


 
 
odbor personální  
 
Č.j. MV-70624-2/SP-2014  
 
Praha 29. května  2014 
Počet listů:  1 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
Vydání  informace  – životopisy  náměstků  ministra  vnitra 
 
 
K Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  ze  dne  25.  května  2014  Vám  v souladu  s  §  6 
odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím  sdělujeme,  že  životopisy 
náměstků  ministra  vnitra  naleznete  na internetových  stránkách  Ministerstva  vnitra  na adrese:  
http://www.mvcr.cz/clanek/vedeni-ministerstva-260932.aspx  . 
 
 
Ve  věci  poskytnutí  životopisů  jednotlivých  ředitelů  odborů  bude  vydáno  rozhodnutí  ve 
lhůtě,  kterou ukládá  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k informacím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Anna Doležalová 
 
ředitelka  odboru  
podepsáno elektronicky