Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizované obžaloby'.

 
 
č. j. Si 1422/2023- 4 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 1422/2023 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Lukáš Strašák 
DNE:  
12.05.2023 
 
Vážená paní,  
 
Městský  soud  v  Praze  jako  povinný  subjekt  podle  §  2  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) obdržel dne 29. 4. 2023 
Vaše podání, ve kterém požadujete zaslání textu anonymizované obžaloby z trestního řízení dvou 
konkrétních osob a dále žádáte o poskytnutí dokumentů k soudnímu projednání tohoto případu  
blíže viz podání běžné číslo 147779/2023. 
V  souvislosti  s  vyřízením  Vaší  žádosti  dovolte  krátké  sdělení.  Rozsah  informací,  které  lze 
v režimu  InfZ  poskytnout  o  samotném  výkonu  soudnictví,  tedy informace  o  obsahu  soudních 
řízení,  vymezuje  §  11  odst.  4  písm.  a)  a  b),  dle  kterých  se  neposkytují  informace  o  probíhajícím 
trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, 

zejména zajištění práva na spravedlivý proces, a o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků. Pod pojem 
„rozhodovací  činnost  soudu“  se  zahrnují  informace  související  s  vlastním  rozhodováním  soudů 
a postupem soudů a jejich úkony směřující ke zjištění skutkového stavu věci a k jeho právnímu 
posouzení,  úkony  účastníků  učiněné  vůči  soudu  a  ostatním  účastníkům  řízení  …  (viz  Furek, 
Rothanzl,  Jirovec.  Zákon  o  svobodném  přístupu  k  informacím.  Komentář.  1.  vyd.  Praha:  C.H.  Beck,  2016, 
str. 542).  
K uvedené  kauze  můžeme  aktuálně  sdělit,  že  předmětné  probíhající  trestní 
řízení pro zvlášť  závažný  zločin  vraždy  ve  spolupachatelství  podle  §  140  odst.  2  tr.  zákoníku 
a § 23  tr. zákoníku,  je dosud ve  stavu  „věc  nevyřízena“,  nejbližší  termín  jednání  je  nařízen 
na 15. 5.  2023  a  další  jednání  jsou  prozatím  naplánována  v  období  do  července  2023. 
Požadované informace  obsahují  okolnosti  případu,  které  budou  dále  projednávány. 
Zveřejnění těchto  skutečností  a  případná  veřejná  diskuze  by  byly  v  rozporu  se  zákonným 
pravidlem uvedeným výše. Vzhledem k výše uvedenému, se za daných okolností v režimu InfZ 
požadovaných informací domoci nelze. 
 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Lukáš Strašák 
vedoucí oddělení poskytování informací 
 
 Mgr. Lukáš Strašák, DiS. Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
Datum: 2023.05.12 12:45:53 +02'00'