Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o anonymizovane rozhodnuti'.


 
č. j. 69 T 8/2018-1170 
 
 
 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
ROZSUDEK 
 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 Krajský  soud  v  Brně,  pobočka  ve  Zlíně,  rozhodl  v senátě  složeném  z  předsedy  senátu 
JUDr. Jiřího  Dufka  a  přísedících  Svatavy  Nováčkové  a  Ing.  Pavla  Dohnala  v hlavním  líčení 
konaném dne 11. září 2019  
 
takto: 
 
Obžalovaný 

 
D.S., narozený XXXXX, trvale bytem XXXXX, fakticky bytem XXXXX,  
 
je vinen, že 
 
jako  jednatel  společností  XXXXX,  IČO:  XXXXX,  se  sídlem  XXXXX,  a  XXXXX,  IČO: 
XXXXX, se sídlem XXXXX, XXXXX, fakticky provádějící veškerou podnikatelskou činnost ve 
své kanceláři ve Zlíně, XXXXX, v níže uvedených zdaňovacích obdobích, během nichž byl také 
zplnomocněn  k výkonu  funkce  jednatele  společnosti  XXXXX,  IČO:  XXXXX,  a  kdy  také 
fakticky  ovládal  společnost  XXXXX,  IČO:  XXXXX,  přičemž  předmětem  činnosti  veškerých 
uvedených  společností  byl  obchod  s hutním  materiálem,  v kteréžto  souvislosti  došlo 
ve spolupráci s dalšími firmami k vytvoření obchodního řetězce, v jehož rámci mělo k obchodům 
docházet, 
 
v úmyslu vylákat nadměrné odpočty DPH a zkrátit daň, 
 
a) podal  za  společnost  XXXXX  u Finančního  úřadu  pro  Prahu  8  přiznání  k  dani  z  přidané 
hodnoty,  ve  kterých  uplatňoval  odpočty  daně  z  přidané  hodnoty  na  vstupu  z deklarovaných 
nákupů od společnosti XXXXX, dokládaných daňovými doklady dodavatele XXXXX, ačkoli ve 
skutečnosti tato tvrzená plnění neproběhla, přičemž uplatněním odpočtů daně z přidané hodnoty 
na  základě  fiktivních  obchodů  došlo  u  společnosti  XXXXX  k  neoprávněnému  snížení  daňové 
 

 

69 T 8/2018 
povinnosti a k vylákání nadměrných odpočtů daně, a to z titulu následujících daňových přiznání 
za  uvedená  měsíční  zdaňovací  období,  v nichž  uplatnil  uvedené  faktury  (uváděné  částky 
v českých korunách): 
 
Zdaňovací 
Faktura 
Základ daně 
DPH 
Nadměrný 
Snížená 
období 
odpočet 
daňová 
povinnost 
červenec 2010 
10FP041 
567.600 
113.520 
 
 
 
10FP054 
590.408 
118.082 
 
 
 
10FP055 
586.040 
117.208 
 
 
 
10FP056 
261.004 
52.201 
 
 
 
10FP057 
300.495 
60.099 
 
 
 
10FP058 
309.270 
61.854 
 
 
 
10FP059 
303.810 
60.762 
 
 
 
10FP060 
317.265 
63.453 
 
 
 
10FP061 
600.990 
120.198 
 
 
 
10FP062 
595.400 
119.080 
 
 
celkem 
 
4.432.282 
886.457 
619.051 
267.124 
červen 2011 
11FP117 
2.460.559 
492.112 
 
 
 
11FP118 
2.546.867 
509.373 
 
 
 
11FP119 
2.046.543 
409.309 
 
 
 
11FP120 
2.237.969 
447.594 
 
 
 
11FP121 
1.408.466 
281.693 
 
 
celkem 
 
10.700.405 
2.140.081 
895.642 
1.244.439 
červenec 2011 
11FP144 
15.043.045 
3.008.609 
625.859 
2.382.750 
září 2011 
11FP181 
12.214.048 
2.442.810 
695.458 
1.747.352 
říjen 2011 
11FP201 
6.230.500 
1.246.100 
902.456 
343.644 
březen 2012  
12FP075 
3.619.195 
722.839 
722.839 
 
duben 2012 
12FP094 
8.793.090 
1.142.732 
1.142.732 
651.886 
srpen 2012 
12FP186 
5.967.500 
1.193.500 
1.193.500 
 
září 2012  
12FP206 
6.835.500 
1.367.100 
1.164.463 
202.637 
říjen 2012  
12FP237 
5.512.840 
1.102.568 
1.063.382 
39.186 
listopad 2012 
12FP254 
5.689.940 
1.137.988 
1.137.988 
 
prosinec 2012 
12FP272 
4.603.720 
920.744 
920.744 
 
 
přičemž  tyto  daňové  doklady  vystavené  společností  XXXXX  obžalovaný  zahrnul  do daňových 
přiznání  společnosti  XXXXX  přesto,  že  ve  skutečnosti  plnění  od společnosti  XXXXX  nebylo 
dodáno. 
 
b) podal  za  společnost  XXXXX  u Finančního  úřadu  pro  Prahu  8  přiznání  k  dani  z  přidané 
hodnoty,  ve  kterých  uplatňoval  odpočty  daně  z  přidané  hodnoty  na  vstupu  z  deklarovaných 
nákupů  od  společností  XXXXX  a  XXXXX,  IČO: XXXXX,  se  sídlem  XXXXX,  dokládaných 
daňovými  doklady  dodavatelů  XXXXX  a  XXXXX,  ačkoli  ve  skutečnosti  tato  tvrzená  plnění 
neproběhla, přičemž uplatněním odpočtů daně z přidané hodnoty na základě fiktivních obchodů 
došlo  k  neoprávněnému  snížení  daňové  povinnosti  společnosti  XXXXX  a  k  vylákání 
nadměrných  odpočtů  daně  touto  společností,  a  to  z  titulu  následujících  daňových  přiznání 
za uvedená zdaňovací období, v nichž uplatnil uvedené faktury: 
 
- dodavatel XXXXX 
Zdaňovací 
Faktura 
Základ daně 
DPH 
Nadměrný 
Snížená 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
období 
odpočet 
daňová 
povinnost 
červen 2010 
10FVA0029 
1.159.607 
231.921 
 
 
 
10FVA0030 
1.186.897 
237.379 
 
 
 
10FVA0034 
1.303.894 
260.779 
 
 
 
10FVA0039 
1.447.403 
289.481 
 
 
 
10FVA0042 
1.203.402 
240.680 
 
 
celkem 
 
6.301.202 
1.260.240 
1.260.240 
 
červen 2011 
11FP051 
12.980.036 
2.596.007 
 
 
 
11FP052 
12.403.407 
2.480.681 
 
 
 
11FP053 
8.688.526 
1.737.705 
 
 
celkem 
 
34.071.969 
6.814.393 
6.814.393 
 
 
- dodavatel XXXXX   
Zdaňovací 
Faktura 
Základ daně 
DPH 
Nadměrný 
Snížená 
období 
odpočet 
daňová 
povinnost 
červen 2011 
11FP054 
1.738.877 
347.775 
 
 
 
11FP055 
1.119.943 
223.989 
 
 
 
11FP056 
880.059 
176.012 
 
 
 
11FP057 
869.345 
173.869 
 
 
 
11FP058 
1.346.316 
269.263 
 
 
 
 
5.954.541 
1.190.908 
1.469.532 
6.535.771 
 
 
přičemž  tyto  daňové  doklady  vystavené  společnostmi  XXXXX  a  XXXXX  pak  obžalovaný  do 
daňových  přiznání  zahrnul  přesto,  že  ve  skutečnosti  tato  plnění  společnosti  XXXXX  nebyla 
dodána. 
  
Celkem  tak  D.S.  uvedeným  jednáním  způsobil  škodu  České  republice,  zastoupené  Finančním 
úřadem pro Prahu 8, ve výši 27.228.674,79 Kč, z čehož 13.813.886,72 Kč bylo vyplaceno formou 
nadměrných  odpočtů  a  o  další  částku  13.414.788,07  Kč  byla  snížena  vlastní  daňová  povinnost 
společností XXXXX a XXXXX, 
 
Tedy 
 
zkrátil daň a vylákal výhodu na dani a spáchal takový čin ve velkém rozsahu, 
 
čímž spáchal 
 
zločin  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby  dle  §  240  odst.  1,  odst. 3  trestního 
zákoníku ve znění účinném do 30. 6. 2016 
 
a za to se odsuzuje 
 
podle § 240 odst. 3 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let a 6 (šesti) 
měsíců. 
 
Podle  §  56  odst.  2  písm.  a)  trestního  zákoníku  se  pro  výkon  trestu  zařazuje  do  věznice 
s ostrahou
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
 
Podle  §  73  odst.  1,  3  trestního  zákoníku  k trestu  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu 
funkce statutárního orgánu obchodních korporací a družstev v trvání 5 (pěti) let. 
 
 
Podle § 228 odst. 1 trestního řádu je obžalovaný povinen zaplatit náhradu škody České republice 
zastoupené  Generálním  finančním  ředitelstvím  se  sídlem  v Praze  1,  Lazarská  15/7,  ve  výši 
27.228.675 Kč.  
 
Odůvodnění: 
 
1.  Provedeným  dokazováním  bylo  zjištěno,  že  obžalovaný  D.S.  působil  v letech  2010 - 2014  ve 
funkci  jednatele  společností  XXXXX  a  XXXXX  a  současně  také  řídil  společnosti  XXXXX  a 
XXXXX,  přičemž  všechny  tyto  společnosti  se  zabývaly  obchodem  s hutním  materiálem,  příp. 
gumárenskými výrobky, s kterýmižto komoditami obchodovaly soustavně ve vymezeném období 
jak mezi sebou, tak i společně s řadou dalších firem jako byly např. ALPHA Iron, XXXXX metal, 
MIL group či AXON, kdy se jednalo o firmy vesměs tuzemské, a jako byly dále firmy se sídlem 
ve Slovenské republice, kterými byly např. REBEX, WANES či Iron One. Uvedené firmy pak 
vytvořily řetězec, v jehož rámci docházelo k prodejům uvedených komodit, přičemž část prodejů 
se odehrávala  i  mezi  XXXXXa  XXXXX  v obou  směrech,  jakož  i  mezi  XXXXX  a  XXXXX 
metal, která byla dodavatelem hutního materiálu pro XXXXX, či přesněji řečeno která jím měla 
být dle některých účetních dokladů, což lze konstatovat i o některých obchodech mezi XXXXX a 
XXXXX,  které  jsou  specifikovány  ve  výroku  tohoto  rozsudku  uvedením  příslušných  faktur. 
Fakticky však k uváděným transakcím nedocházelo, neboť tyto měly pouze posloužit k vylákání 
nadměrného  odpočtu  DPH,  který  byl  těmto  firmám  řízeným  obžalovaným  skutečně  státem 
vyplacen v rozsahu ve výroku uvedeném, potažmo také ke snížení daňové povinnosti, jak je ve 
výroku rozsudku také popsáno. 
 
Vyjádření obžalovaného: 
 
2.  Obžalovaný  D.S.  v přípravném  řízení  k věci  pouze  stručně  uvedl,  že  nesouhlasí  s tvrzením  o 
fiktivních podobách plnění mezi zmiňovanými společnostmi XXXXX a XXXXX, příp. XXXXX. 
Jednalo se podle něj o obchodní společnosti, které obchodovaly s hutním materiálem, osobními 
vozy  i  gumárenským  materiálem,  přičemž  dosahovaly  obratů  v řádu  desítek  až  stovek  milionů 
korun,  které  byly  řádně  zdaněny.  Dále  poukázal  na  fakt,  že  závěry  orgánů  činných  v trestním 
řízení vycházejí toliko z údajů obsažených v daňových přiznáních, což nedokazuje, že se jednalo 
o fiktivní plnění, když mohlo dojít např. k chybám při zaúčtování jednotlivých dokladů, přičemž 
jsou  navíc  porovnávány  doklady  různé,  např. vydaná  faktura  a doklad  za  přijatou  platbu.  Ve 
vztahu ke společnosti XXXXX pak uvedl, že nebylo zkoumáno, zda společnost z uskutečněných 
zdanitelných plnění odvedla DPH. 
 
3.  U hlavního líčení pak obžalovaný k věci uvedl (dle písemné přípravy, která je založena ve spise), 
že společnost XXXXX, která se zabývala obchodem s hutním materiálem, koupil v roce 2007 a 
společnost  XXXXX,  která  se  zabývala  prodejem  a  pronájmem  osobních  vozidel  a  motocyklů, 
v roce 2009. Obchody se rychle rozrůstaly a docházelo k prolínání obchodní činnosti mezi oběma 
společnostmi.  Obžalovaný  nechtěl  veškerou  činnost  generovat  jen  na  jednu  společnost,  aby 
v případě, že některý větší obchod nevyjde, nedošlo k zastavení celého podnikání, a také sledoval 
rozdělení  zisku  mezi  obě  společnosti,  neboť  banky  a  leasingové  společnosti  vyžadují  obraty  a 
pohyby na účtech, a i proto část obchodů s hutním materiálem prováděl přes XXXXX. Zpočátku 
dělal  ve  firmě  vše  sám,  od  ledna  2008  nastoupila  paní  J.,  která  měla  na  starosti  kancelářskou 
činnost,  a  od  června  2010  ve  firmě  začal  pracovat  pan Z.  jako  skladník.  Obě  firmy  tedy 
obchodovaly  s hutním  materiálem,  který  pocházel  ze Slovenska  i  z ČR,  obchodovaly  také 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
s motorovými  vozidly  a  ve  spolupráci  s firmou  RT  Torax  dělaly  pronájmy  vozidel.  U  hutního 
materiálu  to  fungovalo  tak,  že  většinu  materiálu  objednával  až pro  konkrétního  zákazníka,  na 
sklad objednával zboží, které se obchodovalo pravidelně nebo které se muselo zpracovat. Zboží 
nakupoval  od  překupnických  firem,  neboť  pro  jeho  firmy  dané  velikosti  bylo  nemožné 
nakontaktovat se přímo na výrobce. Většinou se jednalo o dodávky na předfakturu, časem měl u 
některých  firem  stanoven  limit,  do  něhož  mohl  nakupovat  na fakturu.  Společnost  XXXXX 
dosáhla  za  dobu  své  působnosti  obratu  cca  700  milionů  korun,  společnost  XXXXX  cca  360 
milionů. Za toto období bylo ve firmách zpracováno asi 2000 různých účetních dokladů. 
 
4.  Pro chod firem obžalovaný využíval kanceláře v Praze a ve Zlíně, a to tak, že on osobně využíval 
obě,  ale  ve  zlínské  kanceláři  pracovala  účetní  E.J.   Tato  používala  při  vedení  účetnictví  účetní 
systém  Pohoda,  do  kterého  zadávala  vstupní  doklady,  které  chodily  poštou  nebo  e-mailem  a 
vystavovala faktury na základě podkladů, které jí on dával. Měla také oprávnění provádět úhrady 
za běžný chod společnosti. Obžalovaný ve své části Pohody vystavoval převážně vydané faktury. 
Společnost  využívala  dva  sklady,  a  to  v Uherském  Brodě  a  v Kroměříži.  Dále  měla  pronajatu 
parkovací  plochu  ve  Zlíně - Prštném,  kde  byly  zaparkovány  kamiony  a  dodávka.  Ve  skladu 
v Kroměříži  působil  skladník  pan  Z.,  který  vedl  pomocnou  skladovou  evidenci  v papírové 
podobě, když měl k dispozici dodací listy od přepravce nebo výstupní faktury, které předával paní 
J., nebo obžalovanému. 
 
5.  Obžalovaný se snažil, aby zboží jezdilo buď přímo od dodavatele k odběrateli, anebo se využívalo 
uskladnění  u  jejich  partnerů,  neboť  jakákoliv  manipulace  nebo  překládka  materiálu  zvyšovala 
jeho cenu.  Takto  postupoval  i  proto,  že  byl  problém  s nalezením  přepravce  na  krátké  trasy, 
např. jeden z jejich největších odběratelů byla společnost BRITTERM v Moravském Písku a bylo 
prakticky nemožné najít přepravce, který by tam zboží odvezl z Uherského Brodu za rozumnou 
cenu.  Zpočátku  veškeré  dodávky  kontroloval  osobně,  ale  postupem  času  už  to  nebylo  v jeho 
silách, což vyřešil tím, že zboží v některých případech jezdilo k odběrateli s původními doklady. 
 
6.  V obecné  rovině  obžalovaný  dále  konstatoval,  že  nesouhlasí  s tvrzením  policie,  že  vše  dělal 
vědomě s úmyslem krátit DPH, což má být dovozováno z nesouladu mezi fakturami společností 
XXXXXa  XXXXX  resp.  z jiných  účetních  dokladů.  Nesprávnost  takovéto  úvahy  policie 
obžalovaný  ilustroval  na  faktu,  že  např.  27.  1.  2011  se  dostavily  do  kanceláře  společnosti 
XXXXXv Praze  pracovnice  FÚ  Praha  8  na  kontrolu  a  těmto  předložil  složku  požadovaných 
dokumentů. Po ukončení jednání tytéž pracovnice v téže kanceláři zahájily kontrolu společnosti 
XXXXXa  těmto  předal  složku  dalších  požadovaných  dokumentů.  Jak  obžalovaný  konstatoval, 
představa, že se bude snažit vrátit DPH tím způsobem, že předloží ke kontrole nějaké fiktivní 
doklady a o půl hodiny později předloží jiné fiktivní doklady, přičemž se bude modlit, aby si toho 
pracovnice nevšimly, je dle něho naprosto bláznivá. Podle obžalovaného je to naopak naprosto 
jasný důkaz, že při vedení účetnictví docházelo k chybám, ale rozhodně ne v úmyslu. Obžalovaný 
také  připomněl,  že  už  v průběhu  zahájení  daňových  kontrol  byl  upozorňován  na  to,  že 
v některých předkládaných dokladech jsou nesrovnalosti a on už v té době úřadu sdělil, že mají 
problémy s načítáním záloh a se spárováním daňových jednotek a že pracují na nápravě. Úřad 
pak s ním spolupracoval na tom, aby byl skutečný stav věcí dán do pořádku. Dále obžalovaný 
podotknul,  že  většinu  dokladů,  ze  kterých  policie  čerpala  v přípravném  řízení,  předložil  FÚ 
při běžných kontrolách až v roce 2014, k čemuž uvedl, že by musel být blázen, aby sám na sebe 
poskytoval důkazy v době, kdy měl otevřené kontroly finančním úřadem a věděl, že je z nějakého 
důvodu šetřen policií. Dále obžalovaný vyslovil námitky vůči vyčíslení škody, když uvedl, že se 
policie  vůbec  nezabývala  tím,  kolik  údajně  fiktivního  materiálu  z příjmových  faktur  je 
na fakturách  výdajových,  což  znamená,  že  se  do  škody  vůbec  nemůže  počítat.  Obžalovaný 
zopakoval,  že  zboží  v žádném  případě  fiktivní  nebylo,  ale  bylo  jen  chybně  vyúčtováno  a  mělo 
svého  dodavatele  a  odběratele  a  v daný  moment  bylo  DPH  z jeho  strany  řádně  uhrazeno 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
v nabyvatelské  faktuře  a  tudíž  nikdy  škoda  takového  rozsahu  nemohla  vzniknout.  Obžalovaný 
ještě  dodal,  že  je  mu  známo  ze  zkušeností  dlouhodobých  uživatelů  účetního  systému  Pohoda, 
že naznačované  chyby  se  mohou  stát  obyčejnou  lidskou  chybou  např.  při  zadání  předkontace 
příp. nastavením členění DPH. Chyby mohly vznikat i tím, že účetní systém používali na několika 
stanicích; stolní počítače a notebooky pracovaly buďto v režimu online nebo offline a docházelo 
k průběžným  párováním  a  vzájemným  aktualizacím,  při  nichž  mohlo  díky  nestandardně 
nastavenému  číslování  faktur  docházet  také  k chybám.  V podrobnostech  obžalovaný  uvedl,  že 
např.  netušil,  že  když  vystavuje  fakturu,  tak  že  má  zadávat  předkontaci.  Vždy  otevřel  novou 
fakturu a tuto zálohoval u sebe na počítači a ve zlínské kanceláři ho připojil na vnitřní síť, kde ho 
měl  spojit  se  serverem  společnosti  XXXXX,  a  mělo  dojít  ke  spárování  účetních  systémů. 
K dotazu obžalovaný uvedl, že je přesvědčen, že obžaloba je svým způsobem přehledem chyb, 
které se při vedení účetnictví staly. Nedokázal však blíže vysvětlit, k čemu podle jeho názoru tyto 
chyby  vedly.  Obžalovaný  nevyloučil,  že  nějaký  dluh  na  dani  vzniknout  mohl,  ale  podle 
jeho názoru  ne  v takové  výši,  jak  je  uvedeno  v obžalobě.  Na  chyby  byl  upozorněn  finančním 
úřadem  asi  při  druhé  kontrole,  nikdy  se  však  od  úřadu  nedozvěděl  výši  dluhu  nebo  konkrétní 
pochybení. Informoval o tom společnost XXXXX a byla provedena opatření k nápravě. 
 
7.  Dále  obžalovaný  uvedl,  že  byl  jednatelem  obou  společností,  které  si  zboží  mezi  sebou 
přeprodávaly  za  cenu  obvyklou,  což  vedlo  k tomu,  že  zisk  byl  mezi  společnosti  rozdělen 
na poloviny. Současně tím také dosáhl pohybu peněz na účtech společnosti, což mělo pozitivní 
vliv na jeho další podnikatelské zájmy. Při prodeji zboží „sám sobě“ zboží zůstávalo na místě, 
nijak se s ním nemanipulovalo. Pokud se jedná o odběratele, tak od XXXXX zboží putovalo do 
firem  Nord  Steel,  Kovo  Impex,  Alpha  Iron,  z hlediska  místa  pak  šlo  zboží  do  Olomouce, 
Moravského Písku, Starého Města apod. Ke skutečnosti, že bylo zjištěno, resp. že byly nalezeny 
faktury  stejného  čísla,  ale  různých  dodavatelů,  obžalovaný  uvedl,  že  pro  ně  byl  problém  držet 
časovou  posloupnost  dokladů  v číselné  řadě,  tak  zadávali  variabilní  symbol  tak,  že  první  bylo 
označení  roku,  následovalo  počáteční  písmeno  odběratele  a  pokračovalo  se  v číselné  řadě, 
bankovní systém však neumí zpracovávat písmeno ve variabilních symbolech, což vedlo k tomu, 
že se v bance neobjevilo písmeno, takže se mohlo stát, že se objevily stejné variabilní symboly. 
Obžalovaný v této souvislosti poukázal na protokol o ústním jednání u FÚ pro Prahu 8 ze dne 
23. 9. 2010,  které  se  týkalo  daňového  subjektu  XXXXX  ve  věci  prověření  faktur  vydaných 
pro odběratele  Nord  Steel,  v němž  bylo  úřadem  uvedeno,  že  daňový  subjekt  má  pro  každého 
odběratele  vedenou  vlastní  číselnou  řadu  označení  faktur,  a  vzhledem  k tomu,  že  první  dvě 
faktury vystavil jednatel (obžalovaný) na svém PC a druhé dvě faktury vystavila účetní na svém, 
přičemž  oba  počítače  nebyly  online,  nestáhly  se  do  PC  účetní  již  dříve  vystavené  faktury. 
Po tomto  zjištění  došlo  k přečíslování  faktur.  Dále  obžalovaný  dodal,  že  velká  část  zboží  byla 
hrazena  zápočty,  zbylá  převodem.  K zápočtům  ještě  uvedl,  že  tyto  se  dělaly  dodatečně  až 
po vydání faktur, když účetní věděla, že při dosažení nějaké hranice bylo potřeba faktury započíst. 
Zápočty se tedy dělaly, až toho bylo více, dělaly se dvojzápočty i trojzápočty. 
 
8.  Obžalovaný  se  nedokázal  vyjádřit  jednotlivě  k fakturám  uvedeným  v obžalobě,  obchody  však 
podle těchto fakturací určitě proběhly. Společnost XXXXX skutečně dodala zboží XXXXX, jen 
se příslušné záznamy neprojevily v tabulce předložené FÚ nebo se objevily v tabulce předložené 
později.  Pokud  docházelo  i  k obchodům  v opačném  směru,  bylo  to  podle  obžalovaného  dané 
potřebou toku financí, např. když XXXXX potřebovala finance na nákup vozidla. 
 
9.  K ukončení činnosti společností obžalovaný uvedl, že tyto jsou neaktivní od června 2014, nejsou 
již  psány  ani  na  něho,  když  se  zřekl  pozice  jednatele  z osobních  důvodů  a  také  z důvodů 
psychických  problémů.  K problematice  řešení  chyb  v tomto  období  obžalovaný  zopakoval,  že 
tyto chyby řešil s FÚ již dříve, kdy mj. požádal pracovnice úřadu o to, aby konkretizovaly, co je 
chybné a předložily jim nějakou tabulku, snažil se tedy o domluvu na dalším postupu. Bylo mu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
však  řečeno,  že  do  toho  za  dané  situace  není  možno  zasahovat,  ale  že  se  musí  vyčkat 
na vyhodnocení  daňové  kontroly.  On  sám  v té  době  již  nemohl  chyby  odstranit,  neboť  neměl 
žádné podklady, které držel FÚ. Nemohl např. spárovat faktury, když nevěděl, kde má tu kterou 
fakturu  hledat.  Ohledně  nynější  situace  obou  firem  obžalovaný  uvedl,  že  XXXXX  je  zřejmě 
v likvidaci, neboť jej po odstoupení z funkce kontaktoval likvidátor, situaci XXXXX obžalovaný 
nezná.  Firmy  vedly  účetnictví  pouze  v elektronické  podobě,  veškeré  doklady  byly  ukládány  u 
společnosti XXXXX.  
 
10. Obžalovaný  se  k věci  ještě  vyjadřoval  v souvislosti  s prováděním  jednotlivých  důkazů,  když 
ke vzniku  chyb  v účetnictví  uvedl,  že  faktury  s účetní  J.  vydávali  nezávisle  na  sobě  a 90 % 
dokladů  posílali  e-mailem,  přičemž  v systému  nevyskočilo,  že  mají  faktury  se  stejným  číslem. 
Většina faktur pak byla hrazena zápočtem, hotovostní úhrady byly pouze s firmou XXXXX, a to 
proto, že firma v rámci úspor na devizových kurzech fungovala tak, že měnila peníze ve zlínské 
směnárně  a  vkládala  peníze  na  slovenské  účty  dodavatelů.  Zmíněné  zápočty  se  pak  podle 
obžalovaného týkaly i faktur uvedených v obžalobě, který také uvedl, že dohody jsou založeny ve 
spise,  a  pokud  policie  spis  uvolní,  bude  se  moci  k věci  vyjádřit  přesněji.  Tyto  faktury  pak 
představují  z 90 %  hutní  materiál.  Hlavním  dodavatelem  firem  obžalovaného  na  jistý  druh 
materiálu byla firma XXXXX, která jim dodávala plechy, a „oni“ této firmě zase tyče, po čemž 
došlo  k zápočtu;  o  každém  zápočtu  byla  sepsána  smlouva.  Podle  obžalovaného  byl  obchod 
nastaven tak, aby vyhovoval oběma firmám a aby jim přinášel zisk. V souvislosti s touto výpovědí 
obžalovaný  předložil  soudu  jednu  fotografi   skladových  prostor  (bez  specifikace),  dále  jeden 
úřední záznam o postupu k odstranění pochybností FÚ pro Prahu 8 ze dne 13. 10. 2011 (který 
soudu  zaslala  i  státní  zástupkyně  a  který  se  týká  XXXXX),  v němž  se  uvádí,  že  obžalovaný 
předložil správci daně mimo jiné dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi touto firmou 
a  XXXXX  ze  dne  17.  8.  a  25.  8.  2011,  jakož  i  dohody  o  zápočtu  mezi  daňovým  subjektem 
a XXXXX, přičemž dvě dohody s touto firmou týkající se celé řady faktur předložil také. Kromě 
toho  předložil  také  kopie  záznamů  o  provozu  motorových  vozidel  a  kopie  tachografických 
kotoučů v reakci na přesvědčení státní zástupkyně, že s těmito bylo manipulováno. 
 
11. Obžalovaný dále ke svému vyjádření, že fakturoval on i účetní, dodal, že ze začátku podnikatelské 
činnosti probíhalo hodně obchodů s malými odběrateli a s tím souviselo hodně cestování. Pokud 
mu bylo známo, že zboží odešlo z firmy, tak cestou do účetního systému zadal vše, co proběhlo. 
Obžalovaný  v jedné  ze  svých  výpovědí  také  uvedl,  že  velkým  odběratelem  hutního  materiálu 
od jeho firem byla společnost BRITTERM Moravský Písek, která však k dotazu soudu tento fakt 
nepotvrdila, když soudu sdělila, že v letech 2010 – 2012 neobchodovala ani s firmou XXXXX, 
ani  s firmou  XXXXX.  Na  toto  sdělení  pak  obžalovaný  reagoval  tvrzením,  že  v roce  2010  měl 
konflikt  s jednatelem  uvedené  společnosti  panem  B.,  a  proto  od  té  doby  už  jeho  firmy 
neobchodovaly s touto firmou přímo, ale přes AXON nebo MIL group. Téma rozsahu obchodů 
pak  obžalovaný  rozvinul  sdělením,  dle  něhož  v roce  2010  již  menší  obchodní  partnery  neměl, 
a veškeré obchody se odehrávaly mezi 5 společnostmi; dvě byly jeho, dvě pana C. a jedna pana S., 
což byl základní řetězec  obchodování. Zboží vstupovalo ze Slovenska asi od 5 nebo 6 velkých 
dodavatelů,  jednalo  se  např.  o  společnosti  Wanes,  Kovaco,  ThyssenKrup  Nové  Zámky. 
Odběratele  v Česku  obžalovaný  neznal,  neboť  nebyly  součástí  jeho  obchodování,  ale 
obchodovala  s nimi  firma  AXON  a  firmy  pana  C.,  tedy  XXXXX  a  MIL  group.  Část  zboží 
nakupovaly ze Slovenska i jeho firmy. Pokud se jednalo o dodávky firmě REBEX, této dodával 
svými společnostmi ocelové tyče, které byly předtím dovezeny v surovém stavu ze Slovenska a 
poté byly zpracovány na Slovensku v Senici ve firmě Iron One (za kterou s obžalovaným jednal 
dle jeho vyjádření R.K., který byl dle výpisu z OR jednatelem a společníkem firmy v letech 2008 – 
2009) a do firmy REBEX byly takto dodány. Fakt, že tyče byly dodány do ČR, ale zpracovaly se 
na Slovensku a tam se i dodaly, obžalovaný vysvětlil ziskovostí; jak uvedl, byl to nejzajímavější 
obchod a také mu to přikazoval zákon. V jejich řetězci tedy koneční zpracovatelé nebyli, když po 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
dohodě s pány S. a C. tuto možnost opustili a zabývali se pouze tím, že těmto firmám dodávali 
s nějakou marží zboží. Obžalovaný výrobce neznal, pro něj byla posledním článkem řetězce firma 
AXON.  Podle  jeho  názoru  výrobci  nic  jiného  nezbývalo,  než  si  koupit  zboží,  které  šlo  přes 
několik článků řetězce; jako příklad uvedl firmu Fagus, která má patřit k největším zpracovatelům 
železa, avšak není schopna se domluvit s výrobcem napřímo, není to pro ni rentabilní, a proto si 
raději vybere každý měsíc nejlepší cenu na trhu. 
 
12. K osobě  svědka  H.  obžalovaný  uvedl,  že  on  nebyl  jeho  skladníkem,  ale  potvrdil,  že  skutečně 
obstarával sklady v Senici, Jihlavě, který patřil společnosti Mako, a v Přerově. 
 
Výpovědi svědků: 
 
13. Svědkyně  E.J.  soudu  sdělila,  že  působila  v obou  firmách  obžalovaného  jako administrativní 
pracovnice, tedy i jako účetní a fakturantka, což v sobě obnášelo i to, že zadávala účetní doklady, 
které byly firmám doručeny, a vystavovala účetní doklady dle pokynů obžalovaného, pracovala i 
s CMR  listy.  Měsíčně  zpracovávala  stovky  dokladů,  ročně  to  pak  byly  tisíce.  Jako  účetní  pak 
využívala  účetní  program  Pohoda,  na  který  sice  nebyla  školena,  ale  postupem  doby  se  s ním 
naučila pracovat; u obžalovaného začala pracovat po škole. Svědkyni bylo známo, že při vedení 
účetnictví docházelo k chybám, když se např. objevil doklad, který neměla v systému, což bylo 
zřejmě způsobeno tím, že se pracovalo na více počítačích. Na zjištěné chyby pak obžalovaného 
upozornila  a  ten  to  začal  řešit,  na  některé  nedostatky  ho  upozornil  i finanční  úřad.  Chyby 
obžalovaný  řešil  i  s poskytovatelem  softwaru.  Kromě  této  práce  s fakturami  prováděla  i  běžné 
úhrady  provozních  faktur,  na  pokyn  obžalovaného  prováděla  i úhrady  dodávek  zboží.  Podle 
svědkyně se účetnictví vedlo i v papírové podobě, nyní již jí ale nebylo známo, kde se nachází. 
Pokud se jedná o obchodované zboží, svědkyně uvedla, že ve skladech, kde bylo zboží uloženo, 
nikdy nebyla. 
 
14. Svědkyně D.G. soudu sdělila, že s firmami XXXXX a XXXXXspolupracovala externě, když pro 
ně  v letech  2010  a  2011  zpracovávala  daňové  přiznání  k dani  z příjmů  na základě  dokladů 
předložených  jí  účetní,  k čemuž  používala  svůj  program  Pohoda.  Účetní  pak  dělala  přiznání 
k DPH. Svědkyni bylo známo, že v účetnictví se vyskytovaly chyby, ale ji to nezajímalo, protože 
ona pracovala s údaji na základě konečné inventarizace účtů. Dle jejích poznatků chyby spočívaly 
v tom, že jim neodpovídala data, když je nahráli, nepotkalo se to s tím, co tam už měli. Svědkyně 
pracovala  v témže  domě  jako  svědkyně  J.,  pouze  seděla  v jiné  kanceláři;  pokud  potřebovala 
svědkyně s něčím poradit, tak jí poradila. 
 
15. Svědkyně  E.P.  zpracovávala  pro  obě  firmy  obžalovaného  celní  deklarace,  přičemž  měla 
k dispozici faktury, které dokládaly obchodování s hutním materiálem - se železem, s plechy - se 
kterým bylo obchodováno mezi státy EU, přes hranice ČR. Z faktur zjistila informace potřebné 
pro hlášení Intrastat a toto hlášení odeslala. Jednalo se o údaje týkající se zboží – druh, množství, 
cena,  původ  zboží,  místo  odeslání  a  doručení.  Svědkyně  dodala,  že  smyslem  této  činnosti  je 
zachycení  pohybu  zboží  mezi  státy  EU.  Z obsahu  faktur,  které  měla  svědkyně  k dispozici,  si 
pouze pamatovala, že firmy obžalovaného nakupovaly zboží od slovenských subjektů, na jejichž 
názvy si již nepamatovala; byly asi dva. Podle svědkyně byl počet faktur různý, někdy jich bylo 
měsíčně  více,  někdy  méně,  někdy  nebyly  žádné.  Ona  sama  již  k dispozici  žádné  dokumenty  - 
faktury - nemá, neboť se po dvou letech skartují. Zboží jako takové nikdy neviděla. Svou práci 
dělala na základě žádosti obžalovaného, v kontaktu byla s paní J., která jí předávala faktury. V její 
pozici ji nezajímalo, jestli byly faktury uhrazeny. Svědkyně měla také pocit, že se jednalo pouze o 
dovozy, v obdobích, kdy bývalo faktur nejvíc, se jednalo o desítky kusů. 
 
16. Svědek  P.V.  se  stal  jednatelem  firmy  XXXXX  poté,  co  sháněl  práci,  když  tuto  možnost  mu 
navrhl obžalovaný; jednatelem se stal současně se založením firmy, k čemuž došlo v Praze, kam 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 

69 T 8/2018 
jel  ještě  s panem  C..  Návrh  obžalovaného  akceptoval,  neboť  již  nechtěl  vykonávat  dosavadní 
zaměstnání,  kdy  pracoval  jako  svářeč  a  začal  mít  zdravotní  problémy.  Firma  XXXXX  byla 
fakticky řízena obžalovaným, který  mu říkal, co má dělat;  za to dostával odměnu, mohl užívat 
služební  vozidlo  a  měl  také  k dispozici  telefon.  Firma  obchodovala  s hutním  materiálem,  když 
odebírala zboží a někomu je prodávala; na názvy obchodních partnerů si již svědek nepamatoval, 
stejně  jako  si  nepamatoval,  odkud  zboží  pocházelo,  zda  např.  ze  Slovenska  nebo  ze  zahraničí 
vůbec.  Obžalovaný  mu  vždy  řekl,  co  má  podepsat,  přičemž  se  jednalo  o  účetní  doklady  - 
příjmové  a  výdajové  doklady,  faktury  -  když  vždy  za  tím  účelem  přijel  k obžalovanému.  Jinak 
sídlo  firmy  XXXXX  bylo  v Napajedlích,  kde  byl  i  pronajatý  sklad,  v němž  svědek  mohl 
obchodované zboží vidět. Podle svědka byly odběrateli jeho firmy také firmy XXXXX XXXXX 
také pan C.. Svědek již nevěděl, jak se jmenovali skladníci, kteří ve skladu v Napajedlích působili, 
nevěděl,  zda  byla  ve  skladu  vedena  skladová  evidence,  pouze  si  vzpomínal,  že  sklad  využívalo 
více firem, ale již si nevzpomínal, které to byly. Ve firmě nakonec pracovat přestal, protože - jak 
uvedl - to nebyla práce pro něho. Spočívala v tom, že byl v kanceláři, vyřídil poštu a případně šel 
do skladu převzít, nebo vydat zboží. Přitom používal vysokozdvižný vozík, někdy s ním pracoval 
i skladník. Svědek se nedokázal vyjádřit k tomu, jak často takto do skladu docházel. 
 
17. Dále  svědek  uvedl,  že  byl  odměňován  obžalovaným,  a  to  proto,  že  on  ty  transakce  řídil. 
Podle pokynu obžalovaného měl založit dva účty, což i učinil u ČSOB a UniCredit Bank, i když 
nevěděl  proč  právě  dva.  Měl  k nim  také  přístup,  ale  již  si  nevzpomínal,  jaké  částky  se  na  nich 
nacházely, jaké byly obraty na účtech, tzn. kolik peněz mu obžalovaný hotově předával a kolik 
peněz  mu  jeho  firmy  na  účty  zaplatily.  Pokud  od  obžalovaného  nějaké  peníze  dostal,  nevěděl, 
jestli to bylo přímo od něj, nebo od jeho firem. Nic o tom nevěděl, tak to ani neřešil. Pro nikoho 
jiného  dispoziční  právo  k účtům  nezřídil.  Na  přímý  dotaz  pak  svědek  odpověděl,  že  asi  byl 
„bílým  koněm“.  Pro  firmu  pracovala  účetní,  kterou  vyplácel,  již  si  ale  nevzpomínal,  jak  se 
jmenovala.  Svědek  ještě  dodal,  že  pokud  dostal  nějaké  peníze  od  finančního  úřadu,  použil  je 
na chod firmy, obžalovanému nic neodváděl. Dále také potvrdil, že mu obžalovaný dával peníze 
za práci, přičemž se jednalo o hotovost, i když to bylo spíše různé, někdy je použil i na chod 
firmy. V účetnictví to bylo podle svědka vedeno jako mzda. 
 
18. K výpovědi  svědka  ještě  obžalovaný  uvedl,  že  firma  XXXXX  byla  založena  proto,  že  na  ni 
převedl část obchodů, protože nebyl schopen své obchody stíhat. 
 
19. Ve své další výpovědi před soudem svědek ještě dodal, že mu obžalovaný nabídl, že je zde tato 
firma, a on se rozhodl, že to zkusí. Firmu však musel založit, jak uvedl výše. Dále svědek potvrdil, 
že  veškeré  pokyny  mu  dával  obžalovaný,  neboť  on  o  obchodě  moc  nevěděl,  přičemž  byl 
předpoklad, že do budoucna by svědek řídil firmu sám. Nakonec z toho sešlo, protože on je spíš 
na manuální práci. Obžalovaný mu dával peníze každý měsíc v hotovosti, jednalo se o 25-30 tisíc 
korun,  platil  z toho  náklady,  např.  nájem,  tento  příjem  se  v účetnictví  firmy  XXXXX  projevil, 
svědek  však  nevěděl  jak,  to  záleželo  na  účetní,  která  věděla,  že  peníze  dostal;  svědek  však  již 
nevěděl, zda jí o tom řekl on. K výpovědi svědka obžalovaný poznamenal, že měl původně dělat 
skladníka, ale potřeboval víc peněz, tak zkusili tuto činnost. Jeho představa byla původně taková, 
že pokud bude svědek dobře fungovat, tak on hutní materiál opustí úplně. Firma XXXXX by 
nebyla další článek řetězce, ale starala by se o obchod a jeho firma by jí dodávala zboží a přidala 
by si 1%. 
 
20. Svědek D.K., zástupce společnosti XXXXX, která v letech 2010 až 2014 poskytovala IT služby 
oběma  firmám  obžalovaného,  popsal  jejich  spolupráci  zhruba  tak,  že  na jejich  úložišti  byl 
naimplementován  software  (účetní  systém  Pohoda)  a  zákazník  k němu  mohl  odkudkoliv 
přistupovat. Do systému si tedy data zadával sám a jejich společnost neodpovídala za jejich obsah 
a ani jej nekontrolovala; nebyli účetní firma. Systém byl uživatelsky náročný a pracovníci z jejich 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
10 
69 T 8/2018 
firmy  často  vyjížděli  řešit  problémy  uživatelského  rázu,  i  když  většinou  se jednalo  o  „blbosti“. 
V letech  2013  a  2014  již  byla  situace  vyhrocená,  neboť  se  svědkovi  nelíbilo  chování 
obžalovaného, který byl přesvědčen, že v účetním softwaru byla chyba, i když nebyla. Svědek byl 
obžalovaným osloven v loňském roce, když řešil chyby v účetnictví, tedy např. chybějící faktury či 
chybějící  údaje  v účetních  sestavách.  Z pohledu  svědka  mohly  tyto  chyby  vzniknout 
uživatelskými  chybami,  např.  nevyplněním  data  zdanitelného  plnění  či nesprávným  zadáním  či 
přednastavením  předkontace,  kteréžto  chyby  způsobují,  že  doklad  se začne  „tvářit“  jako 
nedaňový. Tyto nedostatky by však měly být zjištěny při měsíční uzávěrce, kterou provádí účetní. 
Svědek ještě dodal, že si nevzpomíná, že by po nich obžalovaný chtěl vyjádření pro finanční úřad. 
 
21. Svědkyně E.J. pak ve své doplňující výpovědi k výpovědi svědka K. uvedla, že si není vědoma 
toho, že by naznačené chyby dělala. Pravidelně dělala měsíční uzávěrky, a pokud došlo k tomu, že 
některé doklady v sestavách chyběly, stávalo se to pouze občas. Mohlo se tedy stát, že některý 
doklad nebyl do sestavy zařazen a v takovém případě se pak DPH nárokovalo v příštím měsíci. 
 
22. Svědek J. Z. pracoval jako skladník ve firmě XXXXX ve skladu v Kroměříži od června 2010 do 
června  2014.  Ve  skladu  byly  skladovány  pneumatiky,  klínové  řemeny,  železné  tyče  a  plechy, 
skladová evidence však vedena nebyla; pouze on sám si zapsal, co bylo přivezeno, a po odvozu 
zboží  si  to  zase  odškrtl.  Při  odvozu  materiál  nakládal  vysokozdvižným  vozíkem.  Když  přijel 
kamion, dostal dva dodací listy, jeden orazil, jakož i CMR list, a předal je panu S. nebo paní J.. 
Podle  svědka  se  zboží  dováželo  ze  Slovenska  z Košických  železáren,  odtud  se  vozily  plechy. 
Zpočátku jezdily kamiony každý den, a to asi po dobu dvou let, později se jednalo o asi 15 - 20 
kamionů do měsíce. Zboží se ve skladu nacházelo někdy pouze jeden den, někdy týden i měsíc, 
podle názoru svědka bylo dále distribuováno v rámci ČR, přičemž XXXXX měla vlastní kamion, 
jehož řidičem byl pan P.; jezdily ale i cizí kamiony. Svědek nevěděl, kam kamiony zboží odvážely, 
řidiči doklady dostali do obžalovaného, on pouze napsal, kolik toho bylo. Příjezd kamionu mu 
avizoval  obžalovaný.  Vzpomínal  si  pouze,  že  se  jezdilo  do  Moravského  Písku.  Ve  skladu  se 
jedenkrát za dva měsíce dělaly inventury, konkrétně je dělal obžalovaný, který měl i zápisy, svědek 
na skladě žádné doklady neměl. O firmě XXXXX nebylo svědkovi nic bližšího známo. 
 
23. K výpovědi  svědka  obžalovaný  poznamenal,  že  Košické  železárny  byly  výrobce,  dodavatel  byl 
jiný, svědek vycházel podle obžalovaného z toho, co viděl na štítcích. 
 
24. Svědek T.N. pracoval jako skladník pro firmu XXXXX ve skladu v Hulíně, příp. byl „po ruce“ 
obžalovanému. Ve skladu se skladovaly pneumatiky a plechy, chodil tam, když bylo potřeba, tedy 
když  přijel  kamion,  který  složil,  nebo  naložil  a  odjel  pryč.  O  zboží  nic  bližšího  nevěděl,  řidiči 
pouze podepsal papír, že to složil, a papíry, které od něho dostal, odvezl do kanceláře. Nevěděl, 
odkud  řidič  přijel,  ani  kam  odjel.  Bylo  mu  vždy  řečeno,  kolik  se  čeho  naloží,  tak  to  naložil. 
Pracoval  tam  po  dobu  asi  půl  až  tři  čtvrtě  roku  snad  v roce  2013.  Tak  to  bylo  s plechy  i  s 
pneumatikami.  Ohledně  četnosti  návštěv  skladu  uvedl,  že  někdy  tam  jel  jednou  týdně,  někdy 
jednou  za  14  dní,  někdy  dvakrát  týdně.  Podle  svědka  byl  sklad  velký  asi  50  x  30  metrů,  býval 
zaplněn paletami v průměru z 50 – 70 %.  
 
25. Svědek  J.B.  byl  zaměstnancem  firmy  Zevos,  v jejímž  areálu  v Uherském  Brodě  se sklad 
společnosti  XXXXX  nacházel.  K věci  uvedl,  že  v tomto  skladu  byl  minimální  pohyb,  po  jeho 
pronájmu ho hned zadělali plechem. Zboží do skladu naváželi zaměstnanci areálu, jednalo se o 
železný materiál, plechy a ocelové tyče na paletách, a to za použití jeřábu, který obsluhoval on 
nebo  pan  T..  Ke  skladu  patřil  i  vysokozdvižný  vozík,  ale  svědek  si  nepamatoval,  že  by  ho 
používali,  neviděl  ho  vyjet  z haly.  Jednou  ho  chtěli  nastartovat,  ale  nepodařilo  se  to.  Zboží 
dovážela menší auta – typicky Avie, a to asi jednou za tři měsíce, totéž platilo i o odvozu. Svědek 
v areálu  nebyl  pořád,  takže  jeho  údaje  vycházely  z doby  jeho přítomnosti  na  místě;  pokud  by 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
11 
69 T 8/2018 
ovšem nějaký náklad přijel, museli by ho složit ručně. Sklad býval zaplněn zhruba z jedné třetiny 
až  poloviny.  V areálu  bylo  celkem  12  skladových  kójí  různých  rozměrů,  kamionů  tam  jezdilo 
minimum, skoro žádný. Do skladu firmy XXXXX přišel občas nějaký člověk, snad skladník, bylo 
to tak jednou za měsíc nebo dva měsíce. 
 
26. Obdobně vyzněla i výpověď svědka R.T., který také žádné přesné údaje soudu nesdělil. Uvedl, 
že  firma  XXXXX  zpočátku  v pronajatém  skladu  skladovala  nějaké  železa,  přičemž  ono 
„zpočátku“  znamenalo  pro  případ,  že  sklad  měla  pronajatý  v letech  2008  –  2013,  roky  2008  – 
2009. Později už tam neměli podle svědka nic, sklad používali ke skladování plechů maximálně 
jeden  rok.  Přitom  využívali  i  služeb  svědka,  který  obsluhoval  jeřáb.  Svědek  se  nemohl  vyjádřit 
k tomu, co se dělo ve skladu, když nebyl v práci. 
 
27. Svědek  V.H.  vlastní  společnost,  která  sídlí  v Kroměříži  v areálu,  v němž  měla  pronajatý  sklad 
společnost XXXXX, a to přímo naproti tomuto skladu. Tento sklad měla firma pronajatý asi rok 
v době asi před 5 - 6 lety a skladoval se v něm hutní materiál a pneumatiky a klínové řemeny, 
většinou však pouze hutní materiál. Skladník, jmenoval se J. nebo J., byl ve skladu přítomen tak 
jednou až dvakrát do měsíce, bývalo to nepravidelné, stejně tak se do skladu naváželo zboží a 
zase  odváželo.  Zboží  se  podle  svědka  jen  překládalo.  Sklad  měl  dva  vchody,  na  druhý  vchod 
svědek neviděl.  
 
28. Dalším vyslechnutým svědkem byl V.P., který na základě dohod o provedení práce pracoval pro 
obě firmy obžalovaného jako řidič nákladního vozidla a jako takový převážel firemním vozidlem 
dle pokynů obžalovaného zboží ze skladů do jiných skladů po celé ČR; konkrétně se jednalo asi o 
6 – 7 skladů v Kroměříži, Přerově, Starém Městě, v Ostravě, Jihlavě a Hulíně a také na Slovensku 
v Senici. Žádné záznamy o jízdách svědek k dispozici nemá a tachografické kotoučky uchovával 
pouze 30 dnů. Podle svědka se jednalo o práci soustavnou po dobu asi tří let 2010 - 2012, někdy 
se uskutečnily například tři kratší jízdy za den, jindy třeba dva dny práce nebyla. Při cestách měl k 
dispozici potřebnou dokumentaci, byl v kontaktu se skladníky, které znal i jmény, přičemž zmínil 
i výše uvedené svědky J.Z. a R.H. (jednatel REBEX). K sortimentu zboží svědek uvedl, že vozil 
železo – plechy, kulatinu, stavební pruty, jakož i pneumatiky a klínové řemeny. Zboží bylo určeno 
konkrétním firmám, když např. do Kroměříže se vozilo pro XXXXX, do Ostravy pro RS Green, 
do Jihlavy pro Mako a do Senice pro REBEX. Kde měla sklad firma XXXXX, svědek nevěděl. 
K dotazu, zda bylo možno rozlišit, že svědek nevozí stále stejné zboží, uvedl, že to rozlišit nešlo 
s tím, že jej zajímala pouze hmotnost zboží. Svědek ještě potvrdil, že zboží vozil i na Slovensko, 
kde ho přebíral pan H., k němuž ještě uvedl, že tento ve skladech pracoval po celou dobu, co 
dělal řidiče. Při svých jízdách si nikdy nevšiml, že by docházelo ke zpracovávání zboží. 
 
29. Soud k výslechu předvolal také zmiňovaného R. H., nicméně ten využil svého zákonného práva 
a odmítl se k věci vyjádřit s odkazem na jeho probíhající trestní stíhání v obdobné věci (viz níže). 
 
30. Dále  soud  vyslechl  svědka  R.J.,  zástupce  firmy  Stormware  Jihlava,  která  je  autorem  účetního 
programu Pohoda. Svědek se měl vyjádřit k tvrzením obžalovaného v tom směru, že pokud chybí 
v evidenci dodavatele faktury, na jejichž základě byl uplatněn nadměrný odpočet DPH, mohlo se 
tak stát v důsledku chybného užívání programu. Obžalovaný uvedl, že vystavil fakturu a tím to 
pro  něj  skončilo;  co  se  s ní  dále  v systému  dělo,  mu  nebylo  známo,  ani jak  dále  postupovala 
účetní. Svědek tedy na dané téma uvedl, že se může stát, že se například špatně zadá pole „členění 
DPH“,  kterým  se  určuje,  zda  faktura  spadá  do  přiznání  k DPH,  či nikoli;  v agendě  přiznání 
k DPH se „vyjíždí“ seznam faktur, které byly zahrnuty do přiznání, jakož i seznam faktur, které 
tam zahrnuty nebyly. Poté je na účetní, aby zjistila, z jakého důvodu některá faktura není zahrnuta 
do přiznání k DPH. Je na uživateli systému, aby seznamy prošel a zkontroloval, zda do přiznání 
zahrnul vše, co tam zahrnuto být má. Ke zjištění, že existují dvě verze podkladů k DPH – dvě 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
12 
69 T 8/2018 
různé  sestavy  faktur,  resp.  k možnostem  změny  takové  sestavy,  svědek  uvedl,  že  pokud  by  se 
měla změnit nějaká sestava, musel by se kompletně změnit záznam o dokladech, které už jsou 
v systému pořízené, některé by se musely vymazat, jiné přidat, muselo by se změnit i samotné 
přiznání,  nebo  by  se  musely  změnit  hodnoty  na  dokladech  a  poté  by  se  muselo  vystavit  nové 
přiznání.  Pokud  má  uživatel  oprávnění  mazat  v systému,  možné  to  je.  K existenci  dvou  faktur 
s jedním číslem dále svědek uvedl, že tato situace může nastat tehdy, když uživatel přepíše nějaký 
stávající  doklad,  který  je  již  zaveden  v systému;  systém  na  tento  problém  sám  neupozorní, 
protože neví, jestli je to chyba, která se opravuje, nebo chyba, která neměla nastat. 
 
31. K problematice  uváděných  chyb  obžalovaný  ještě  uvedl  k řešení  nastalé  situace  se  správcem 
daně, že chyby opravit nebylo možné, protože museli počkat, až daňová kontrola skončí; do té 
doby  neměli  možnost  opravy.  Provedli  kontrolu  dokladů,  na  které  FÚ  upozornil,  a  s firmou 
XXXXX  došli  k závěru,  že  chyby  byly  způsobeny  uživatelskou  chybou.  Kontrola  skončila 
až v roce 2016. Kontrol bylo v průběhu projednávaného období více, pochybení se objevovala, 
FÚ je na ně vždy upozornil a požadoval, aby je vysvětlili a napravili, což oni udělali ve spolupráci 
s firmou XXXXX. Nadměrné odpočty jim pak byly vypláceny i po upozornění na chyby. 
 
32. Dále  svědek  soudu  sdělil,  že  k dalším  chybám  může  dojít  při  nesprávném  zadávání 
tzv. předkontace,  která  určuje,  jakým  způsobem  bude  daňový  doklad  zaúčtován,  což  jsou 
záznamy,  z nichž  vychází  daň  z příjmu.  Je  na  obsluze  programu,  aby  rozlišila,  zda  se  jedná 
o materiál  nebo  vlastní  výrobek  apod.  K tvorbě  tiskových  sestav  svědek  ještě  uvedl,  že  tento 
systém  generuje  k určitému  okamžiku  automaticky  ze  záznamů,  které  v systému  jsou. 
K možnosti,  že  uživatel  změní  nějakou  sestavu  –  např.  podklady  k DPH  –  nechtěně,  svědek 
uvedl, že to teoreticky možné je, a to tak, že by smazal záznam s přiznáním a mezi tím doplnil, 
nebo  smazal  nějaký  doklad,  a  potom  přiznání  znovu  vytvořil,  byly  by  podklady  rozdílné. 
Pro případ,  že  by  se  uživatel  pokusil  přepsat,  tak  faktura,  která  byla  zahrnuta  do  přiznání,  má 
některá políčka uzavřena – např. i členění DPH nebo částka. Pokud by se mělo takové políčko 
změnit, musel by se smazat záznam, který to uzamyká, tzn. přiznání k DPH. 
 
Listinné důkazy: 
 
33. Soud provedl ve věci důkaz celou řadou listin, a to jednak těch, které byly obsahem spisového 
materiálu  předloženého  současně  s obžalobou,  jednak  těch,  které  si  soud  od  státní  zástupkyně 
vyžádal po podání obžaloby v závislosti na průběhu dokazování, kdy se jednalo vesměs o listiny 
(či  údaje),  které  byly  policejním  orgánem  nashromážděny  v původním  řízení  před  vyloučením 
věci  ohledně  obžalovaného  D.S.,  resp.  ohledně  skutku  popsaného  v obžalobě  k samostatnému 
projednání. Pro účely tohoto odůvodnění se soud omezí na konstatování obsahu listin do té míry, 
do jaké to má dle jeho názoru pro rozhodnutí ve věci význam. 
 
34. Dne  9. 9. 2015  byla  v bydlišti  obžalovaného  v Trnavě  (okres  Zlín)  provedena  domovní 
prohlídka,  během  níž  byly  zajištěny  různé  nosiče  dat,  aniž  by  bylo  následně  policií  zjištěno, 
že obsahují soubory důležité pro trestní řízení; pouze v mobilním telefonu iPhone byly nalezeny 
fotokopie příkazů k domovní prohlídce u M.K. a P.J. a také fotokopie výzvy k podání vysvětlení 
prvně jmenované. Dále pak byly nalezeny účetní knihy firmy REBEX s. r. o. (o čemž obžalovaný 
u hlavního líčení vyjádřil pochybnosti). Ještě předtím dne 13. 5. 2015 byla provedena prohlídka ve 
skladovacích  prostorách  firmy  XXXXX  v Kroměříži  na  ulici  Hulínské,  kam  bylo  vniknuto  po 
vylomení cylindrické vložky zámku na žádost majitele objektu a kde bylo mj. nalezeno necelých 
400 kusů ocelových profilů - ingotů různých velikostí a větší množství žárovek Philips, které byly 
dle vyjádření policie v ČR neprodejné z důvodu jiného typu závitu. 
 
35. V přípravném řízení dodalo Generální finanční ředitelství polici  daňové spisy mj. i společností 
XXXXXa  XXXXX  včetně  jednotlivých  daňových  přiznání  k DPH  a  dalších  souvisejících 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
13 
69 T 8/2018 
materiálů  (platební  výměry  včetně  dodatečných,  úřední  záznamy  o  postupech  k odstranění 
pochybností,  zprávy  o  kontrolách  DPH)  za  zájmové  období,  z nichž  lze  zjistit  deklarované 
prodeje společnosti XXXXX, XXXXX a XXXXX v zájmových obdobích, jakož i přehledy DPH 
uvedených  firem.  Ve  spise  jsou  pak  založeny  k jednotlivým  zdaňovacím  obdobím  jednotlivých 
firem kopie následujících listin. 
 
36. XXXXX– červenec 2010: dle přiznání k DPH ze dne 1. 9. 2010 uplatňován nadměrný odpočet 
ve výši 619.051 Kč; v podkladech k DPH ze dne 1. 9. 2010 – předloženo při místním šetření - 
společnost uvádí fakturaci společnosti XXXXX– celkem 10 faktur vystavených v červenci 2010, 
obdobně  pak  v podkladech  ze  dne  21. 3. 2011.  Při  místním  šetření  u  společnosti 
XXXXXobžalovaný jako jednatel předložil podklady k DPH ze dne 1. 9. 2010, kde se vyskytuje 
mezi  uskutečněnými  plněními  jedna  faktura  pro  XXXXX  ze  dne  12. 7.  č. 1100D0006,  které 
neodpovídá  žádný  doklad  v evidenci  společnosti  XXXXX,  a  další  pro  KOVOKARD  (3), 
ALPHA Iron (1), IMPEX Steel (1) a XXXXX(2), kdy celková výše plnění činí 11.743.341,50 Kč. 
Tato částka pak odpovídá přiznání k DPH společnosti XXXXX ze dne 1. 9. 2010 (dodání zboží 
s místem  plnění  v tuzemsku).  V podkladech  k DPH  společnosti  XXXXX  ze  dne  22. 9. 2010 
předložených  při  místním  šetření  dne  27. 1. 2011  je  pak  uvedeno  9  faktur  vystavených  pro 
XXXXX,  3  faktury  pro  KOVOKARD,  2  faktury  pro  XXXXX  a  jedna  pro  IMPEX  Steel  při 
shodné celkové výši plnění. 
 
37. XXXXX– červen 2011: obdobná důkazní situace jako výše; uplatnění nadměrného odpočtu ve 
výši  895.642  Kč,  dle  podkladů  k DPH  ze  dne  25. 7. 2011  uplatněno  i  na  základě  pěti  faktur 
od XXXXX  při  celkové  výši  plnění  10.700.404,65  Kč;  při  místním  šetření  u  XXXXX 
dne 7. 9. 2011 předloženy podklady k DPH za červen 2011, dle nichž v tomto období proběhla 
plnění pro společnosti KOVOKARD (3 faktury) a MIL Group (2) v celkové výši 33.686.991 Kč 
- soulad s přiznáním k DPH za červen 2011. 
 
38. XXXXX–  červenec  2011:  v přiznání  k DPH  uplatněn  nadměrný  odpočet  625.859  Kč 
a dle podkladů k DPH ze dne 29. 6. 2012 i z titulu faktury vystavené společností XXXXX ze dne 
31. 7. 2011,  základ  daně  15.043.045  Kč;  dle  daňových  dokladů  společnosti  XXXXX  tato 
společnost fakturovala v období 7/2011 toliko společnosti KOVOKARD při celkovém základu 
daně 16.964.340 Kč – odpovídá základu daně dle přiznání k DPH. 
 
39. XXXXX–  září  2011:  dle  daňového  přiznání  uplatněn  nadměrný  odpočet  695.458  Kč 
a dle podkladů  k DPH  ze  dne  25. 10. 2011  i  z titulu  faktury  vystavené  společností  XXXXX 
se základem daně 12.214.048 Kč – kopie faktury založena ve spise – č. 1103012 včetně dodacího 
listu (v evidenci XXXXX11FP181); dle daňových dokladů XXXXX měla společnost v uvedeném 
zdaňovacím období jediného odběratele – ALPHA Iron, kterému vystavila 2 faktury o celkovém 
základu daně 2.521.525 Kč – odpovídá základu daně dle přiznání, faktury jsou zahrnuty v sestavě 
vydaných faktur i v podkladech k DPH, obě faktury vystavené na dodavatele ALPHA Iron jsou 
založeny i ve spise, dle faktur se jedná o fakturaci zboží – řemenů. 
 
40. XXXXX–  říjen  2011:  dle  daňového  přiznání  uplatněn  nadměrný  odpočet  902.456  Kč 
a dle podkladů  k DPH  ze  dne  25. 11. 2011  i  z titulu  faktury  č.  11FP201  vystavené  společností 
XXXXXdne  31.  10.  2011  se  základem  daně  6.230.500  Kč;  dle  daňových  dokladů  společnosti 
XXXXXje však za dané období evidován jediný odběratel, a to opět společnost ALPHA Iron, na 
kterou byly vystaveny dvě faktury č. 110AL006 a 110AL007 s celkovým základem daně 9.067.680 
Kč,  dle  fakturace  podle  odběratelů,  přičemž  základ  daně  odpovídá  i  údaji  v přiznání  k DPH  – 
dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
14 
69 T 8/2018 
41. XXXXX–  březen  2012:  dle  přiznání  k DPH  uplatněn  nadměrný  odpočet  1.158.410  Kč 
a dle podkladů k DPH za uvedený měsíc se tak stalo i na základě faktury č. 12FP075 vystavené 
společností XXXXX na částku – základ daně 3.619.195 Kč – kopie faktury založena ve spise – č. 
20120007; naproti tomu však společnost XXXXX ve svém přiznání k DPH nevykazovala žádná 
tuzemská uskutečněná zdanitelná plnění, tedy ani žádnou dodávku pro společnost XXXXX. 
 
42. XXXXX– duben 2012: dle přiznání k DPH uplatněn nadměrný odpočet 1.142.732 Kč, přičemž 
dle  podkladů  k DPH  se  tak  stalo  i  na  základě  faktury  č.  12FP094  vystavené  společností 
XXXXXna částku – základ daně 8.973.090 Kč – kopie faktury založena ve spise – vydaná pod č. 
2012D01002;  naproti  tomu  však  společnost  XXXXX  ve  svém  přiznání  k DPH  za duben 2012 
nevykazovala  žádná  uskutečněná  tuzemská  zdanitelná  plnění,  tedy  ani  žádnou  dodávku  pro 
společnost XXXXX. 
 
43. XXXXX– srpen 2012: dle přiznání k DPH uplatněn nadměrný odpočet 1.259.566 Kč, přičemž 
dle podkladů k DPH se tak stalo i na základě faktury 12FP186 vystavené společností XXXXX na 
částku  –  základ  daně  5.967.500  Kč  –  kopie  faktury  založena  ve  spise  –  vydaná  pod č. 
2012D01004;  obdobně  jako  v předchozích  dvou  zdaňovacích  obdobích  však  společnost 
XXXXX nevykazovala ani v srpnu 2012 žádná uskutečněná tuzemská zdanitelná plnění. 
 
44. XXXXX–  září  2012: i  zde  je  obdobná  důkazní  situace,  když  dle  přiznání  k DPH  byl  uplatněn 
nadměrný  odpočet  1.232.774  Kč,  přičemž  dle  podkladů  k DPH  se  tak  stalo  i  na  základě 
tuzemského  plnění  z titulu  faktury  vystavené  společností  XXXXX12FP206  na  částku  –  základ 
daně 6.835.500 Kč – kopie faktury založena ve spise – vydaná pod č. 2012D01005; ani v tomto 
zdaňovacím  období  pak  tato  společnost  nevykázala  žádná  tuzemská  zdanitelná  plnění,  čemuž 
odpovídá i podané souhrnné hlášení společnosti XXXXX. 
 
45. XXXXX–  říjen - prosinec  2012:  v každém  z těchto  zdaňovacích  období  byl  v přiznání  k DPH 
uplatněn nadměrný odpočet ve výši 1.248.841 Kč, 1.242.752 Kč a 802.406 Kč, a to i na základě 
faktur  vystavených  společností  XXXXX–  základ  daně  5.512.840  Kč,  č. 2012D01006  (v 
podkladech  12FP237),  základ  daně  5.689.940  Kč,  č.  2012D01007  (v podkladech  12FP254),  a 
základ  daně  4.603.720  Kč,  č.  2012D01008  (v  podkladech  12FP272),  jak  to  vyplývá  z těchto 
podkladů  k DPH  za  jednotlivá  zdaňovací  období  přeložených  při daňových  kontrolách 
obžalovaným  jako  jednatele  společnosti  XXXXX.  V žádném  z těchto  měsíců  však  společnost 
XXXXX  nevykázala  žádné  tuzemské  uskutečnitelné  plnění,  jak  to  vyplývá  z přiznání  k DPH  a 
souhrnného  hlášení  této  společnosti,  kteréžto  doklady  předložil  při daňových  kontrolách 
obžalovaný jako jednatel společnosti XXXXX resp. účetní společnosti. 
 
46. XXXXX– červen 2010: dle přiznání k DPH za uvedené období ze dne 27. 7. 2010 uplatnila tato 
společnost nadměrný odpočet ve výši 1.745.993 Kč, přičemž z přehledu fakturace dle dodavatelů 
za  rok  2010  vyplynulo,  že  se  tak  stalo  i  z titulu  pěti  faktur  vystavených  společností  XXXXX 
vystavených  dne  8. 6. 2010  –  10FP143  –  základ  daně  +  DPH  1.391.528 Kč,  dne  9. 6. 2010  – 
10FP144 – základ daně + DPH 1.424.276 Kč, ze dne 18. 6. 2010 – 10FP145 – základ daně + 
DPH 1.564.673 Kč, ze dne 22. 6. 2010 – 10FP146 – základ daně + DPH 1.736.683 Kč a ze dne 
25. 6. 2010 – 10FP147 – základ daně + DPH 1.444.082 Kč. Z podkladů k DPH dodavatele dle 
uvedených faktur společnosti XXXXX bylo naproti tomu zjištěno, že tato společnost vystavila ve 
stejné dny 5 faktur pod označením 10FVA0029, 30, 34, 39 a 42 společnosti AXON spol. s r. o. 
znějících na naprosto stejné částky. Z těchto podkladů lze také zjistit, že v červnu 2010 nedošlo 
mezi  uvedenými  společnostmi  k žádné  transakci,  jakož  i  to,  že  došlo  ke  třem  dodávkám 
společnosti XXXXX, což je v souladu s podklady k DPH této společnosti. Je třeba poznamenat, 
že  tyto  podklady  k DPH  společnosti  XXXXX  byly  získány  policií  ze  zajištěného  počítače  této 
společnosti. Z podnětu výzvy policejního orgánu následně předložil jednatel společnosti XXXXX 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
15 
69 T 8/2018 
(dnes  již  bohužel  zemřelý)  M.C.  dne 17. 8. 2012  mj.  i  soupis  vydaných  faktur  společnosti 
XXXXX  (ze  dne  8. 5. 2012),  dle něhož  pod  výše  uvedenými  čísly  10FVA0029  a  další  byly 
vystaveny faktury společnosti XXXXX na totožné částky jako je uvedeno výše. 
 
47. XXXXX–  červen  2011:  dne  27. 7. 2011  podal  obžalovaný  jako  jednatel  společnosti  přiznání 
k DPH,  v němž  uplatnil  nadměrný  odpočet  ve  výši  1.469.532  Kč.  Následně  v rámci  místního 
šetření obžalovaný předložil správci daně podklady k DPH za uvedené období ze dne 25. 7. 2011, 
dle nichž byl nadměrný odpočet uplatněn i na základě 3 faktur vystavených společností XXXXX 
(11FP51-53, základ daně 12.980.036 Kč, 12.403.406 Kč a 8.688.526 Kč) a 5 faktur vystavených 
společností  XXXXX(11FP54-58,  základ  daně  1.738.876,60  Kč,  1.119.943,20  Kč,  880.059  Kč, 
869.345  Kč  a  1.346.318,26  Kč).  Jednatel  společnosti  XXXXX  M.C.  předložil  přiznání  k DPH 
správci daně (FÚ ve Vimperku) také dne 25. 7. 2011, v němž deklaroval uskutečnění tuzemských 
plnění  ve  výši  21.508.600  Kč,  což  je  v souladu  s plněními  uskutečněnými  pro  společnost  MIL 
group  v tomto  zdaňovacím  období  dle  přehledu  přijatých  faktur,  které  při  místním  šetření 
předložil správci daně jednatel společnosti MIL group, kterým byl také M.C..  
 
48. Ve  vztahu  k transakcím  se  společností  XXXXX  bylo  zjištěno,  že  jednatel  této  společnosti 
obžalovaný D.S. podal přiznání k DPH za červen 2011 dne 27. 7. 2011 a v něm deklaroval, že 
společnost  uskutečnila  tuzemská  zdanitelná  plnění  v celkové  výši  základu  daně  11.295.418  Kč, 
k čemuž později obžalovaný správci daně předložil podklady k DPH ze dne 25. 7. 2011, z nichž 
vyplývá, že společnost XXXXX uskutečnila zdanitelná plnění v uvedeném období vůči XXXXX 
pouze  dvakrát,  což  dokládají  faktury  vystavené  na  zcela  jiné  částky,  než jsou  uvedeny 
v předchozím  odstavci,  které  jsou  součástí  daňové  evidence  také  společnosti  XXXXX.  Kromě 
těchto  dvou  faktur  pak  společnost  XXXXX  uskutečnila  v červnu  2011  zdanitelná  plnění  pro 
společnosti  ALPHA  Iron,  XXXXX  a  NKS  Motors,  a  to  v objemu,  který  odpovídá  údaji 
uvedenému v přiznání k DPH, tzn. 11.295.418 Kč. 
 
49. Ve spise jsou dále založeny smlouvy o pronájmu nebytových prostor, které uzavřel jistý A.Č. se 
společnostmi XXXXX zastoupenou M.C., XXXXX zastoupenou obžalovaným a RH8 company 
zastoupenou R.H., a které se týkaly shodné budovy ve smlouvě specifikované číslem popisným a 
číslem  pozemku  (chybí  zde  katastrální  území).  Ze  souvisejících  přehledů  plateb  za  nájem  a 
z protokolu  o prohlídce  jiných  prostor  pak  vyplývá,  že  by  se  mělo  jednat  o  nemovitost  na 
Benešově nábřeží dle údajů za roky 2010 a 2011, příp. za nemovitost na ‚Hlavničkově‘ nábřeží za 
roky 2012 – 2014 (v případě plateb), i když takové nábřeží ve Zlíně neexistuje; správně by mělo 
být  Havlíčkovo  nábřeží.  (Lze  poznamenat,  že  ve  Zlíně  není  ani  Varšavská  ulice,  kde  měl  mít 
trvalé  bydliště  pronajímatel  nemovitosti  v době  uzavírání  smlouvy).  Všechny  smlouvy  pak  byly 
uzavřeny jednoho dne, a to 25. 5. 2010, a ukončeny byly v letech 2013 a 2014. 
 
50. Ze  zmíněného  protokolu  o  prohlídce  jiných  prostor,  tzn.  sídla  firmy  XXXXX  ve  Zlíně 
na  Benešově  nábřeží  včetně  policií  vypracovaného  úředního  záznamu  k této  prohlídce  pak 
vyplývá,  že  v kanceláři  v 1.  poschodí,  kde  měla  sídlo  uvedená  firma,  byly  nalezeny  písemnosti 
a také razítka vztahující se k více subjektům, a to kromě těch, které jsou uvedeny v předchozím 
odstavci,  také  písemnosti  společností  XXXXX,  NeoRy  Corporation,  Hettwer  Solution  WDW 
steel.  Písemnosti  stejných  společností  byly  nalezeny  také  v další  kanceláři  označené  jako  sídlo 
XXXXX metal. Zmíněnými písemnostmi byly především nejrůznější kupní smlouvy a faktury. 
 
51. Ze zpráv Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 8, bylo dále 
zjištěno,  že  nadměrný  odpočet  DPH  byl  společnostem  XXXXX  i  XXXXX  v uplatněném 
rozsahu (tak, jak je výše popisováno) konkludentně přiznán a uvedené částky byly vráceny na účet 
daňového subjektu, příp. byly převedeny na úhradu daňového nedoplatku. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
16 
69 T 8/2018 
52. Větší množství dalších listinných materiálů pak soud získal až po podání obžaloby, když si tyto 
sám vyžádal z původního spisového materiálu v závislosti na obhajobě uplatněné obžalovaným 
během  dokazování  před  soudem,  příp.  mu  tyto  materiály  byly  předloženy  státní  zástupkyní 
i bez jejich  vyžadování,  přičemž  se  jednalo  i  o  materiály,  které  již  ve  spise  byly  obsaženy 
v elektronické  podobě.  Až  po  podání  obžaloby  byla  také  soudu  sdělením  státní  zástupkyně 
potvrzena  skutečnost,  která  ze  spisového  materiálu  zaslaného  s obžalobou  přímo  nevyplývala, 
i když se jevila pravděpodobnou, tedy že policejní orgán neměl k dispozici kompletní účetnictví 
společností  XXXXX  a  XXXXX,  byť  činil  úkony  k jeho  zajištění.  Jedinými  materiály,  které 
policejní orgán získal, byly daňové spisy správců daně, když i společnost XXXXX, u níž by se 
dalo předpokládat, že účetnictví bude mít k dispozici, neboť poskytovala oběma společnostem, 
resp.  obžalovanému  IT  služby  včetně  úložiště  dat,  prohlásila,  že  toto  k dispozici  nemá,  neboť 
po ukončení  smluvního  vztahu  byla  všechna  data  smazána,  jak  sdělil  zástupce  firmy  svědek 
Konečný na výzvu policejního orgánu. 
 
53. V rámci  snahy  o  zjištění  původu  zboží,  kterým  bylo,  příp.  mělo  být  obchodováno 
mezi společnostmi  XXXXX,  XXXXX  a  XXXXX,  když  v této  souvislosti  se  obžalovaný 
vyjadřoval v tom smyslu, že bylo vesměs nakupováno na Slovensku, tedy v jiné členské zemi EU, 
bylo  z daňových  spisů  zjištěno,  že  společnost  XXXXX  vykázala  pořízení  zboží  z jiného 
členského  státu  EU  (z  měsíců,  které  jsou  předmětem  obžaloby)  toliko  v srpnu  2012,  kdy  se 
jednalo  o  zboží  v hodnotě  356.535  Kč,  a  dále  v měsících  6,9,12/2010  a  2/2012  (celkem 
v hodnotě  necelých  7  milionů  korun).  Společnost  XXXXX  pak  nevykazovala  žádné  pořízení 
zboží z jiného členského státu; naopak dodání zboží vykazovaly XXXXX i XXXXX od 1/2012 a 
XXXXX také ještě v 3/2010 a 11/2011. S ohledem na tvrzení obžalovaného S. o bezproblémové 
komunikaci se správcem daně pak ještě státní zástupkyně předložila soudu přehled jednání mezi 
obžalovaným a správcem daně za  celé uvedené  období, které vypracoval policejní orgán, k níž 
doložila  kopie  několika  protokolů  o  místním  šetření,  kteréžto  materiály  tvrzení  obžalovaného 
zpochybňují  potud,  pokud  jsou  popisem  historie  opakujících  se  výzev  správce  daně  vůči 
obžalovanému  k odstranění  pochybností,  kterých  správce  daně  soustavně  nabýval  v rámci 
dohledu nad plněním daňových povinností firmami obžalovaného.  Během řízení před soudem 
byla soudu předložena celá řada dalších dokumentů, které si soud sám vyžádal, nebo které mu 
předložila  státní  zástupkyně  sama  v reakci  na  podobu  výpovědi  obžalovaného.  Soud  se  tak 
seznámil i s těmi materiály, které se nacházely v původním spise, který nemohl mít k dispozici po 
vyloučení věci ohledně obžalovaného k samostatnému projednání a po podání obžaloby, přičemž 
zjišťoval, zda tyto mohou mít pro jeho rozhodnutí význam. Stručně řečeno, z pohledu soudu se 
jedná  o  materiály,  které  nepřináší  žádná  konkrétní  skutková  zjištění  týkající  se  jednotlivých 
obchodních transakcí popisovaných ve výroku rozsudku, ale která spíše dotvářejí celkový obraz, 
umožňují  učinit  si  celkovou  představu  o  situaci  –  o  celkovém  rozsahu  obchodů, 
o zainteresovaných firmách a jednotlivcích – za níž obžalovaný jednal tak, jak je výše popsáno. Již 
na  tomto  místě  však  lze  konstatovat,  že  vyloučení  věci  ohledně  obžalovaného  a  ohledně  výše 
popsané  trestné  činnosti  z původního  řízení  nepovažuje  soud  za krok,  který  by  čemukoliv 
prospěl,  především  tedy  ne  objasnění  věci,  ale  ani  rychlosti  řízení  či  kterékoliv  z jeho  stran. 
Vzhledem k nijak zásadnímu významu listinných důkazů nashromážděných soudem až po podání 
obžaloby se soud spíše omezí na stručné konstatování jejich obsahu, pokud to bude mít význam 
pro rozhodnutí. 
 
54. Je zde tedy možno uvést, že v návaznosti na výpověď svědkyně Ponikelské, která vypracovávala 
hlášení  o  obchodování  se  zahraničím  pro  INTRASTAT  požádala  státní  zástupkyně  Český 
statistický úřad o poskytnutí veškerých dostupných informací ze systému INTRASTAT týkajících 
se  společností  XXXXX  a  XXXXX,  což  bylo  tímto  úřadem  odmítnuto  s odůvodněním,  že 
za stávající  legislativy  je  použití  takových  údajů  pro  jiné  než  statistické  účely  přísně  zakázáno. 
Státní  zástupkyně  tedy  soudu  předložila  faktury  předložené  svědkyní  Ponikelskou  v původním 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
17 
69 T 8/2018 
řízení, kdy se jedná o faktury vystavené těmito společnostmi pro slovenského odběratele firmu 
REBEX s. r. o. Tyto faktury jsou nyní založeny v přílohovém svazku spisu a vyplývá z nich, že 
celkový objem dodávek XXXXX tomuto odběrateli činil od července 2012 do května 2014 (tedy 
pouze  menší  část  dodávek  proběhla  během  žalovaného  období)  přes  285  milionů  korun. 
U společnosti XXXXXse jednalo o dodávky v hodnotě téměř 200 mil. Kč. Společnost REBEX 
pak  toto  zboží  dodávala  zpět  do  ČR  odběratelům  XXXXX  a  MIL  group  (ve  výrazně  nižších 
objemech).  Dále  státní  zástupkyně  soudu  také  předložila  účetní  doklady  společnosti 
REBEX s. r. o.,  daňová  přiznání,  dokumenty  zachycující  obchodování  s  XXXXX,  zápisy 
o ústním  jednání,  které  získala  cestou  právní  pomoci  ze  Slovenské  republiky  (také  založeno 
v přílohovém svazku). Předložena byla také nájemní smlouva uzavřená mezi EUROMAN s. r. o. 
a  REBEX  s. r. o.  týkající  se  prostor  v Senici  na  ulici  Priemyselnej  ze  dne  24. 8. 2010  včetně 
přehledu  úhrad  nájemného  a  oznámení  o  ukončení  nájmu  ke  dni  30. 6. 2014.  Z výpisu 
z obchodného registra pak lze zjistit, že jednatelem společnosti REBEX byl od října 2009 Roman 
H.,  bytem  Želechovice  nad  Dřevnicí,  okres  Zlín,  kterého  soud  předvolal  k podání  svědecké 
výpovědi,  přičemž  však  svědek  využil  svého  zákonného  práva  a  odmítl  vypovídat  z obav 
ze způsobení si trestního stíhání, resp. ze zhoršení svého postavení, neboť jmenovaný je trestně 
stíhán  v původní  věci  (jedná  se  o  jeden  z negativních  důsledků  vyloučení  věci  ohledně 
obžalovaného). 
 
55. Některé  listiny  předložil  soudu  také  obžalovaný,  když  se  má  jednat  o  fotografie  uskladněného 
materiálu  (nic  bližšího  z nich  zjistit  nelze),  dále  o  úřední  záznam  FÚ  pro  Prahu  8  o  postupu 
k odstranění  pochybností  týkající  se  daňového  subjektu  XXXXX  ze  dne  13. 10. 2011. 
Ze záznamu lze zjistit, že po daňovém subjektu bylo požadováno předložení některých účetních 
dokladů,  jichž  byla  předložena  celá  řada.  Správce  daně  v záznamu  také  uvádí,  že  předmětem 
podnikatelské  činnosti  daňového  subjektu  je  nákup  a  prodej  hutního  materiálu,  když  doposud 
se jednalo  o  velkoobchodní  činnost,  nicméně  v průběhu  letošního  roku  daňový  subjekt  vytváří 
skladové  zásoby  z důvodu  plánovaného  zahájení  maloobchodního  prodeje  od  1. 1. 2012 
v Holešově  (dle  sdělení  jednatele).  Závěrem  šetření  bylo  konstatování,  že  pochybnosti  byly 
odstraněny.  Dále  obžalovaný  předložil  dohodu  o  vzájemném  započtení  závazků  a  pohledávek 
uzavřenou  mezi  XXXXX  a  XXXXX  uzavřenou  dne  31. 7. 2012  v Praze  2,  kdy  se  jednalo 
o započtení  závazků  a  pohledávek  ve  výši  19.049.040  Kč,  a  obdobnou  dohodu  ze  dne 
31. 10. 2012, kdy výše činila 23.721.384 Kč. 
 
56. Na  návrh  státní  zástupkyně  soud  dále  provedl  důkaz  dalšími  listinami, které  tato  během  řízení 
před  soudem  soudu  zaslala,  kdy  se  jednalo  o  přehled  přijatých  faktur  společnosti  ALPHA 
Iron s. r. o.,  z něhož  lze  zjistit,  že  tato  společnost  eviduje  9  přijatých  faktur  od  společnosti 
XXXXX v červnu 2010, přičemž celková výše plnění činí 4.743.987 Kč, a dále v období měsíce 
října  2011  dvě  přijaté  faktury  od  společnosti  XXXXX  (F11054,  10. 10. 2011,  3.015.361  Kč 
a F11055,  19. 10. 2011,  7.865.856  Kč),  přičemž  podle  předložené  inventarizace  pohledávek 
společnosti XXXXX ze dne 4. 1. 2013 tyto faktury k uvedenému datu nebyly uhrazeny. Kromě 
uvedených  listin  ještě  státní  zástupkyně  soudu  předložila  přiznání  k dani  z příjmů  právnických 
osob  společnosti  XXXXX  a  XXXXX  za  roky  2010  –  2012  s žádostí  o  jejich  předložení 
Ostravské znalecké, a. s., která ve věci k žádosti obhajoby vypracovala znalecký posudek, o němž 
bude pojednáno samostatně, která se měla - vycházeje z těchto přiznání - vyjádřit ke stavu zásob 
a  k celkové  výši  krátkodobých  pohledávek  a  závazků,  pohledávek  po  splatnosti  a  závazků 
po splatnosti ve vztahu ke každé z této společností. Další zaslané materiály se týkaly společnosti 
KOVOKARD, ohledně níž správce daně zjistil, že ke dni 31. 3. 2011 vykazuje zásoby v hodnotě 
přes 40 milionů korun, ke dni 31. 7. 2011 pak přes 50 milionů. Vzhledem k tomu, že sklad měla 
firma v areálu firmy ZEVOS ve stejných prostorách jako XXXXX, bylo na místě dne 2. 8. 2011 
provedeno šetření FÚ Uherské Hradiště, který toto šetření spojil také s šetřením ve vztahu k jeho 
daňovému subjektu STEELMART s. r. o., který měl mít v uvedeném areálu také uskladněn hutní 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
18 
69 T 8/2018 
materiál. K místnímu šetření se nedostavil ani obžalovaný jako jednatel XXXXX, ani T.K. jako 
jednatel  KOVOKARD,  takže  šetření  bylo  konáno  pouze  vůči  STEELMART,  jehož  jednatel 
prohlásil, že zboží zde má uskladněno pouze jeho firma. Obžalovaný byl za této situace tázán, 
zda se dostaví na místo, což odmítl a uvedl, že zboží tam má uskladněno on. Přímo do skladu 
tedy nebylo možno nahlédnout, neboť kóje o velikosti zhruba 8 x 15 x 5m byla ze všech stran 
neprůhledná.  Zástupce  firmy  ZEVOS  na  místě  prohlásil,  že  tento  sklad  má  pronajatý  firma 
XXXXX. Uvedené skutečnosti pak byly zjištěny z vyjádření FÚ Uherské Hradiště adresovaného 
FÚ Prostějov, jehož byla firma KOVOKARD daňovým subjektem. 
 
57. Státní  zástupkyně  dále  soudu  předložila  v reakci  na  zmínku  obžalovaného  o  úhradách  faktur 
formou  zápočtů  veškeré  doklady  nacházející  se  v původním  spisovém  materiálu,  které  tento 
způsob  úhrady  zachycují  a  které  byly  vesměs  některými  subjekty  předloženy  v souvislosti 
s činností správce daně a pochází tedy z daňových spisů. Jednalo se o dohody mezi nejrůznějšími 
společnostmi  v původní  trestní  věci  figurujícími  (kromě  společností  XXXXX  a  XXXXX  ještě 
XXXXX,  MAKO,  HYSTER  CZ,  XXXXX  a  některé  další),  přičemž  o  zápočtu  mezi 
společnostmi,  jichž  se  týká  obžaloba,  svědčí  toliko  záznam  správce  daně  ze  dne  13. 10. 2011, 
jemuž byly jednatelem XXXXX, tedy obžalovaným, předloženy listiny – dohody ze dne 17. 8. a 
25.  8.  2011, které  však  přílohu  záznamu  netvoří. Stejné  dohody  pak  obžalovaný  předložil  jako 
jednatel XXXXX. Dále byly soudu předloženy inventury skladů obou společností předkládaných 
při  daňových  kontrolách  obžalovaným,  z nichž  lze  zjistit,  že  společnost  XXXXX  měla  mít  na 
skladu k 1. 1. 2011 množství odpovídající zhruba 47 kamionům hutního materiálu (po 24 tunách), 
k 31. 12. 2011 144 kamionům a k 31. 12. 2012 132 kamionům. 
 
58. V přílohovém  svazku  jsou  ještě  založeny  podklady  k uplatněnému  nároku  na  náhradu  škody 
zaslané  Generálnímu  finančnímu  ředitelství  příslušným  správcem  daně,  nájemní  smlouvy 
dokládající užívání skladu v Kroměříži na ulici Hulínské společností XXXXX a skladu v areálu 
ZEVOS  v Uherském  Brodě  společností  XXXXX  a  o  užívání  manipulační  techniky 
(vysokozdvižný  vozík)  ve  skladu  v Kroměříži  (sepsána  v únoru  2012)  i  v Uherském  Brodě 
(sepsána v srpnu 2012), přičemž obě smlouvy byly uzavřeny s firmou Green Material Handling 
CZ  se  sídlem  v Kroměříži  na  ulici  Hulínské.  První  vozík  byl  předán  dne  11. 5. 2012,  druhý 
dne 27. 8. 2012,  přičemž  v obou  případech  se  jednalo  o  značku  Mitsubishi,  model  FD35N, 
výrobního  čísla  EF14E52321  (sklad  Kroměříž),  příp.  EF14E52322  (sklad  Uherský  Brod),  tedy 
téměř shodného, rozdíl byl tedy pouze v poslední číslovce. 
 
59. Soud  se  také  seznámil  s usnesením  o  zahájení  trestního  stíhání  ze  dne  5. 6. 2017  ve  věci 
č. j. KRPZ-27936-1557/TČ-2014-150080-ŠTĚ,  kterým  bylo  zahájeno  trestní  stíhání 
obžalovaného  D.S.  a  dále  R.S.,  T.K.,  M.C.  (který  ovšem  v mezidobí  zemřel,  ve  spise  založen 
úmrtní list) a R.H. (svědek v této věci) pro zločin zkrácení daně dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), 
odst.  3  trestního  zákoníku,  jehož  se  měli  obvinění  dopustit  stručně  řečeno  tím,  že  v úmyslu 
vylákat  nadměrné  odpočty  DPH  a zkrátit  daň  vytvořili  obchodní  řetězec  v základním  složení 
XXXXX–  XXXXX–  ALPHA  Iron  –  MIL  group  –  RS  GREEN  group  –  REBEX,  přes  který 
deklarovali fiktivní nákupy a  prodeje klínových řemenů a pneumatik, příp. i jiného zboží, ačkoliv 
žádné  obchody  neuskutečnili  a  reálnost  obchodů  pouze  předstírali,  k čemuž  mělo  docházet 
nejméně v období od 31. 12. 2010 do 27. 11. 2012. V jiné trestní věci pak bylo zahájeno trestní 
stíhání  obviněných  R.S.,  M.C.,  M.K.,  L.G.  a  právnické  osoby  AXON,  kteří  se  měli  dopustit 
obdobné  trestné  činnosti  s tím,  že  v tomto  případě  se  jednalo  o  obchodování  s hutním 
materiálem, na němž se měly podílet kromě uvedené firmy také XXXXX, MIL group a MAKO 
trade (posledně dvě uvedené firmy až od roku 2013), které měly být tzv. ztracenými obchodníky, 
tedy těmi, kteří měli být pořizovateli zboží z EU a jako takoví měli přiznat DPH na výstupu, což 
vedlo k zastření skutečného pořizovatele zboží, kterým měla být firma AXON. Obžalovaný D.S. 
(v této věci obviněný) se měl na trestné činnosti podílet konkrétně tím způsobem, že daňovou 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
19 
69 T 8/2018 
povinnost vzniklou u ztracených obchodníků neodváděl ČR, když DPH na výstupu neoprávněně 
kompenzoval  uplatněním  nároku  na  odpočty  DPH  na  vstupu  z fiktivních  nákupů  zboží  od 
dodavatelů v ČR. Podle usnesení o zahájení stíhání pak obžalovaný ovládal společnosti XXXXX 
metal,  MIL  group  a  PV  next,  přičemž  mělo  být  vytvořeno  několik  variant  řetězců,  které 
deklarovaly dodávky zboží od  slovenských dodavatelů, mj. i od WANES a KOVACO, o kterých 
se  zmiňoval  ve  své  výpovědi.  Ze  zprávy  U.  S.  Steel  Košice,  podle  poznatků  soudu  největšího 
producenta  oceli  na Slovensku,  soud  zjistil,  že  z uváděných  slovenských  firem  prodávala  tato 
společnost hutní materiál pouze společnosti WANES s. r. o. 
 
60. Státní  zástupkyně  ještě  soudu  předložila  seznam  faktur  vystavených  slovenskými  výše 
zmiňovanými  dodavateli  FERROKOV  s. r. o.  a  KOVACO  spol.  s r. o.  odběrateli  v ČR  firmě 
XXXXX,  příp.  MIL  group  s. r. o.,  během  let  2010  –  2014;  ze  seznamu  lze  zjistit,  že  objem 
dodávek dosahoval řádově stamilionů korun. 
 
61. Konečně  soud  provedl  také  důkaz  –  pokud  se  jedná  o  důkazy  listinné  –  vyčíslením  škody 
poškozeným  subjektem,  tedy  Českou  republikou  zastoupenou  v tomto  řízení  Generálním 
finančním  ředitelstvím  (jehož  součástí  jsou  také  výše  zmíněné  přílohy),  které  ve  svém  podání 
jednak  odkázalo  na  právní  normy  a  judikaturu,  které  připojení  se  České  republiky  k trestnímu 
řízení  s nárokem  na  náhradu  škody  umožňují  (stručně  řečeno  je  zřejmé,  že  platební  výměr 
doměřující  zkrácenou  daň  je  nevykonatelný,  protože  právnická  osoba  nemá  žádný  majetek, 
za kteréžto  situace  nastupuje  odpovědnost  člena  statutárního  orgánu),  a  jednak  také  škodu 
způsobenou ČR vyčíslilo. Výše škody je tedy dána jednak výší vyplacených nadměrných odpočtů 
DPH  z titulu  fiktivních  faktur,  lze  dodat,  ať  už  přímo  vyplacených,  nebo  započtených 
do daňových  nedoplatků,  které  byly  takto  poníženy,  jednak  také  snížením  daňové  povinnosti 
z titulu  téhož,  tedy  z uplatnění  fiktivních  faktur.  Poškozený  subjekt  také  soudu  sdělil, 
že obžalovaný  doposud  na  náhradě  škody  ničeho  neuhradil  (dodatečné  výměry  byly  vesměs 
vydány  během  roku  2016,  kdy  již  obžalovaný  v uvedených  společnostech  žádné  funkce 
nevykonával). 
 
Znalecký posudek: 
 
62. Samostatnou  kapitolou  v rámci  provedeného  dokazování  byl  znalecký  posudek  vypracovaný 
na základě  žádosti  obžalovaného  Ostravskou  znaleckou  a. s.,  která  je  znaleckým  ústavem 
zapsaným  v prvním  oddílu  seznamu  ústavů  kvalifikovaných  pro  znaleckou  činnost  v oboru 
ekonomika se specializací i pro daňovou problematiku. Zástupkyně ústavu Ing. Martina Zublová 
byla  soudem  také  vyslechnuta  a  vyjádřila  se  k naznačené  problematice  zcela  v souladu 
se znaleckým posudkem v jeho písemné podobě. 
 
63. Nosným  závěrem  znaleckého  zkoumání  znaleckého  ústavu  bylo  konstatování,  že  způsobení 
ekonomické újmy českému státu tím, že si uvedené firmy obžalovaného uplatnily přijaté faktury 
na  vstupu,  tj.  uplatnily  nárok  na  odpočet,  přinejmenším  sporné,  kterýžto  závěr  se  týkal  všech 
bodů  výrokové  části  rozsudku,  potažmo  tedy  všech  faktur,  které  dle  tohoto  rozsudku  byly 
v souvislosti  s čerpáním  nadměrného  odpočtu  DPH  ve  výroku  rozsudku  uvedeny  s tím,  že  se 
jedná  o  faktury  fiktivní.  Tomuto  závěru  pak  předcházelo  konstatování  znaleckého  ústavu,  že 
učiněné závěry jsou limitovány rozsahem dostupných dokladů a informací, když jejich součástí 
není účetnictví ani společnosti XXXXX, ani XXXXX, příp. dalších dotčených společností. Ústav 
proto čerpal zejména z předloženého e-spisu, jehož součástí jsou i zajištěné záznamní povinnosti 
dotčených  společností,  protokoly  a  vyjádření  před  správcem  daně,  kopie  podaných  daňových 
přiznání k DPH, příp. některé doplňkové materiály. Lze tedy konstatovat, že znalecký ústav měl 
k dispozici  stejné  materiály  jako  soud.  Dále  tento  ústav  upozornil,  že  předmětem  znaleckého 
posudku  není  posuzování  reálnosti  vykazovaných  plnění,  tj.  zda  skutečně  k dodávkám  mezi 
uvedenými  společnostmi  došlo,  či  zda  se  mělo  jednat  o  plnění  fiktivní.  (Ani  toto  konstatování 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
20 
69 T 8/2018 
však nezabránilo znaleckému ústavu v následném poukazu na celou řadu dokumentů vztahujících 
se  k dodávkám,  přepravám  apod.,  jakož  i  na  úřední  záznam  PČR,  který  se  zabývá  analýzou 
dodávek v červnu 2011, v němž je uvedeno, že „v tomto případě je důležité a  pro zúčastněné 
subjekty výhodné, že zboží skutečně existuje, což deklarují mimo jiné přepravami a CMR“.) 
 
64. V dalších  pasážích  znaleckého  posudku  se  pak  znalecký  ústav  zabýval  jednotlivými  přiznáními 
k DPH  a  jednotlivými  daňovými  doklady  za  jednotlivá  zdaňovací  období,  kterými  pak 
odůvodňoval svůj závěr o spornosti způsobení ekonomické újmy českému státu. Tak například 
ve  vztahu  ke  zdaňovacímu  období  červenec  2010,  v němž  měl  podle  obžaloby  obžalovaný 
za společnost XXXXX uplatnit nejvíce fiktivních faktur (10FP041 a 10FP054-62), znalecký ústav 
hodnotil situaci, kdy v podkladech k DPH společnosti XXXXX ze dne 1. 9. 2010 je uplatňován 
nadměrný  odpočet  ve  výši  2.348.668  Kč,  přičemž  je  vykazováno  jediné  plnění  společnosti 
XXXXX ve výši základu daně 571.114 Kč (č. 1100D0006) a jediné plnění pro ALPHA Iron ve 
výši základu daně 2.464.512 Kč (č. 1100A0001), zatímco v podkladech k DPH ze dne 22. 9. 2010 
je vykazováno 9 plnění pro XXXXX, přičemž pod číslem dokladu 1100D0006 je uveden základ 
daně  590.408  Kč  a  pod  dalšími  čísly  dokladů  1100D007-14  jsou  uvedena  plnění  v celkovém 
základu daně 3.274.274 Kč. Za uvedený měsíc pak dle obou podkladů k DPH byla uskutečněna 
plnění v celkové výši základu daně 11.743.342 Kč a tomu odpovídající DPH ve výši 2.348.668 
Kč, když obě sestavy se shodují v plněních pro KOVOKARD (3 faktury) a XXXXX(2 faktury). 
Za dané situace je pak podle znaleckého ústavu zásadní otázka, zda se zbývající plnění uskutečnila 
pro XXXXX nebo převážně pro ALPHA Iron, přičemž v dalším pak ústav rozebíral jednotlivé 
doklady.  Konstatoval,  že  mu  byly  zadavatelem  předloženy  podklady,  jejichž  součástí  byla  i 
kompletní  záznamní  povinnost  za  červenec  2010,  která  v části  evidující  přijatá  a  uskutečněná 
plnění  zahrnovaná  do  přiznání  k DPH  plně  odpovídá  záznamní  povinnosti  ze  dne  22. 9. 2010 
předložené  k protokolu  ze  dne  23. 9. 2010.  Součástí  záznamní  povinnosti  předložené 
zadavatelem ústavu byl také seznam podkladů nezahrnutých do přijatých zdanitelných plnění a 
seznam  podkladů  nezahrnutých  do  uskutečněných  zdanitelných  plnění,  které  se  v e-spise 
nenachází, přičemž právě v sestavě Doklady nezahrnuté do uskutečněných zdanitelných plnění za 
červen 2010 lze nalézt fakturu č. 1100A0001 pro odběratele ALPHA Iron v částce 2.464.512 + 
DPH,  což  znamená,  že  tato  faktura  byla  zahrnuta  do  účetnictví  společnosti  XXXXX,  když 
„pouze“  nebyla  zahrnuta  do  plnění,  z nichž  byla  následně  přiznána  daň  na výstupu,  resp.  do 
uskutečněných  zdanitelných  plnění  uvedených  v záznamní  povinnosti  ze  dne  22. 9. 2010 
předložené  správci  daně.  V této  souvislosti  pak  znalecký  ústav  konstatoval,  že  mu  není  znám 
důvod,  proč  v záznamní  povinnosti  ze  dne  1.  9.  2010  byla  tato  faktura  pro  ALPHA  Iron 
pravděpodobně označena kontací UD, což v systému POHODA znamená zahrnout plnění do 
přiznání,  a  proč  v sestavě  ze  dne  22.  9.  2010  již  byla  označena  pravděpodobně  UN, 
tzn. nezahrnovat do přiznání. Jako odpověď se dle ústavu nabízí běžná lidská chyba.  Zahrnutí 
této faktury do účetnictví společnosti XXXXX pak podle ústavu také koresponduje s vyjádřením 
jednatele v rámci protokolu ze dne 27. 1. 2011, kdy potvrdil vystavení faktury pro ALPHA Iron a 
doložil přílohy o realizaci zakázky vč. dokladu o úhradě (nebylo však součástí protokolu). Dále 
poukázal  znalecký  ústav  porovnáním  faktur  vystavených  společností  XXXXX  společnosti 
XXXXX dle záznamní povinnosti ze dne 22. 9. 2010 s fakturami přijatými společností XXXXX 
od XXXXX dle záznamní povinnosti ze dne 1. 9. 2010, pak lze zjistit, že u společnosti XXXXX 
jsou uplatněný na vstupu shodné částky jako u XXXXX na výstupu dle záznamní povinnosti ze 
dne 22. 9. 2010, když rozdíl je pouze ve faktuře 10FP041, která je u XXXXX„navíc“. V sestavě 
Doklady nezahrnuté do uskutečněných zdanitelných plnění za červen 2010 u XXXXX se však 
objevuje  faktura  č.  1100D0005  vystavená  pro  XXXXX  dne  11.  6.  2010  se  zcela  shodným 
daňovým základem 567.600 Kč, přičemž její zařazení do různých zdaňovacích období je v praxi 
dle ústavu zcela běžné. Za dané situace pak dospěl znalecký ústav k závěru, že způsobení újmy 
českému státu je přinejmenším sporné, neboť v případě platnosti údajů uvedených v záznamní 
povinnosti  XXXXX  ze  dne  22.  9.  2010  by  tato  společnost  na  výstupu  řádně  přiznala  plnění 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
21 
69 T 8/2018 
uskutečněná pro XXXXX a DPH by na výstupu odvedla ve stejném rozsahu, jako si XXXXX 
nárokovala na vstupu. (V písemném posudku se již ústav nevyjádřil k dalšímu rozdílu v sestavách, 
kterým byla výše plnění pro IMPEX, když v pozdější záznamní povinnosti tato výše byla téměř 
zhruba o 800 tisíc korun nižší, pouze u hlavního líčení znalkyně uvedla, že se to stát může, když 
je např. potřeba opravit doklad, tak se to řeší tak, že se upraví až faktura). Dále se znalkyně již 
nedokázala vyjádřit k faktu, že se v záznamních povinnostech významně změní počet faktur, ale 
výsledná částka – daňový základ – zůstává stejná. 
 
65. Dále pokud se jedná o zdaňovací období června 2011, kdy měla společnost XXXXX nárokovat 
nadměrný  odpočet  DPH  z titulu  dalších  pěti  faktur,  které  se  neobjevily  v daňových  dokladech 
XXXXX, v kteréžto souvislosti ústav poznamenává, že PČR (potažmo obžaloba, pozn. soudu) 
nijak  neodůvodňuje,  proč  nemohou  být  údaje  u  společnosti  XXXXX  správné  a u  XXXXX 
nesprávné.  V této  souvislosti  se  pak  znalecký  posudek  zabývá  dodávkami  XXXXX  pro  MIL 
group, které byly řádně přiznány (byly deklarovány v záznamní povinnosti XXXXX), přičemž si 
společnost MIL group tato plnění neuplatnila na vstupu, jak vyplývá z jejího vyjádření, pak podle 
znaleckého ústavu nelze vyloučit, že část těchto plnění mohla být poskytnuta právě XXXXX(a 
nějaké další společnosti, neboť celková výše plnění pro MIL group téměř 20 milionů korun dle 
záznamní  povinnosti  ze  dne  25. 7. 2011).  Ústav  také  poukázal  na  fakt,  že příslušné  faktury 
vystavené  XXXXX  pro  XXXXX  jsou  součástí  předložených  dokladů,  když  byly  předloženy 
správci daně při kontrole XXXXX. I v tomto případě, podobně jako v předchozím, pak podle 
ústavu platí, že možnosti ověření předmětných plnění v rámci dalších účetních sestav jsou velmi 
omezené,  přičemž  na  jedné  straně  poukázal  na  shodu  sestav  fakturace  dle  odběratelů  a  podle 
dodavatelů za rok 2011 u uvedených společností, a na straně druhé na druhou verzi záznamní 
povinnosti za červen 2011 u XXXXX ze dne 25. 7. 2011, kterou obžalovaný zaslal správci daně 
dne  20. 5. 2013,  přičemž  tuto  situaci  shrnul  konstatováním  o značných  nesrovnalostech 
v účetnictví společností XXXXX a XXXXX.  
 
66. V dalších měsících (7,9,10/2011) se pak opakuje situace (jednalo se již pouze o jednu fakturu), 
kdy plnění vykázaná na vstupu u XXXXX neodpovídají plněním na výstupu u XXXXX a kdy 
předmětná faktura není evidována v sestavě Fakturace podle dodavatelů/odběratelů 2011 nebo 
2012, přičemž však součástí e-spisu je také evidence společnosti XXXXX Seznam dodavatelů a 
odběratelů,  v němž  předmětná  faktura  figuruje.  Přitom  také  tato  faktura  byla  součástí 
předložených dokladů předložených při některém z jednání mezi správcem daně a  obžalovaným. 
V případě  období  říjen  2011  bylo  dále  zjištěno,  že  spolu  korespondují  údaje  o  fakturách 
vystavených  v roce  2011  dodavatelem  XXXXX  pro  ALPHA  Iron  v sestavách  inventarizace 
pohledávek a přijaté faktury za ALPHA Iron a Fakturace podle odběratelů za XXXXX, z čehož 
lze  podle  ústavu  dovozovat  reálnost  předmětné  dodávky  pro  ALPHA  Iron.  Další  opakující  se 
situací  (3,4,8,9,10,11,12/2012)  pak  bylo,  že  společnost  XXXXX  nevykázala  na výstupu  žádná 
uskutečněná zdanitelná plnění, a to přesto, že u XXXXX je v doložených dokladech – přiznání 
k DPH,  záznamní  povinnost,  seznam  dodavatelů  a  odběratelů  –  plná  shoda  ohledně 
předmětných faktur. 
 
67. K žalovanému  zkrácení  daně  u  společnosti  XXXXX  za  červen  2010,  kdy  byl  nárokován 
nadměrný  odpočet  z titulu  pěti  faktur,  dle  obžaloby  fiktivních,  znalecký  ústav  opětovně 
polemizuje  s výkladem  nastalé  situace  ze  strany  obžaloby,  kdy  nesoulad  mezi  vykazovanými 
plněními  komentuje  poznámkou,  že  PČR,  příp.  obžaloba,  neodůvodňuje,  proč  nemohou  být 
údaje  u  XXXXX  správné  a  údaje  u  XXXXX  nesprávné.  Přitom  ústav  poukázal  na  vyjádření 
zaslané jednatelem XXXXX M.C. policii v srpnu 2012, k němuž přiložil sestavu faktur vydaných 
pro XXXXXv roce 2010 (datum tisku 8. 5. 2012), která však nekoresponduje se sestavou faktur, 
kterou  zajistila  policie  k daňovému  přiznání  za  červen  2010,  která  obsahuje  jednu  fakturu  pro 
XXXXXze  dne  27. 5. 2010  č. 10PP003,  ale  i  faktury  uplatněné  ze  strany  XXXXX,  přičemž 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
22 
69 T 8/2018 
odběratelem  měla  být  společnost  AXON,  spol.  s r. o.  Ani  evidenci  společnosti  XXXXX  tedy 
nelze  podle  ústavu  považovat  za  řádnou  a  spolehlivou.  Za  této  situace  by  tedy  nebyla  škoda 
českému státu způsobena za předpokladu, že by XXXXX zaplatila daň na výstupu, XXXXX by si 
ji uplatnila na vstupu a AXON by si ji na vstupu neuplatnila. 
 
68. Ke zdaňovacímu období červen 2011 u XXXXX ve vztahu k fakturám vystaveným XXXXX pak 
znalecký  ústav  uvedl,  že  předmětných  pět  faktur  (11FP054-58)  nefiguruje  nikde  jinde 
než v záznamní povinnosti XXXXX ze dne 25. 7. 2011, a že tedy nejsou zahrnuty ani v záznamní 
povinnosti u XXXXX, ani v sestavě Fakturace dle odběratelů, ani v sestavě Seznam dodavatelů a 
odběratelů 2011 tamtéž, ani v sestavě Fakturace dle dodavatelů u XXXXX. Pouze v rámci řízení 
před správcem daně dle protokolu ze dne 7. 9. 2011 předložil zástupce XXXXX kupní smlouvu 
mezi  XXXXXa  XXXXX  a  doložil  ke  každé  faktuře  dodací  a přepravní  listy  (které  nebyly 
k dispozici).  Zpochybnění  realizace  transakcí  mezi  XXXXX  a XXXXX  jen  na  základě  těchto 
dílčích sestav však ústav nepovažoval za zcela objektivní, když zmiňované předložené dokumenty 
naznačují,  že  k dodávkám  mohlo  reálně  dojít,  přestože  nebyly  řádně  zavedeny  do  účetnictví 
XXXXX a především XXXXX. 
 
69. Pokud  se  konečně  jedná  o  dodávky  od  XXXXX  pro  XXXXXv témže  zdaňovacím  období, 
znalecký  ústav  konstatoval,  že  je  k dispozici  daňové  přiznání  podané  společností  XXXXX, 
dle  něhož  objem  uskutečněných  tuzemských  plnění  činil  21.508.600  Kč,  ovšem  záznamní 
povinnost přiložena není (XXXXX přitom vykazovala dodávky od XXXXX v celkovém objemu 
34.071.969  Kč,  pozn.  soudu).  V rámci  místního  šetření  u  daňového  subjektu  MIL  group  však 
byla získána sestava přijatých faktur za červen 2011, z níž lze dovozovat, že se plnění v rozsahu 
31.091.942  Kč  uskutečnila  pro  MIL  group.  V daňovém  spise  XXXXXje  pak  založena  jedna 
faktura  č.  11WM11002  (=  11FP052  u  XXXXX,  daňový  základ  12.403.407  Kč)  vystavená 
společností XXXXX na XXXXX včetně příjemky na sklad a dodacích a  přepravních listů, což 
podle ústavu znamená, že nejméně tato jedna faktura byla reálně vydána, když navíc se v jednom 
z úředních záznamů policie uvádí, že veškeré zboží, které je uvedeno v daňovém dokladu výše 
uvedeného  čísla  bylo  dohledáno  na  daňových  dokladech  za  6/2011  vystavených  společností 
MAKO  trade  na  AXON.  Znalecký  ústav  i  za  těchto  okolností  uzavřel,  že  způsobení  újmy 
českému  státu  je  sporné,  neboť  v případě  dodávek  od  XXXXX  alespoň  k jedné  z nich  mohlo 
reálně dojít. 
 
70. V obecné  rovině  pak  lze  shrnout,  že  naznačeným  způsobem  znalecký  ústav  zpochybnil  vznik 
majetkové újmy českému státu ve všech bodech obžaloby, když sice konstatoval na jedné straně 
nesoulad údajů v záznamních povinnostech dodavatelů a odběratelů, nicméně vždy nalezl soulad 
mezi jednotlivými fakturami a mezi některými jinými předloženými účetními doklady (někdy se 
ani  netýkajícími  dotčených  společností),  např.  mezi  záznamní  povinností  a fakturací 
dle odběratelů. Konstatoval také, že dle předložených dílčích účetních dokladů – výstupů/sestav 
– účetnictví společností XXXXX a XXXXX, příp. XXXXX rozhodně nemohlo podávat věrný a 
poctivý obraz ekonomické situace těchto společností. Dále znalecký ústav konstatoval, že závěry 
obžaloby  o  fiktivnosti  plnění  se  opírají  o  de  facto  nesrovnalosti  v dokladech,  ovšem 
k vyhodnocení,  zda  k těmto  plněním  skutečně  docházelo,  žádná  analýza  provedena  nebyla. 
Přitom  skutečný  pohyb  zboží  je  stěžejní  pro  posouzení  oprávněnosti  nároku  na  uplatnění 
odpočtu DPH na vstupu. 
 
Vyhodnocení provedeného dokazování, skutkové závěry: 
 
71. Po vyhodnocení popsané důkazní situace soud především konstatoval, že od počátku trestního 
řízení  zde  nebyly  pochybnosti  o  průběhu  skutkového  děje  potud,  pokud  obě  uvedené  firmy, 
za které  jednal  z titulu  své  funkce  jednatele  obžalovaný,  v jednotlivých  ve  výroku  rozsudku 
uvedených  zdaňovacích  obdobích  podaly  přiznání  k DPH  s uplatněním  nároku  na  vyplacení 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
23 
69 T 8/2018 
nadměrného  odpočtu  DPH  z titulu  jednotlivých  uskutečněných  zdanitelných  plnění 
představovaných  jednotlivými  ve  výroku  rozsudku  uvedenými  fakturami,  dle  nichž  buď  firma 
XXXXX  nebo  XXXXX  zaplatila  za  dodávku  hutního  materiálu  a  následně  si  tedy  nárokovala 
nadměrný  odpočet,  neboť  DPH  již  měla  být  zaplacena  na  výstupu  prodejcem  materiálu,  tedy 
opět buď firmou XXXXX nebo XXXXX a v několika málo případech firmou XXXXX metal. 
Nadměrný odpočet také byl ve všech případech vyplacen, přičemž v důsledku jeho uplatnění také 
došlo  ke  snížení  daňové  povinnosti.  Uvedené  skutečnosti  nijak  nezpochybňoval  ani  sám 
obžalovaný,  což  by  ostatně  ani  nebylo  dost  dobře  možné,  neboť  tato  fakta  jsou  spolehlivě 
dokládána  jednotlivými  výše  zmíněnými  účetními  doklady  a  jednotlivými  přiznáními  k  DPH, 
jakož i správcem daně, který vyčíslil uvedeným společnostem vyplacenou částku a také snížení 
vlastní daňové povinnosti. Veškeré prováděné dokazování se tedy zaměřilo na zkoumání reálnosti 
tvrzených plnění, resp. na reálnosti dodávek materiálu dle jednotlivých uplatněných faktur, neboť 
pouze  tato  reálnost  by  odůvodňovala  uplatnění  nároku  na  vyplacení  nadměrného  odpočtu; 
v opačném případě by pak bylo možno uvažovat o podvodném jednání vůči státu, které by mělo 
za  následek  způsobení  škody  v rozsahu  vyplaceného  nadměrného  odpočtu,  na  který 
zainteresované firmy neměly nárok, jakož i v rozsahu snížené daňové povinnosti. Jak je zřejmé 
z rozhodnutí  o  vině  obžalovaného,  dospěl  soud  po  provedeném  dokazování  k závěru,  že 
dodávky materiálu reálné nebyly, jinými slovy řečeno, že vystavené faktury byly pouze fiktivní, a 
pokud  na  tyto  fiktivní  faktury  obžalovaný  odkazoval  v podaných  přiznáních  k DPH  a 
v jednotlivých daňových dokladech, činil tak s jediným úmyslem dosáhnout vylákání výhody na 
dani v podobě vyplacení nadměrného odpočtu a také snížení své daňové povinnosti. K tomuto 
závěru dospěl soud z následujících důvodů. 
72. V průběhu  řízení  před  soudem  si  nebylo  možno  nepovšimnout  faktu  (z  obžaloby 
nevyplývajícího),  který  poměrně  zásadně  ovlivnil  soudní  rozhodnutí,  tedy  že  v obžalobě 
popisované  obchody  mezi  XXXXX  a  XXXXX  probíhaly  v rámci  obchodování  realizovaného 
v podstatně širším rozsahu mezi nemálo dalšími firmami s obchodními názvy XXXXX metal (o 
níž jako jediné byla v obžalobě zmínka), dále ALPHA Iron, MIL group, NORD STEEL, MAKO 
trade  či  AXON,  pokud  se  jedná  o  tuzemské,  jakož  i  mezi  některými  z těchto  firem  a  firmami 
zahraničními se sídlem na Slovensku, jako byly REBEX, WANES, KOVACO nebo Iron One. 
Obchody tedy neprobíhaly pouze mezi XXXXXa XXXXX, ale také mezi těmito dvěma firmami 
a  některými  dalšími  uvedenými.  Ani  tento  fakt  koneckonců  obžalovaný  nijak  nezpochybňoval, 
když se vyjadřoval v tom smyslu, že v případě obchodu s hutním materiálem nebylo možné, aby 
se  zboží  dostalo  od  jeho  producenta  ke  konečnému  odběrateli  jinak  než  přes  několik 
překupnických  firem,  kterými  tedy  podle  něho  byly  firmy  výše  uvedené.  Toto  vyjádření 
obžalovaného mimochodem soud považuje za jedno z řady pochybných, o nichž bude zmínka 
dále; o pravdivosti uvedeného tvrzení soud pochybuje proto, že je považuje za velmi diskutabilní 
z hlediska  ekonomického,  alespoň  tedy  z pohledu  K.  odběratele,  který  by  nepochybně  neměl 
důvod  odebírat  zboží  v ceně  povýšené  o  marže  několika  překupníků,  ale  dokázal  by  si  zajistit 
dodávky v ceně pro něj daleko výhodnější. Soud navíc dále pochybuje i o tvrzení obžalovaného, 
že  neznal  konečné  odběratele  ze  Slovenska  dováženého  hutního  materiálu,  neboť  toto 
obchodování  se  ho  již  netýkalo.  Pochybnosti  soudu  vyplývají  jednak  ze  zjištění,  že  mezi 
zmiňovanými  firmami  probíhala  velmi  úzká  spolupráce,  což  dokládají  jednak  mnohé  daňové 
doklady  zachycující  obchodování  mezi  firmami,  ale  také  úzké  kontakty  mezi  obžalovaným  a 
představiteli  či  zaměstnanci  těchto  dalších  firem,  které  nezpochybnil  ani  obžalovaný;  viz  např. 
svědek V., kterého obžalovaný řídil ve funkci jednatele firmy NORD STEEL, nebo svědek H., 
který byl jak jednatelem  firmy REBEX, tak skladníkem ve firmách, které  byly součástí řetězce. 
Navíc nelze ani přehlédnout značné množství faktur vystavených oběma firmami obžalovaného 
na REBEX (se sídlem na Slovensku) v letech 2012 - 2014, které kromě tvrzení obžalovaného o 
neznalosti K. odběratele (REBEX dle obžalovaného neměl být součástí řetězce firem se sídlem 
v ČR)  zpochybňují  i  další  tvrzení  obžalovaného,  dle  něhož  se  zboží  ze  Slovenska  koupené  na 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
24 
69 T 8/2018 
Slovensko  již  nevracelo.  Pokud  tedy  nelze  v dané  věci  o  něčem  pochybovat,  je  to  hustá  síť 
vzájemných kontaktů existujících mezi jednotlivými firmami. 
 
73. V této souvislosti také obžalovaný sám ve své výpovědi použil výraz „ řetězec“ ve smyslu řetězec 
firem,  mezi  nimiž  k obchodům  dochází,  přičemž  již  dříve  soud  nemohl  přehlédnout,  že 
popisované  obchodování  nápadně  připomíná  tzv.  karuselové  obchody,  tedy  fiktivní  obchody 
probíhající v rámci řetězce firem za účelem vylákání nadměrného odpočtu DPH, přičemž některé 
z článků řetězce musí mít sídlo v jiném státě EU, když zpravidla se jedná o Slovenskou republiku 
z důvodů  jazykových,  geografických  i  kulturních.  Karuselové  obchody  lze  považovat  za  určitý 
fenomén,  s nímž  se  orgány  činné  v trestním  řízení  setkávají  zhruba  asi  10  let  (přičemž  i  zdejší 
soud  rozhodl  v několika  trestních  věcech  o  vině  obžalovaných  fyzických  i  právnických  osob 
zúčastněných na těchto obchodech) a o němž dokonce byla i sepsána odborná publikace. Právě 
tato nápadná podobnost s karuselovými obchody, stejně jako některé další momenty, především 
pak působení obžalovaného ve více firmách, ať už z titulu jednatelství či plné moci, což fakticky 
znamenalo,  že  obžalovaný  obchodoval  sám  se  sebou  nebo  s někým,  koho  do  funkce  dosadil 
a kterému  dával  detailní  pokyny,  jak  ve  funkci  postupovat,  což  nepochybně  ani  v podmínkách 
České  republiky  na  počátku  21.  století  není  situace  standardní,  či  opuštění  funkcí  jednatele 
obžalovaným  z důvodu  nepříznivého  psychického  rozpoložení  a  převedení  firem  na  prakticky 
nekontaktovatelné  subjekty  se  sídlem  mimo  EU,  jakož  i  fakt,  že  není  k dispozici  kompletní 
účetnictví obou firem (fakt, že správce úložiště firma XXXXX účetnictví vymazala po skončení 
smluvního  vztahu  již  pouze  dokresluje  vedle  stavu,  v jakém  účetní  doklady  shledala  Ostravská 
znalecká,  nestandardnost  až  absurditu  celkové  situace,  kterou  se  soud  zabýval  a  k níž  přispěl 
i  nesoulad  mezi  tvrzením  obžalovaného  a  svědkyně  J.  ohledně  vedení  účetnictví  v papírové 
podobě – bylo vedeno x nebylo vedeno) vedly soud k poměrně výrazným pochybnostem v tom 
směru, zda se obchody mezi uvedenými firmami XXXXX a XXXXX odehrávaly na legální bázi, 
tedy  zda  byly  skutečnými  obchody,  nebo  jen  obchody  předstíranými  a sledujícími  zcela  jiný  cíl 
než koupi a prodej za účelem dosažení zisku. 
 
74. Samotné  rozhodování  soudu  o  vině  obžalovaného  tedy  de  facto  spočívalo  v hledání  odpovědi 
na  otázku,  zda  nesoulad  mezi  nejrůznějšími  výše  zmiňovanými  daňovými  doklady,  o  němž 
objektivně  není  pochyb  a  který  potvrzuje  i  znalecký  posudek  Ostravské  znalecké,  a.  s.,  je 
důkazem  fiktivnosti  jednotlivých  faktur  a  obchodů,  jak  jej  hodnotí  obžaloba,  nebo  spíše 
důsledkem řady chyb, k nimž docházelo při tvorbě účetních dokladů a při jejich zaúčtování.  Jak 
je  zřejmé  z výroku  rozsudku,  soud  se  přiklonil  k první  variantě  vysvětlení  nesrovnalostí 
mezi doklady, a to z několika důvodů. 
 
75. Prvním z nich je výše zmiňované zasazení obchodování (soud bude pro zjednodušení používat 
tento  výraz,  byť  se  jednalo  o  kvalitativně  zcela  jinou  činnost,  o  obchodování  předstírané) 
mezi XXXXX  a  XXXXX  do  naznačovaného  věcného  a  historického  rámce,  k čemuž  lze  ještě 
doplnit,  že  právě  uváděná  léta  2010 - 2014  byla  obdobím  boomu  zmiňovaných  karuselových 
obchodů;  termín  modus  operandi  se  zpravidla  používá  ve  vztahu  ke  konkrétnímu  pachateli 
trestné  činnost,  avšak  dle  názoru  soudu  by  jej  bylo  možno  vztáhnout  i  ke  konkrétnímu  času 
a místu,  kdy  a  kde  se  stává  určitý  druh  trestné  činnosti  četnějším  v důsledku  vzájemného 
inspirování mezi pachateli trestné činnosti. Jak již se soud vyjádřil výše, považuje vyloučení trestní 
věci  ohledně  obžalovaného  a  projednávaných  skutků  za  nedůvodné  a  komplikující  objasnění 
skutkového  stavu  věci,  neboť  tato  izolace  popisovaného  skutkového  děje  z celkového  širšího 
dějového  rámce  by  mohla  i  vést  k akceptaci  některých  momentů  obhajoby  obžalovaného,  kdy 
stěžejním  bylo  jeho  tvrzení  o  chybách,  k nimž  při  vytváření  daňových  dokladů  a  při  vedení 
účetnictví  docházelo.  Obecně  řečeno,  věřit  tomuto  tvrzení  je  dosti  obtížné,  což  samozřejmě 
neznamená, že by ho bylo možno tímto považovat za vyvrácené. Soud si je pochopitelně vědom 
toho, že k chybám při vedení účetnictví může docházet např. pouhým „překliknutím“ při práci 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
25 
69 T 8/2018 
s účetními doklady, což bylo kvalifikovaně potvrzeno i některými svědky, konkrétně svědkem K. 
z firmy XXXXX i svědkem J. z firmy Stormware, avšak nedostatky v účetnictví takto způsobené, 
by musely být velmi jednoduše odstraněny zcela standardními postupy účetní na konci každého 
zdaňovacího  období  při  kontrolách  účetních  sestav.  Lze  samozřejmě  namítnout,  že 
k nedostatkům  mohlo  docházet  i  na  straně  účetní,  která  předmětné  nesrovnalosti  neodstranila, 
nicméně takové vysvětlení by soud mohl akceptovat tehdy, pokud by k nim případně docházelo 
výjimečně, avšak v daném případě k nim docházelo soustavně a navíc v souvislosti s nimi vždy 
vznikaly  na  straně  správce  daně  pochybnosti,  zda  byl  oprávněně  uplatněn  nárok  na  nadměrný 
odpočet DPH (nemluvě tedy o tom, že svědkyně J. se vyjádřila tak, že takovéto chyby nedělala). 
Pokud se tedy jedná o ony chyby, tyto v teoretické rovině připustili někteří slyšení svědci; sám 
obžalovaný dotázán, o jako chyby se konkrétně jednalo, se omezil na popis stavu, kdy fakturoval 
jak on, tak i svědkyně, což však podle soudu rozhodně nevysvětluje například situaci z července 
2010, kdy v záznamní povinnosti – uskutečněná plnění u XXXXX ze dne 1. 9. 2010 je obsažena 
faktura pro ALPHA Iron na částku 2.464.512 Kč, zatímco v záznamní povinnosti ze dne 22. 9. 
2010 již ALPHA Iron nefiguruje, ale figuruje zde 8 faktur vystavených na XXXXX. Další rozdíly 
pak  jsou  i  v daňovém  základu  u  jediné  faktury  pro  XXXXX,  která  je  v obou  záznamních 
povinnostech, přičemž se však liší v daňovém základu, a také ve faktuře vystavené na IMPEX, 
která  se  také  objevuje  v obou  daňových  přiznáních,  ale  také  s podstatně  rozdílným  základem 
daně. Fakt, že i za této situace je celkový daňový základ dle obou záznamních povinností stejný, 
rozhodně neposiluje věrohodnost té či oné záznamní povinnosti, ale spíše vede k závěru, že bylo 
nutno  se  nějakým  způsobem  do  onoho  celkového  základu  daně  „trefit“  a  současně  do  něj 
zahrnout  faktury,  které  uplatnila  XXXXXjiž  dříve  na  vstupu.  Ostravská  znalecká  ve  svém 
posudku  k této  problematice  uvádí,  že  zadavatel  jí  předložil  kompletní  záznamní  povinnost 
společnosti  XXXXX  za  6,7/2010  (s  ohledem  na  tvrzení  obžalovaného,  že  nemá  přístup 
k žádným dokladům, což uváděl např. v souvislosti s požadovaným vyjádřením se k jednotlivým 
fakturám  objevujícím  se  v obžalobě,  se  také  nabízí  otázka,  kde  ji  získal),  a  to  včetně  sestav 
Doklady nezahrnuté do uskutečněných zdanitelných plnění (v posudku uvedeno červen, ale jedná 
se  o červencovou  sestavu,  jak  lze  zjistit  z přílohy  č.  1  posudku),  kde  se  hned  v první  položce 
nachází ona faktura vystavená pro ALPHA Iron, která tedy podle ústavu evidentně byla zahrnuta 
do účetnictví  XXXXX,  „pouze“  nebyla  zahrnuta  mezi  plnění,  z nichž  byla  přiznána  daň 
na výstupu. K tomu znalecký ústav poznamenal, že mu není známo, proč v záznamní povinnosti 
ze dne 1. 9. 2010 byla tato faktura pravděpodobně označena kontací UD, tj. zahrnovat plnění 
do přiznání,  a  proč  v sestavě  ze  dne  22.  9.  2010  pravděpodobně  kontací  UN,  tj.  nezahrnovat 
do přiznání. Dále pak ústav poukázal na shodu záznamní povinnosti XXXXX ze dne 1. 9. 2010 
(faktury přijaté) se záznamní povinností XXXXX ze dne 22. 9. 2010 s výjimkou jedné faktury, 
která zase byla „nalezena“ mezi nezahrnutými plněními za červen 2010 u XXXXX. 
 
76. S tímto (možným) vysvětlením rozdílů mezi záznamními povinnostmi, kterým tedy má být chyba 
při zadávání kontace u předmětné faktury ALPHA Iron, se však soud nemůže spokojit. Podle 
jeho  názoru  totiž  není  třeba  zabývat  se  tím,  proč  v záznamní  povinnosti  z 1.  9.  2010  je  tato 
faktura obsažena a ve druhé pozdější nikoli, ale spíše tím, proč byla faktura pro ALPHA Iron 
pro účely  kontroly  ze  dne  23.  9.  2010  v tisku  ze  dne  22.  9.  2010  nahrazena  8  fakturami 
vystavenými pro XXXXX. Kdyby totiž v záznamní povinnosti ze dne 22. 9. 2010 pouze chyběla, 
lze předpokládat, že v sestavě ze dne 1. 9. 2010 by „nechybělo“ oněch 8 faktur, to všechno pak 
při zcela shodném celkovém daňovém základu. Tomuto vysvětlení pak ani nenasvědčují zmíněné 
další  odlišnosti,  tedy  rozdíly  v daňových  základech  u  dvou  dalších  faktur.  Soud  se  tedy 
nedomnívá,  že  by  tyto  rozdíly  mezi  záznamními  povinnostmi  bylo  možno  vysvětlit  natolik 
jednoduše, jak se o to snaží znalecký ústav (i když i tento se zmiňuje pouze o pravděpodobnosti), 
ale  naopak  má  za  to,  že  vysvětlení  nutno  hledat  ve  snaze  dosáhnout  souladu  mezi  fakturami 
vydanými  společností  XXXXX  a  fakturami  přijatými  společností  XXXXX  pro  potřeby 
probíhajícího daňového a později trestního řízení, přičemž tato snaha nepochybně měla poměrně 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
26 
69 T 8/2018 
sofistikovanou podobu a nutně spočívala v zásazích do účetního systému, potažmo do účetních 
dokladů. Soudu samozřejmě není známo, zda tyto zásahy prováděl obžalovaný sám či někdo lépe 
ovládající účetní systém Pohoda, což samozřejmě není až tak podstatné; podstatné je, že se tak 
dělo v zájmu obžalovaného jako jednatele obou společností a že také on jako jednatel předložil 
obě záznamní povinnosti správci daně, čemuž předcházelo zahrnutí předmětných přijatých faktur 
do  přiznání  k DPH  společností  XXXXX,  za  kterou  přiznání  podával.  Kromě  toho  je  třeba 
zdůraznit, že není naprosto žádný důvod pro existenci dvou různých zásadních povinností, když 
tyto systém Pohoda generuje automaticky, jak potvrdil svědek ze společnosti Stormware; pokud 
tedy  obžalovaný  potřeboval  předmětnou  záznamní  povinnost  ke  kontrole  dne  23.  9.  2010, 
postačovalo si ji jednoduše vytisknout a tato by měla mít stejnou podobu jako sestava s tiskem ze 
dne  1.  9.  2010  (a  nebylo  tedy  nutno  fakturu  ALPHA  Iron  znovu  někam  začleňovat,  jak 
naznačoval ústav). 
 
77. Pokud  se  dále  jedná  např.  o  následující  zdaňovací  období  června  2011  (viz  str.  21  rozsudku), 
předestírá  znalecký  ústav jako možnost vysvětlení nesouladu  mezi daňovými doklady  XXXXX     
a XXXXX plnění ze strany XXXXX pro MIL group, která však dle svého vyjádření přijatá plnění 
neeviduje na rozdíl od XXXXX, což vedlo znalecký ústav k úvaze, že část těchto plnění mohla 
být  poskytnuta  právě  XXXXX  a  „nějaké  další  společnosti“,  kterážto  zmínka  činí  tyto  úvahy 
ústavu dle přesvědčení soudu až příliš volnými. V návaznosti na tyto úvahy pak znalecký ústav 
konstatoval, že možnosti ověření předmětných plnění v rámci dalších účetních sestav jsou velmi 
omezené, když jednou z nich je sestava společnosti XXXXX Fakturace podle odběratelů, v rámci 
které  jsou  uvedeny  faktury  vystavené  pro  XXXXXv částkách  odpovídajících  záznamní 
povinnosti XXXXX, a naopak není evidována žádná faktura pro MIL group. Přitom v sestavě 
XXXXX Fakturace podle dodavatelů jsou faktury od XXXXXuvedeny, což znamená, že tyto dvě 
sestavy spolu korespondují. Současně však ústav také připustil, že existuje také ještě jedna verze 
záznamní povinnosti daňového subjektu XXXXX, v níž jsou faktury přijaté od XXXXXuvedeny 
také,  ovšem  v odlišných  částkách.  V této  souvislosti  soud  poznamenává,  že  považuje  za  zcela 
nepodstatné,  že  tyto  částky  byly  odlišné  pouze  „mírně“,  jak  ústav  uvádí;  za  podstatné  však 
považuje,  že  tato  odlišnost  opět  znamená  zásah  do  účetnictví,  tedy  do  evidovaných  účetních 
dokladů,  který  samozřejmě  soud  nutí  k pochybnostem  o  seriózním  vedení  účetnictví 
společnostmi obžalovaného, ale naopak vede soud k úvahám o vytváření účetních dokladů podle 
momentálních  potřeb  obžalovaného.  Znalecký  ústav  pak  dále  konstatuje,  že  i  tato  skutečnost 
(tedy  další  různé  záznamní  povinnosti)  potvrzuje  značné  nesrovnalosti  v účetnictví  obou 
společností, se kterým nelze než souhlasit. V této souvislosti pak ještě soud nemůže nechat bez 
povšimnutí  poukaz  ústavu  na  průběh  odstraňování  pochybností  ze  strany  správce  daně  dle 
protokolu  ze  dne  7.  4.  2014,  kdy  obžalovaný  správci  daně  sdělil,  že  se  odborné  firmě  dosud 
nepodařilo stoprocentně obnovit zálohy serveru, k čemuž lze jednak poznamenat, že lze pouze 
litovat toho, že obžalovaný toto sdělení více nerozvedl a nevysvětlil, jak by obnova záloh serveru 
mohla přispět k odstranění nesrovnalostí mezi účetními doklady. Současně je také třeba poukázat 
na  výpověď  svědka  K.  z XXXXX  v tom  směru,  že  během  předmětného  období,  pokud 
obžalovaný po společnosti požadoval nějaké opravné kroky, jednalo se o samé lze říci „blbosti“, 
přičemž chybějící doklady v sestavách s ním řešil až v loňském roce, z čehož lze dovozovat, že 
ono vyjádření obžalovaného při kontrole bylo k uvedenému dni sice svým způsobem pravdivé, 
avšak  neúplné,  neboť  nedodal,  že  příslušnou  firmu  o  potřebný  zásah  ještě  nežádal.  Ve  vztahu 
k namítaným  chybám  pak  rozhodně  nelze  ani  pominout  vyjádření  svědka  K.,  který  uvedl,  že 
obžalovaný  (či  účetní)  mohli  kdykoli  odkudkoli  přistupovat  do systému  a  ukládat  takto  účetní 
doklady. Pokud tedy obžalovaný poukazoval na svoji nedostatečnou znalost používání systému 
pohoda, která se projevovala tím, že vystavil fakturu a tím to pro něj skončilo, nepůsobí toto jeho 
tvrzení na soud příliš přesvědčivě, neboť kdyby tomu tak bylo, faktura by se v účetnictví vůbec 
neobjevila. Navíc se tedy velmi obtížně věří i samotnému tvrzení, že v obou firmách panovala po 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
27 
69 T 8/2018 
dobu 4 let naznačovaná chaotická situace, kdy jak obžalovaný, tak i účetní jeden přes druhého 
nezávisle na sobě vystavovali a ukládali, či neukládali faktury. 
 
78. Soud  však  považuje  za  nutné  především  ve  vztahu  ke  zdaňovacímu  období  červen  2010 
a  k zásadní  úvaze  znaleckého  ústavu,  která  se  tohoto  období  týká,  tedy  že  PČR  (potažmo 
obžaloba) nijak neodůvodňuje, proč nemohou být údaje u XXXXXsprávné a údaje u XXXXX 
nesprávné, uvést – přičemž je třeba zdůraznit, že tento jeho náhled platí v této věci obecně - že 
úvahy o správnosti či nesprávnosti údajů v účetních dokladech či o možných chybách při práci 
s účetním systémem Pohoda by zde měly své místo v případě, pokud by obžalovaný měl někdy 
snahu jako jednatel XXXXX a XXXXX o skutečné podnikání a o seriózní vedení účetnictví a 
pokud by jeho prvotní snahou nebylo dosáhnout vyplacení nadměrného odpočtu DPH státem. 
Za  tohoto  předpokladu  by  pak  nepochybně  měl  svůj  důkazní  význam  ve  vztahu  ke  zjištěným 
nesrovnalostem i vypracovaný znalecký posudek, s nímž však soud považuje za vhodné i za této 
situace  polemizovat  ohledně  jednotlivostí  za  účelem  vysvětlení,  že  tento  posudek  soud 
nepřesvědčil o spornosti způsobení majetkové újmy státu nejen z důvodů takříkajíc globálních, 
ale i z důvodů konkrétních týkajících se jednotlivostí. Takto tedy soud může ve vztahu k údajům 
v účetní evidenci XXXXX, kterými argumentuje obžaloba a které se objevují v přiznání k DPH 
za  6/2011  –  dodání  zboží  v tuzemsku  –  základ  daně  33.686.991  Kč  korespondující  s dodáním 
zboží KOVOKARD a MIL group – které se objevují v evidenci DPH – uskutečněná tuzemská 
plnění, která jsou dána soupisem faktur a dodávek zboží ve stejné hodnotě pro tytéž firmy – že 
tyto  v žádném  případě  nepovažuje  za  chybné;  chyba  může  skutečně  spočívat  například 
v opakovaně  zmiňovaných  překlepnutích,  ne  však  v uvádění  sofistikovaných  údajů,  které 
s přihlédnutím k určité relaci mezi nimi vykazují určitou míru logiky. Soud tedy opakuje, že zde 
podle  jeho  názoru  není  na  místě  uvažovat  o  chybných  či  správných  údajích,  neboť  „správné“ 
údaje  ve  smyslu  tom,  že  zachycují  ekonomickou  činnost  firmy  ve  shodě  s realitou  s velkou 
pravděpodobností ani neexistují, ale že si postačí povšimnout, zda zde existují rozpory mezi údaji, 
kdy  na  základě  jedněch  z těchto  údajů  došlo  ke  skutečnému vyplacení  nadměrného  odpočtu 
DPH. Soud samozřejmě nemůže vyloučit, že v rámci obchodů mezi XXXXX a XXXXX může 
existovat faktura, která zachycuje skutečný pohyb zboží, avšak jednak není mezi těmi, které jsou 
uvedeny  v rozsudku,  a  jednak  se  nejednalo  o  obchod  za  účelem  dosažení  zisku,  ale  o  pohyb 
zboží, který měl vytvořit zdání běžné podnikatelské činnosti. 
 
79. Obdobná je pak situace i v červenci, září a říjnu 2011, kdy znalecký ústav poukazuje na situaci 
v účetnictví  XXXXX,  kde  chybí  záznamní  povinnost,  pro  koho  byla  uskutečněna  vykázaná 
plnění, která co do základu daně odpovídají plněním pro společnosti KOVOKARD či ALPHA 
Iron,  u  nichž  pak  nebylo  zkoumáno,  zda  předmětné  plnění  skutečně  nepřijaly.  Současně  pak 
znalecký  ústav  poukazuje  na  skutečnost,  že  předmětné  faktury  vystavené  společností  XXXXX 
byly  součástí  dokladů  předložených  správci  daně,  přičemž  se  tyto  faktury  objevují  i  v evidenci 
u XXXXX  (například  v Seznamu  dodavatelů  a  odběratelů).  Zde  tedy  opět  platí,  že  jsou  zde 
k dispozici doklady (daňové přiznání, přehled fakturací), z nichž vyplývá, že XXXXX dodávala 
předmětná  plnění  jiným  firmám  a  nikoli  XXXXX  (u  nichž  pak  nebylo  zkoumáno,  zda  plnění 
skutečně  přijaly  a  zda  z nich  uplatnily  nárok  na  odpočet),  které  však  soud  nemůže  považovat 
z výše  uvedených  údajů  za  chybná,  ale  za  sledující  určitý  účel.  V této  souvislosti  však  podle 
názoru  soudu  také  platí,  že  i  kdyby  tyto  firmy  předmětná  plnění  skutečně  přijaly  a  neuplatnily 
nadměrný odpočet (otázkou je, proč by takto postupovaly), neznamená to, že by jej mohl uplatnit 
obžalovaný jako jednatel XXXXX, neboť tento by tato plnění zákonitě přijmout nemohl (i když 
by  bylo  možno  mít  za  to,  že  ekonomická  újma  ve  vlastním  slova  smyslu  nemohla  vzniknout); 
odpočet by takto uplatnil neoprávněně, neboť by žádné plnění reálně neobdržel a tudíž by za něj 
nepochybně  ani  neplatil,  a  takto  by  státu  ekonomickou  újmu  svým  podvodným  jednáním 
způsobil.  Pokud  dále  znalecký  ústav  poukazuje  na  předmětné  faktury,  že  byly  součástí 
předložených  podkladů  či  že  se  nacházely  v evidenci,  má  soud  za  to,  že  se  jedná  o  zjištění 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
28 
69 T 8/2018 
nikterak  překvapivá  v situaci,  kdy  obžalovaný  u  těchto  faktur  nárokoval  nadměrný  odpočet. 
Znalecký ústav v posudku v rámci svých úvah nikde přímo nezmiňuje, co dle něj z těchto zjištění 
o  existenci  dokladů  vyplývá,  nicméně  pokud  má  za  to,  že  předložené  faktury  od  XXXXX 
pro odběratele XXXXX dokládají reálnost plnění, tento názor s ním soud nesdílí. Navíc by ústav 
takto  připouštěl  reálnost  jak  dodávky  pro  jiné  firmy,  tak  i  pro  XXXXX.  Lze  snad  ještě 
poznamenat, že za stávající důkazní situace, kterou lze ve shodě se znaleckým ústavem mimo jiné 
charakterizovat i jako „značné nesrovnalosti“ v účetnictví obou firem obžalovaného, lze dospívat 
k takovýmto někdy až bizarním závěrům, přičemž soud má i jisté pochybnosti o tom, zda zde 
jsou  vůbec  možné  racionální  a  logické  myšlenkové  postupy,  kterými  by  bylo  možno  danou 
podobu  účetnictví  vysvětlit;  soud  může  pouze  zopakovat,  že  se  kloní  k názoru,  že  taková 
možnost by zde byla, pokud by obžalovaný příp. jiné zainteresované osoby ze zainteresovaných 
firem měly snahu vést řádné účetnictví. 
 
80. Pokud  se  pak  jedná  o  nejčastější  situaci  objevující  se  u  XXXXX  během  roku  2012,  kdy 
obžalovaný jako jednatel této firmy uplatňuje nadměrný odpočet, avšak XXXXX žádné plnění 
v tuzemsku  nevykázala,  přičemž  je  ústavem  poukazováno  na  předložení  dokladů  firmou 
XXXXX, „které spolu plně korespondují“, lze podle soudu opětovně konstatovat, že pokud tato 
firma  příslušné  faktury  uplatnila,  je  vcelku  logické,  že  se  i  objevují  v nejrůznějších  sestavách. 
V situaci, kdy však tyto faktury nemají svůj protějšek v evidenci dodavatele, soud veden úvahami 
naznačenými již výše, neakceptuje vysvětlení, že se tak stalo v důsledku chybného zadání členění 
DPH,  což  navíc  nelze  dle  ústavu  ověřit,  ale  o  cílevědomou  a  promyšlenou  činnost;  v této 
souvislosti lze ještě připomenout, že obžalovaný de facto fakturoval sám sobě a sám také podával 
obě daňová přiznání, přičemž ona 0 (nula) v kolonce tuzemská plnění je obzvláště do očí bijící 
v situaci,  kdy  si  musel  být  vědom  toho,  že  dodával  a  fakturoval  firmě  XXXXX.  Ostatně  toto 
dvojjediné  až  schizofrenní  postavení  obžalovaného  se  táhne  celou  předmětnou  kauzou 
jako příslovečná červená nit. 
 
81. To  se  týká  i  krácení  daně  u  XXXXX  z titulu  fiktivních  dodávek  od  XXXXX  metal,  přičemž 
obžaloba  se  opírá  o  nesoulad  údajů  dle  přiznání  k DPH  a  v evidenci  DPH  (obojí  27. 7. 2010) 
s údaji  v přiznání  k DPH  u  XXXXX  za  6/2010  (také  ze  dne  27.  7.  2010),  v němž  XXXXX 
deklaruje  dodávky  od  XXXXX  dle  pěti  faktur,  které  však  dle  čísel  i  částek  odpovídají  plnění 
pro AXON  dle  evidence  u  XXXXX.  Společnost  XXXXX  se  však  jako  dodavatel  objevuje 
v sestavě  přehled  fakturací  společnosti  XXXXX  2009  –  2011  v období  června  2010.  V této 
souvislosti  znalecký  ústav  opět  klade  otázku,  proč  nemohou  být  správné  údaje  u  XXXXX 
a nesprávné  u  XXXXX,  přičemž  je  poukazováno  na  vyjádření  jednatele  XXXXX  C.,  který 
předložil sestavu faktur vydaných pro XXXXX s datem tisku 8. 5. 2012, která nekoresponduje se 
sestavou dle evidence DPH z července 2010. Podle ústavu pak nelze vyloučit, že plnění řádně 
přiznaná  společností  XXXXX,  k nimž  byla  odvedena  DPH,  mohla  být  uskutečněna  právě  pro 
XXXXX  a  nikoli  pro  AXON.  Soud  může  za  této  situace  už  pouze  zopakovat  stejně  jako 
v předchozích případech, že odmítá uvažovat o chybách při vedení účetnictví v tomto případě u 
XXXXX metalu, jehož jednatelem byla osoba odlišná od obžalovaného, která se tedy takto měla 
dopouštět  stejných  chyb  jako  obžalovaný,  když  v evidenci  DPH  za  II.  čtvrtletí  2010  omylem 
uvedla u pěti faktur odběratele AXON namísto XXXXX. V souvislosti se společností AXON lze 
také připomenout vyjádření obžalovaného, dle něhož byla tato firma firmou obchodní v rámci 
řetězce, která měla dodávat zboží končeným odběratelům. Pokud XXXXX vykazuje faktury pro 
AXON a tytéž faktury vykazuje jako přijaté XXXXX, připomíná tato situace soudu standardní 
postupy u karuselových obchodů. Pokud později jednatel XXXXX předložil další sestavu faktur, 
kde  již  jako  odběratel  figuroval  XXXXX,  nejedná  se  podle  soudu  o  nápravu  existujícího 
nesouladu mezi údaji tak, aby odpovídaly skutečnosti, ale pouze o snahu přesvědčit správce daně 
a  následně  také  orgány  činné  v trestním  řízení  o  tom,  že  dodávky  zboží  byly  skutečně  ve 
prospěch  XXXXX.  Lze  také  konstatovat,  že  -  stejně  jako  v jiných  případech  –  jedinou 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
29 
69 T 8/2018 
konstantou zde zůstává uplatnění nadměrného odpočtu a jeho vyplacení, vše ostatní je již pouze 
změť  nejrůznějších  účetních  dokladů  a  údajů,  jejichž  účelem  bylo  jednak  toto  neoprávněné 
vyplacení umožnit a následně toto vyplacení zlegalizovat. 
 
82. Prakticky totožná je pak situace i v červnu 2011 u dodávek XXXXX – XXXXX, kdy v úvahách 
znaleckého ústavu byla firma AXON nahrazena firmou MIL group. V tomto případě zde existuje 
rozpor  spočívající  ve  výrazném  rozdílu  mezi  plněním  deklarovaným  firmou  XXXXX  od 
XXXXX  a  celkovou  výší  uskutečněných  zdanitelných  plnění  u  této  společnosti  (plnění 
deklarované  obžalovaným  bylo  o  víc  než  10  milionů  vyšší  než  celková  výše  plnění  za  červen 
2011). Znalecký ústav také poukazuje na jednu fakturu vystavenou XXXXX pro XXXXX, která 
byla  přiložena  při  kontrole  7.  9.  2011  a  kterou  XXXXX  uplatnila  na  vstupu  a  která  tedy  také 
reálně existuje, což podle ústavu znamená, že nejméně v případě této jedné faktury je vznik újmy 
sporný. Konečně pokud se jedná o dodávky od XXXXX v červnu 2011, kdy ústav poukazuje na 
fakt, že těchto 5 faktur nefiguruje nikde jinde, než v záznamní povinnosti u XXXXX, může soud 
opětovně pouze konstatovat, že i tato situace evidentně postačovala k tomu, že  došlo k vyplacení 
nadměrného odpočtu. Ani zmiňované předložení přepravních dokladů ke každé faktuře nemění 
nic  na  tom,  že  pokud  tyto  faktury  nefigurují  v žádné  účetní  sestavě  u XXXXX,  nelze 
předpokládat, že z nich tato společnost odvedla daň na výstupu; to, že těchto 5 faktur nefiguruje 
v sestavách  XXXXX  pak  soud  nepovažuje  za  důsledek  nějaké  chyby,  když  zde  již  ani  není 
argumentováno  ani  chybným  členěním  DPH,  tyto  faktury  se  v účetnictví  XXXXX  zkrátka 
nevyskytují (lze také připomenout, že v tomto případě již obžalovaný prodával sám sobě a za obě 
firmy podával přiznání). 
 
83. Ve vztahu ke znaleckému posudku tedy lze shrnout, že tento v zásadě sděluje, že ke způsobení 
ekonomické  újmy  českému  státu  nemuselo  dojít,  neboť  vše  mohlo  být  jinak,  než  popisuje 
obžaloba,  že  tedy  zjištěný  nesoulad  mezi  účetními  doklady  může  mít  i  jiné  vysvětlení, 
než obžaloba  předkládá  (čímž  současně  znalecký  posudek  sděluje,  že  i  úvahy  obžaloby 
o neoprávněně vyplacených nadměrných odpočtech mohou mít za dané  situace svůj racionální 
základ).  Jak  již  je  řečeno  výše,  na  soudu  bylo,  aby  se  přiklonil  k jedné  z variant,  což  i  učinil. 
V souvislosti s předloženým znaleckým posudkem také zvažoval vypracování dalšího znaleckého 
posudku, který by se vyjádřil k závěrům posudku Ostravské znalecké, a. s. Dospěl však k závěru, 
že  takového  posudku  není  třeba,  neboť  v dané  věci  se  jedná  „pouze“  o  vyhodnocení  výchozí 
důkazní situace spočívající v existenci určitého kvanta účetních dokladů v určitém stavu. Přínos 
posudku pro dané trestní řízení pak spočíval jednak v sumarizaci těchto dokladů, kdy i z tohoto 
posudku soud zjistil, že jiné doklady, než jsou obsaženy ve spise, již nejsou k dispozici, jednak 
také  v tom,  že  úvahy  a  argumentace  znaleckého  ústavu  napomohla  soudu  k lepší  orientaci 
v předmětné problematice. 
 
84. Znalecký posudek se ještě také opakovaně zmiňoval o zásadním významu reálnosti jednotlivých 
plnění  mezi  firmami,  která  však  nebyla  předmětem  jeho  zkoumání,  když  se  pouze  okrajově 
vyjadřoval v tom směru, že zde existují doklady např. CMR listy, které reálnosti plnění nasvědčují. 
Z rozhodnutí  soudu  je  zřejmé,  že  tento  k závěru  o  nereálnosti  plnění,  alespoň  tedy  těch,  které 
mají  představovat  ve  výroku  rozsudku  zmiňované  faktury,  dospěl  již  na  základě  dostupných 
účetních dokladů. K potřebnému závěru o reálnosti plnění se pokoušel dospět i jiným směrem 
zaměřeným  dokazováním,  který  by  tento  jeho  závěr  podpořilo,  či  naopak  zpochybnilo,  avšak 
touto jinou cestou se mu to nepodařilo. Soud má tímto samozřejmě na mysli výslechy řady výše 
uvedených  osob  působících  na  pozicích  řidičů  či  skladníků  nebo  také  osob  pronajímajících 
obžalovanému resp. jeho firmám skladové prostory. Společné důkazům spočívajícím ve výsleších 
těchto osob bylo, že jejich prostřednictvím soud neučinil žádná skutečně hmatatelná konkrétní 
skutková zjištění, když jednotlivé výpovědi popisovaly stav věci spíše v obecné rovině. Soud si 
tedy  ověřil,  že  firmy  XXXXX  i  XXXXX  měly  pronajaty  skladové  prostory,  v nichž  se  blíže 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
30 
69 T 8/2018 
nezjištěné množství hutního materiálu nacházelo (jak uvedli skladníci Z. a N., skladová evidence 
se nevedla, což znamená, že pokud jsou k dispozici nějaké skladové inventury, jedná se o výstupy 
z účetních  dokladů,  tímto  způsobem  tedy  bylo  možno  například  zjistit,  že  ke  dni  31. 12. 2014 
mělo  být  ve  skladu  firmy  REBEX  –  která  odebírala  dle  faktur  značné  množství  materiálu  od 
XXXXX i XXXXX- v Senici o velikosti 180 metrů čtverečních přes 2 tisíce tun tyčí a přes 500 
tun plechů). Svědek Z. pracující v Kroměříži také uvedl, že zpočátku do skladu jezdily kamiony 
každý  den,  později  jich  přijelo  asi  15  –  20  do  měsíce,  kterýžto  údaj  byl  ve  značném  rozporu 
s výpovědí svědka H., který měl firmu přímo naproti skladu a svědka Z.a znal i jménem a který 
uvedl, že tam svědek býval asi jednou až dvakrát do měsíce, kdy tam i přijelo nějaké auto. Svědek 
Z.  také  uvedl,  že  ani  nevěděl,  odkud  auto  přijelo,  ani  kam  odjelo,  z hlediska  dokladového  pak 
pouze  orazil  CMR  list.  Oba  skladníci  pak  pracovali  podle pokynů  obžalovaného,  který  také 
avizoval  příjezd  kamionu.  Z výpovědí  pronajímatelů  skladů,  např.  svědka  B.,  ale  i  T.  pak 
vyplývalo, že byl pohyb ve skladu spíše minimální ve smyslu, že tam občas někdo přišel. Oba se 
však shodli v tom, že po pronájmu skladových prostor, kdy se jednalo o kóje, tyto byly upraveny 
tak, aby do nich nebylo vidět. K reálnému pohybu zboží se ještě mohl vyjádřit svědek P., který 
však neměl evidenci jízd, přičemž z jeho výpovědi dále vyplynulo, že soustavně pendloval mezi 
sklady  ve  výše  uváděných  městech.  K problematice  těchto  důkazů  pak  soud  uvádí,  že  pokud 
firma resp. více firem správci daně tvrdí, že obchoduje například s hutním materiálem, musí také 
tento  obchod  v případě  potřeby  správci  daně  hmatatelně  doložit,  nikoli  tedy  pouze 
zprostředkovaně  formou  účetních  dokladů;  k tomu  tedy  sloužili  sklady,  skladníci,  nákladní 
automobily,  jakož  i  určité  množství  předmětného  materiálu,  který  také  obžalovaný  soudu 
představil  na  nicneříkající  fotografi   (soud  pouze  poznamenává,  že  takovouto  fotografi   měl 
možnost vidět i obdobné trestní věci, kde byly v kamionu naloženy snad niklové katody). Soud 
má tedy za to, že pokud lze nějaký konkrétní závěr z těchto důkazů dovodit, je to závěr o snaze 
zastřít skutečný stav věci, resp. zkomplikovat jeho zjištění, pro což je typická právě taková úprava 
skladu,  aby  znemožňovala  zjištění,  co  se  v něm  v té  které  chvíli  nachází,  či  absence  skladové 
evidence, či záznamů o jízdách, o absenci řádně vedeného účetnictví nemluvě. 
 
85. Závěrem  této  pasáže  považuje  soud  za  nutné  se  ještě  vyjádřit  k problematice  zápočtů,  k  nimž 
mělo docházet nejen mezi oběma firmami obžalovaného, ale i mezi firmami dalšími. Předně je 
třeba říct, že příslušné písemné dohody byly mezi zajištěnými či předloženými doklady ve velmi 
omezeném  množství,  tedy  v takovém,  které  rozhodně  neodpovídalo  četnosti  těchto  dohod 
dle  obžalovaného (tento  se však opětovně vyjadřoval spíše v obecné rovině). Existence těchto 
zápočtů  nepochybně  souvisela  s neexistencí  finančních  toků,  které  by  odpovídaly  tvrzenému 
pohybu zboží; jak vyplynulo z bankovních informací, převody peněz mezi dodavateli a odběrateli 
byly  skutečně  minimální,  pokud  tedy  vůbec  nějaké  byly.  Soud  se  zde  tedy  opět  setkal 
s nemožností  ověřit  si  rozsah  tvrzeného  započítávání.  Je  však  také  možno  konstatovat,  že  ani 
samotné argumentování zápočty nepůsobí na soud příliš přesvědčivě, neboť pokud by si všichni 
mezi  sebou  soustavně  započítávali  závazky  a  pohledávky,  jinými  slovy  řečeno,  pokud  by  mezi 
nimi  prakticky  probíhal  směnný  obchod,  naskýtala  by  se  otázka,  jakými  cestami  by  docházelo 
ke generování zisku. Jednou z odpovědí je i to, že nešlo o zisk v původním významu slova, ale 
právě  o  nadměrné  odpočty,  jejichž  uplatňování  započítání  nijak  nebrání.  Obdobně  obžalovaný 
soud  nepřesvědčil  ani  o  důvodech  zapojení  XXXXX  do  obchodů  s hutním  materiálem 
(pro připomenutí,  chtěl  ponížit  rizika  pro  případ,  že  by  například  některý  velký  obchod  u 
XXXXX nevyšel, příp. chtěl zisk generovat na více firem, což mělo být důležité pro banky), když 
ze způsobu  obchodování  XXXXX  je  zřejmé,  že  se  jednalo  o  četnou  a  soustavnou  činnost 
na  stálé  stejné  úrovni  z hlediska  objemu  obchodu.  Stejně  tak  soud  nepřesvědčil  o  důvodech 
založení  NORD  steel,  kdy  obchody  již  neměl  stíhat,  a  proto  se  snad  tímto  rozhodl  podělit  se 
o zisk se svědkem V.. Podle soudu tedy nešlo o žádný z uvedených důvodů, ale právě o zapojení 
dalších firem do obchodování. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
31 
69 T 8/2018 
86. K výpovědi  obžalovaného  lze  ještě  v obecné  rovině  poznamenat,  že  přestože  se  tento  k věci 
vyjadřoval  velmi  obšírně,  neobsahovala  tato  jeho  výpověď  odpovídající  počet  konkrétních 
vyjádření,  především  pak  konkrétní  vyjádření  k jednotlivým  „obchodním  případům“  uvedeným 
v obžalobě,  potažmo  nyní  v rozsudku.  I  z tohoto  důvodu  má  vyhodnocení  provedeného 
dokazování  také  do  jisté  míry  obecnější  charakter.  Dalším  důvodem  je  pak  fakt,  že  přestože 
provedené dokazování bylo poměrně obsáhlé, měly pro rozhodnutí soudu nejzásadnější význam 
účetní doklady, které byly soudu předloženy ve spisovém materiálu společně s obžalobou a které 
tedy umožnily konkrétní skutková zjištění učinit. 
 
Právní kvalifikace skutku: 
 
87. Popisované  jednání  obžalovaného  pak  soud  kvalifikoval  jako  zločin  zkrácení  daně,  poplatku 
a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku, když jednak vylákal výhodu 
na dani  (to  v prvním  plánu)  tím,  že  neoprávněně  uplatnil  nárok  na  vyplacení  nadměrného 
odpočtu  DPH,  který  mu  byl  skutečně  také  vyplacen,  neboť  předstíral  skutečnosti,  z nichž  má 
vyplývat pro stát povinnost poskytnout mu plnění, tedy DPH vrátit. Předstíral tedy nákup zboží, 
z jehož prodeje již měla být odvedena DPH (na výstupu) a v tomto smyslu je tedy tato trestná 
činnost  specifickým  typem  podvodného  jednání,  které  poškozuje  Českou  republiku.  Současně 
pak  uplatněním  tohoto  nároku  vykazoval  vynaložení  nákladů  souvisejících  s ekonomickou 
činností  svých  společností,  se  snahou  o  dosažení  zisku,  čímž  dosáhl  snížení  své  daňové 
povinnosti, tedy ve vlastním slova smyslu zkrátil daň, tzn. že se dopustil jednání, v jehož důsledku 
mu byla vyměřena v rozporu se zákonem daň nižší. Ve svém souhrnu tak k vylákání výhody na 
dani  a  ke  zkrácení  daně  (ale  i  samostatně)  došlo  ve velkém  rozsahu  ve  smyslu  §  240  odst.  3, 
resp. § 138 odst. 1 trestního zákoníku, což znamená, že celková výše, resp. celkový rozsah takto 
zkrácené daně jednáním obžalovaného jako jednatele obou zainteresovaných společností přesáhl 
hranici 5 milionů korun. Je třeba dodat, že z hlediska trestněprávní teorie se jedná o pokračování 
v trestné  činnosti,  když  jednotlivými  dílčími  útoky  tohoto  pokračujícího  trestného  činu  –  které 
spolu  úzce  souvisí  v čase  a  v místě  a  u  nichž  je  dán  totožný  způsob  jejich  spáchání  -  jsou 
jednotlivá přiznání k DPH za jednotlivá měsíční zdaňovací období, kterými obžalovaný naplňoval 
jednotící záměr, kterým byl při páchání trestné činnosti veden, tedy obohacovat se popisovaným 
způsobem na úkor státu 
 
Úvahy o trestu: 
 
88. Při úvaze o trestu přihlížel soud ke všem hlediskům uvedeným v ustanovení § 38 odst. 1, § 39 
odst.  1,  2,  3  trestního  zákoníku,  tedy  jednak  k  obecné  tezi,  že  trestní  sankce  je  nutno  ukládat 
s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele, jednak 
ke konkretizaci  této  teze,  dle  níž  jsou  povaha  a  závažnost  trestného  činu  určovány  především 
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 
okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. 
Z těchto  hledisek  je  tedy  třeba  mít  za  to,  že  obžalovaný  porušil  dosti  významný  zájem  státu 
na správném vyměření daně, potažmo na jejím správném odvedení, což je jeden ze základních 
předpokladů  jeho  úspěšného  fungování,  které  je  nepochybně  v zájmu  prakticky  všech  osob 
na jeho území pobývajících; je zde tedy dán výrazný společenský zájem na řádném vyměřování 
a odvádění daně. Konkrétní míra společenské škodlivosti jednání obžalovaného je pak zvyšována 
především  jejím  sofistikovaným  provedením,  tedy  plánovitostí  a  propracovaností,  což  jsou 
momenty,  které  zvyšují  pravděpodobnost  jejího  úspěšného  dokonání,  jakož  i  rozsahem  jejího 
zkrácení,  který  nezanedbatelně  přesáhl  spodní  hranici  stanovenou  pro  velký  rozsah  způsobené 
škody  (analogicky).  Jinak  soud  neshledal  v daných  souvislostech  okolnosti,  které  by  snad 
předmětnou  trestnou  činnost  odlišovaly  od jiných  případů  trestné  činnosti  tohoto  druhu 
z hlediska  její  společenské  škodlivosti,  když  tato  míra  vyplývá  již  ze  samotné  stanovené  trestní 
sazby, kterou zákonodárce dává najevo, jak škodlivost jednání tohoto typu vnímá. 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
32 
69 T 8/2018 
 
89. Pokud se jedná o případné okolnosti obžalovanému přitěžující a polehčující, prvně uvedené zde 
soud  neshledal,  významně  pak  obžalovanému  polehčuje  jeho  dosavadní  bezúhonnost. 
S přihlédnutím  k výše  zmíněnému  rozsahu  zkrácení  daně,  jakož  i  s přihlédnutím  k faktu,  že 
zákonodárce  stanovil  poměrně  úzké  rozpětí  pro  ukládání  trestu  za  způsobení  škody  velkého 
rozsahu (5 – 10 let), které takto má postihnout zkrácení daně v rozsahu 27 i 270 milionů korun, 
dospěl  soud  k závěru,  že  za  přiměřený  lze  považovat  i  trest  uložený  blízko  spodní  hranice 
zákonné trestné sazby, tedy trest uložený ve výměře 5 let a 6 měsíců. Soud tedy nemá příliš široký 
prostor  pro  úvahy  o  výměře  trestu  a  vůbec  žádný  prostor  pro  úvahy  o  druhu  trestu,  neboť 
ze stanoveného  rozpětí  je  zřejmé,  že  trest  lze  uložit  pouze  jako  nepodmíněný.  V souladu 
s novelou  trestního  zákoníku  provedenou  zákonem  č.  58/2017  Sb.  byl  obžalovaný  pro  výkon 
trestu zařazen do věznice s ostrahou, neboť dle přechodných ustanovení tohoto zákona se tento 
zákon  rozlišující  pouze  věznici  s ostrahou  a  se  zvýšenou  ostrahou  aplikuje  i  v případě  trestné 
činnosti  spáchané  před  jeho  účinností.  Do  věznice  s ostrahou  se  pak  pachatel  zařazuje  tehdy, 
pokud uložený mu trest nepřesahuje hranici 8 let odnětí svobody. 
 
90. Dále  byl  obžalovanému  uložen  také  trest  zákazu  činnosti  spočívající  v zákazu  výkonu  funkce 
statutárního  orgánu  obchodních  korporací  a  družstev,  jehož  účelem  je  zabránit  obžalovanému 
do budoucna ve výkonu takových funkcí resp. ve výkonu takové činnosti, v souvislosti s níž se 
nyní  trestné  činnosti  dopustil;  jedná  se  tedy  svým  způsobem  o  preventivní  působení  vedené 
snahou  zamezit  obžalovanému  v opakování  trestné  činnosti  minimálně  po  vymezené  období, 
přičemž se předpokládá i určitý výchovný dopad na jednání obžalovaného v budoucnu. 
 
Rozhodnutí o náhradě škody: 
 
91. Nebývá  pravidlem,  aby  se  v trestním  řízení  vedeném  pro  trestnou  činnost  tohoto  druhu 
rozhodovalo  o  náhradě  škody,  neboť  obvykle  je  vedeno  proti  daňovým  dlužníkům  daňové 
exekuční  řízení.  Toto  bylo  vedeno  i  vůči  společnosti  XXXXX,  avšak  až  na  menší  vymoženou 
částku bezúspěšně. V daném případě je pak zjevné, že správce daně nemá žádnou možnost, jak 
pohledávku státu vyjádřenou v dodatečných platebních výměrech uspokojit, neboť dotčené firmy 
nemají  žádný  majetek,  jejich  nynější  vlastník  je  prakticky  nedohledatelný  a  vydané  platební 
výměry jsou tedy nevykonatelné. Nastala zde tedy situace popisovaná v rozhodnutí NS ČR sp. zn. 
15 Tdo 902/2013, dle něhož uplatnění nároku na náhradu škody v trestném řízení je možné tam, 
kde  obžalovaný  jako  osoba  jednající  za  právnickou  osobu  zkrátil  daň  z příjmů  této právnické 
osoby, vůči níž sice finanční úřad vydal platební výměr, ale je zřejmé, že tento je nevykonatelný, 
neboť  právnická  osoba  nemá  žádný  majetek.  V předmětném  trestním  řízení  tedy  je  možné 
připuštění poškozené České republiky zastoupené Generálním finančním ředitelstvím k trestnímu 
řízení s nárokem na náhradu škody, stejně jako je možné rozhodnutí o povinnosti obžalovaného 
poškozenému  subjektu  způsobenou  škodu  nahradit.  Toto  rozhodnutí  je  tedy  odůvodněno 
postavením obžalovaného v obou společnostech, a především pak skutečností, že byla prokázána 
přímá příčinná souvislost mezi trestnou činností obžalovaného a vznikem škody České republice. 
Pokud se jedná o výši částky, kterou je obžalovaný povinen poškozenému subjektu zaplatit, tato 
je  v souladu  s výrokem  o  vině,  v němž  je  popisováno,  jak  ke  vzniku  škody  došlo;  způsobená 
škoda resp. uvedená částka tedy představuje jednak finanční prostředky, které dotčeným firmám, 
potažmo obžalovanému, stát uvedený v omyl vyplatil, a jednak také finanční prostředky, které za 
téže  situace  nebyly  státu  oběma  firmami  na  dani  odvedeny,  přestože  při respektování  zákona 
odvedeny být měly. Celkem se tedy jedná o částku 27.228.675 Kč. 
92.   
Poučení: 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

 
33 
69 T 8/2018 
Proti všem výrokům tohoto rozsudku je možné podat odvolání do 8 dnů ode dne jeho doručení 
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně. 
 
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoliv  výroku 
a obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. 
 
Poškozený  může  odvoláním  rozsudek  napadnout  pro  nesprávnost  výroku  o náhradě  škody 
nebo proto,  že  takový  výrok  nebyl  učiněn.  Poškozený  může  požádat  o  vyrozumění  o  konání 
veřejného zasedání o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, žádost se podává 
u tohoto soudu. 
 
Odvolání  musí  být  do  8  dnů  od  doručení  písemného  vyhotovení  rozsudku  odůvodněno  tak, 
aby bylo  patrno,  ve  kterých  výrocích  je  rozsudek  napadán  a jaké  vady  jsou  vytýkány  rozsudku 
nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
 
Státní  zástupce  je  povinen  v odvolání  uvést,  zda  jej  podává,  byť  i  zčásti,  ve prospěch 
nebo neprospěch obžalovaného. 
 
Jestliže odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání, může být odvolacím soudem odmítnuto. 
 
Zlín 11. září 2019 
 
 
JUDr. Jiří Dufek v. r. 
předseda senátu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková 

Document Outline