Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Lavičky u zastávek MHD'.

  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
*MHMPXPLFB53J
MHMPXPLFB53J  * 
  MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
  Odbor hospodaření  s majetkem 
  Oddělení  využití  a správy objektů 
 
 
 
Vážený pan 
 
 Jaroslav Holub 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
     
 
           
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
13. 4. 2023 
Bc. Klára Kolací 
Č. j.: 
236 003 287 
MHMP  838016/2023 
Počet listů/příloh:  -/0 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP  774915/2023 
20.04.2023 
 
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane Holube, 
 
odbor  hospodaření  s majetkem  Magistrátu  hlavního  města  Prahy jako  povinný  subjekt  podle 
zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu  k informacím,  ve znění pozdějších  předpisů (dále 
jen  „InfZ“),  obdržel  dne  13.4.2023  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informace  s názvem  „Žádost 
o informace podle dotaz – Lavičky u zastávek MHD
“ (dále jen „Žádost“). 
 
Podle Žádosti požadujete informaci,  zda se budou instalovat  lavičky ve výšce 30 cm jako tomu je 
na zastávce MHD Bílá labuť. 
 
V souladu  s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to: 
Při instalaci  laviček  vycházíme  z projektu  od Olgoj  Chorchoj,  který je  vítězem  architektonické 
soutěže z roku 2017. V projektu  je výška 457  mm. Ideální  uváděný rozsah např. v normě  ČSN 
EN ISO 7250 je v rozmezí 400-460  mm. Při instalaci zmíněné zastávky Bílá labuť došlo ke kolizi 
s inženýrskými  sítěmi  a  z toho  důvodu  byly  základy  přístřešku  uloženy  níže  oproti  projektu. 
V současné  době  je  objednán  nástavec  pro  zvednutí  lavičky.  Oprava  by  měla  proběhnout 
v následujících  dnech. 
 
 
 
Sídlo:  Mariánské nám. 2/2,  110 01 Praha  1 
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 800 100 000 
1/2 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS:  48ia97h 
Elektronický podpis - 26.4.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Jan Rak
Vydal : ACAeID3.2 - Issuing Certificate
Platnost do : 6.12.2023 10:39:26-000 +01:00

S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jan Rak 
ředitel odboru hospodaření  s majetkem 
podepsáno elektronicky  
 
 
2/2