Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Anonymizované rozhodnutí ve věci Národní památkový ústav musel vrátit dotaci 314 milionů korun na opravu Kuksu'.

 
 
č. j. Si 1218/2023- 3 
 
  MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
 Slezská 9, 120 00 Praha 2  
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: snkabbm 
NAŠE ZNAČKA  Si 1218/2023 
VAŠE ZNAČKA:    
 
VYŘIZUJE:  
Lukáš Strašák 
DNE:  
20.04.2023 
 
Vážená paní, 
 
Městský soud v Praze jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k  informacím,  v  platném  znění  (dále  jen  „InfZ“)  obdržel  dne  14.  4.  2023  Vaše  podání, 
ve kterém  požadujete  poskytnutí  rozhodnutí  zdejšího  soudu  v  trestní  věci  týkající  se konkrétních 
fyzických osob - blíže specifikováno ve Vaší žádosti (podání běžné číslo 124697/2023). 
V  souvislosti  s  vyřízením  Vaší  žádosti  dovolte  krátké  sdělení.  Informace  o  konkrétních  řízeních, 
které mohou být zpřístupněny třetím osobám, jsou zveřejněny na www.justice.cz. V situaci, kdy byly 
při  podání  žádosti  konkrétní  osoby  identifikovány  a  jejich  totožnost  je  Vám  známa, 
nelze v režimu InfZ  poskytnout  žádné  další  informace  (k  možnosti  identifikace  osoby  např.  viz  rozsudek 
NSS ze dne 20. 12. 2018, č. j. 6 As 168/2018 -25)
.  V takovém případě se pak veškeré údaje týkající 
se těchto osob, ať již informace o případné účasti v soudním řízení (např. sdělení dalších podrobností 
ve formě kopie soudního rozhodnutí, spisových značek apod.), stávají osobními údaji ve smyslu čl. 4 
Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679,  obecného  nařízení  o ochraně  osobních 
údajů  (GDPR).  Případná  anonymizace,  která  je  prováděna  vždy  při zveřejňování  kopií  soudních 
rozhodnutí,  včetně  jejich  poskytování  žadatelům  podle  InfZ,  by v nyní  řešeném  případě  byla 
bezvýznamná, jelikož jste účastníky řízení jednoznačně identifikovala již v podané žádosti. V takovém 
skutkovém kontextu by ochrana osobních údajů dotčeným fyzickým osobám poskytnuta v důsledku 
nebyla.  Povinný  subjekt  může  obecně  –  ve smyslu  ust.  § 8a  odst.  1  InfZ  –  poskytnout  jen  takové 
informace,  které  nebude  možno  identifikovat  s  konkrétní  fyzickou  osobou  (subjektem  údajů), 
ke které  se  vztahují,  a to s ohledem  na  jeho  povinnost  chránit  osobní  údaje  fyzických  osob, 
které zpracovává (pozn. výjimkou je situace, kdy žadatel jedná jako zástupce dotčené fyzické osoby, toto zastoupení 
je však nutné prokázat udělenou plnou mocí s ověřeným podpisem). Vzhledem k výše uvedenému, se za daných 
okolností v režimu InfZ požadovaných informací domoci nelze.  
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Lukáš Strašák 
vedoucí oddělení poskytování informací 
 
Mgr. Lukáš Strašák, DiS. Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Strašák, DiS. 
Datum: 2023.04.20 14:24:02 +02'00'