Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Lékařská prohlídka seniorů k průkazu řidiče'.


 
 
 
*MDCRX01AS48G* 
Vážený pan 
Ladislav Jeřábek 
Podzámecká 70/3 
Praha 
19016 
Email: foi+request-9514-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Datum 
 
MD-11356/2023-072/4 
Bc. Lukáš Svoboda 
Praha 
MD/11356/2023/072 
xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx 
14.04.2023 
      
+420 2251 31062 
 
 
Věc: Žádost o informace – odpověď  
Vážený pane Jeřábku, 
 
dne 4. 4. 2023 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši žádost o informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“). Po Ministerstvu dopravy požadujete poskytnout následující informace - cit.: 
 
„Po vystavení  dokladu o  prohlídce mi  bylo sděleno,  že musím  za rok  znovu  na  prohlídku, abych 
měl prohlídky podle vyhlášky (věk 70,72,74,76). 

  
Je to tak, nestačí jít na prohlídku za dva roky?“ 
 
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaši žádost věcně příslušným odborem a sděluje následující. 
 
Na  situace,  ve  kterých  potřebujete  poradit  v komplikované  životní  situaci,  se  obvykle  informační 
zákon  nevztahuje.  Zákon  primárně  zprostředkovává  poskytnutí  úředních  listin  užitečných  pro 
veřejnost.  Nicméně jsme se rozhodli  Vám  poskytnout  radu ve smyslu dobré správy  (mimo  režim 
InfZ). 
Pravidelné  lékařské  prohlídky  pro  řidiče  ve  věku  65  let  a  více  jsou  stanoveny  v  §  87  
odst.  3  zákona  č.  361/2000 Sb.,  o  provozu na  pozemních komunikacích a o  změnách  některých 
zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  kde  je  uvedeno,  cit.:  „Držitel 
řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné 
lékařské  prohlídce  nejdříve  šest  měsíců  před  dovršením  65  a  68  let  věku  a  nejpozději  v  den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. 
Z uvedeného je zřejmé, že lékařské prohlídce je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit 
nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení stanoveného 
věku, tj. v den narozenin (zmíněné se týká pouze věku 65 a 68 let). Po dovršení věku 68 let je již 
stanovena  pouze  lhůta  dvou  let  pro  absolvování  pravidelné  lékařské  prohlídky,  které  se  držitel 
řidičského oprávnění musí podrobit.  
Logicky lze dovodit, že k datu narozenin 68 let věku by se osoba povinná měla podrobit následující 
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
 


MD-11356/2023-072/4 
pravidelné  lékařské  prohlídce  při  dovršení  70  let.  Nicméně,  může  nastat  situace,  že  se  držitel 
řidičského oprávnění nemůže pravidelné lékařské prohlídce podrobit v tomto věku (68 let), a proto 
lhůta  pro  pravidelnou  lékařskou  prohlídku  se  již  odvíjí  pouze  od  znění  textu  zákona,  a  to  „každé 
dva roky“. K tomuto lze analogicky vztáhnout § 88 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., který stanoví, 
že  se  osoba  povinná  musí  podrobit  pravidelné  lékařské  prohlídce  nejpozději  den  před  dnem 
ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  
 
S  ohledem  na  výše  uvedené,  můžeme  konstatovat,  že  po  dosažení  věku  68  let  se  dvouletá 
platnost  lékařského  posudku  o  zdravotní  způsobilosti  k  řízení  motorových  vozidel  odvíjí  od  data 
vydání, tj. posudek, který by byl např. vydán dne 3. 4. 2023 je platný do 3. 4. 2025, pokud není ze 
strany  posuzujícího  lékaře  stanoven  kratší  termín  další  pravidelné  lékařské  prohlídky  (§  87  
odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.).“ 
 
S pozdravem 
 
Elektronický podpis - 14.4.2023
Certifikát autora podpisu :
 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler
 
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 21.12.2025 12:48:25-000 +01:00
Mgr. Jakub Stadler 
Ředitel 
Odbor komunikace 
 
  
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111