Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stav projektu Drážní promenáda'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
*MHMPXPLC8RZB* 
  Odbor právní podpory 
MHMPXPLIH110 
  Oddělení svobodného přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pan 
 
Andrej Kapusta 
 
 
U Uranie 1583/25 
 
170 00 Praha 
                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
11.04.2023 
Mgr. Michala Kotnauerová 
Č. j.: 
236 002 871 
MHMP  912981/2023 
Počet listů/příloh: -/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP  889347/2023 
12.04.2023 
 
 
Odložení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane, 
hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, obdržel dne 26. 4. 2023 Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 
jen „InfZ“), ve které žádáte o poskytnutí následující informace: 
„…chcel by som sa informovať v akom stave realizácie je projekt realizácie "Drážní promenáda 
& liniový park", ktorý by mal byť dokončený v roku 2024
.“ 
Povinný subjekt Vám sděluje, že předmět Vaší žádosti spadá do působnosti společnosti Technická 
správa komunikací, a.s., proto byla Vaše žádost v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) 
InfZ odložena. Tato skutečnost nezabraňuje, abyste podal novou žádost, a to u výše uvedeného 
povinného subjektu. 
Prosíme o potvrzení přijetí tohoto oznámení emailem na adresu xxxxx@xxxxx.xx. Děkujeme. 
S pozdravem 
 
 
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. 
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci průřezových činností 
pověřen řízením odboru právní podpory 
podepsáno elektronicky 
 
Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157 
Elektronický podpis - 2.5.2023
1/1 
E-mail: xxxxx@xxxxx.xx, ID DS: 48ia97h 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Tomáš Havel
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 5.8.2023 13:48:28-000 +02:00