Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o anonymizovane rozhodnuti'.


č. j. 69 T 2/2021-38 
 
 
 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
ROZSUDEK 
 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího 
Dufka a přísedících Ing. Pavla Dohnala a Mgr. Jaroslava Juráka v hlavním líčení konaném dne 30. 
dubna 2021 
 
takto: 
 
Obžalovaný 
 
D.S., narozený XXXXX, trvale bytem XXXXX (sídlo magistrátu města), t. č. ve výkonu trestu 
odnětí svobody ve Vazební věznici v XXXXX,  
 
je vinen, že 
 
v době  od  měsíce  června  2010  do  měsíce  února  2014  se  společně  s dalšími  osobami  účastnil 
obchodů s hutním materiálem, které probíhaly v řetězcích:  
 
•  XXXXX. → XXXXX(od června do prosince 2010),  
•  XXXXX. → XXXXX. → XXXXX→ XXXXX (od listopadu 2010 do července 2013),   
•  XXXXX. → XXXXX. → XXXXX→ XXXXX(od dubna 2012 do dubna 2013),  
•  XXXXX. → XXXXX→ XXXXX→ XXXXX(od září 2012 do června 2013),  
•  XXXXX. → XXXXX→ XXXXX→ XXXXX(od června do prosince 2013), 
•  XXXXX. → XXXXX→ XXXXX(od června 2013 do ledna 2014),  
•  XXXXX→ XXXXX(v lednu a únoru 2014),  
v rámci kterých bylo deklarováno přeprodávání hutního materiálu, a to vždy s ponížením prodejní 
ceny oproti ceně nákupní u prvního tuzemského obchodníka, čímž bylo poslednímu článku řetězců 
umožněno, aby i přes marži jednotlivých článků řetězce získal zboží za cenu nižší, nežli byla cena 
slovenských dodavatelů, když ve skutečnosti bylo zboží dodáváno slovenskými dodavateli, kteří 

 

69 T 2/2021 
zboží  formálně  fakturovali  prvním  článkům  řetězců,  tedy  společnostem  XXXXX.,  XXXXX. či 
XXXXX, vždy přímo poslednímu článku řetězců. 
 
V rámci popsaného jednání D.S. činil zejména tyto úkony: 
-  na samém počátku obchodování obstaral prvním tuzemským článkům řetězce (společnostem 
XXXXX.  a  XXXXX.)  dodavatele  zboží  ze  Slovenské  republiky,  a  to  nejméně  společnosti 
XXXXX a XXXXX, 
-  seznámil  jednatele  prvních  tuzemských  článků  (společností  XXXXX.  a  XXXXX.)  M.  C. 
s jednatelem  společnosti  XXXXX  R.  S.,  kterého  rovněž  seznámil  s V.  A.,  jenž  vystupoval 
jménem slovenských dodavatelů XXXXX a XXXXX, 
-  zajistil zapojení společností jednatelky M. K. (společností XXXXX a XXXXX) do řetězce na 
pozici fakturačních přeprodejců materiálu, 
-  zajistil  zapojení  společnosti  V.  P.  (společnosti  XXXXX)  do  řetězce  na  pozici  fakturačního 
přeprodejce  materiálu  a  sám  jménem  společnosti  XXXXX  přefakturovával  (či  nechal 
přefakturovávat)  nákupy  zboží  od  společností  XXXXX  a  XXXXX.  společnosti  XXXXX, 
prostřednictvím V. P. zajišťoval úhrady obchodovaného zboží a zajišťoval vedení účetnictví 
společnosti XXXXX, 
-  sám jménem svých společností XXXXX a XXXXX či společně s M. C. vystavoval fakturace o 
fiktivních dodávkách hutního materiálu společnostem XXXXX. a XXXXX., 
-  byl  technicky  nápomocen  vlastní  realizaci  obchodů  –  zajišťoval  skladovací  prostory 
a  vysokozdvižné  vozíky,  ačkoli  ke  skladování  zboží  v rámci  popsaných  obchodů  vůbec 
nedocházelo, vypomáhal s logistikou a podobně, 
 
a  takto  D.S.  jednal,  ačkoli  věděl,  že  veškeré  obchody  probíhaly  na  základě  poptávek  obchodní 
korporace na konci popsaných obchodních řetězců, že první články řetězce, které obchodované 
zboží  prodávaly  levněji,  než  nakupovaly,  svou  daňovou  povinnost  s deklarovanými  obchody 
spojenou  neoprávněně  kompenzovaly  fiktivními  tuzemskými  vstupy,  na  jejichž  prokázání  se 
vytvořením příslušných fakturací sám aktivně podílel,  
 
čímž  se  podílel  na  tom, aby  mohly  další  články  řetězce  ve  svých  přiznáních  k DPH  deklarovat 
pořízení  zboží  od  tuzemských  dodavatelů  XXXXX.,  XXXXX  a XXXXX  dle  fakturací,  jejichž 
soupis je přílohou obžaloby, 
 
v důsledku  čehož  umožnil,  aby  poslední  článek  řetězců  (obchodní  korporace,  na  základě 
jejíž  poptávky  k obchodům  docházelo)  v rozporu  s  §  72  odst.  1,  odst.  2  písm.  a)  zákona 
č. 235/2004 Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  v přiznáních  k DPH  za  zdaňovací  období  měsíců 
červen  2010  až  únor  2014,  která  byla  podána  u  Finančního  úřadu  pro  Zlínský  kraj,  Územního 
pracoviště ve Zlíně v době od 26. 7. 2010 do 25. 3. 2014, uplatnil nárok na odpočet daně na vstupu 
z přijatých tuzemských plnění, ačkoli fakticky tato plnění pořídil v jiném členském státu Evropské 
unie, což správci daně zatajil, čímž byla v neprospěch České republiky, zastoupené Generálním 
finančním ředitelstvím, neoprávněně snížena daňová povinnost tohoto posledního článku řetězců 
o celkovou částku 302 969 060 Kč (z níž 28 269 Kč bylo správcem daně vyplaceno jako nadměrný 
odpočet daně, uplatněný v daňovém přiznání za měsíc leden 2011). 
 
 
Tedy 
 
úmyslným  společným  jednáním  nejméně  se  dvěma  dalšími  osobami  vylákal  výhodu  na  dani 
a spáchal takový čin ve velkém rozsahu,  
 
čímž spáchal 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 2/2021 
 
zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 
3  trestního  zákoníku  ve  znění  účinném  do  30.  6.  2016  jako  spolupachatel  dle  §  23  trestního 
zákoníku, 
 
a  za  tento  zločin  a  za  zločin  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby  podle  §  240 
odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, kterým byl uznán vinným rozsudkem Krajského soudu v Brně, 
pobočky ve Zlíně, ze dne 11. 9. 2019, č. j. 69 T 8/2018-1170, ve spojení s usnesením Vrchního 
soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2020, č. j. 6 To 93/2019-1307, 
 
se odsuzuje 
 
podle § 240 odst. 3 trestního zákoníku a § 43 odst. 2 trestního zákoníku k souhrnnému trestu 
odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) let,
 pro jehož výkon se podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního 
zákoníku zařazuje do věznice s ostrahou
 
Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku k trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce 
statutárního orgánu obchodních korporací a družstev v trvání 6 (šesti) let. 
 
Současně  se  ruší  výrok  o  trestu  z rozsudku  Krajského  soudu  v Brně,  pobočky  ve  Zlíně, 
ze dne 11. 9. 2019,  č.  j.  69  T  8/2018-1170,  jakož  i  všechna  další  rozhodnutí  na  tento  výrok 
obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. 
 
Podle  §  228  odst.  1  trestního  řádu  je  obžalovaný  povinen  zaplatit  náhradu  škody 
poškozené  České  republice  zastoupené  Generálním  finančním  ředitelstvím,  se  sídlem  v Praze, 
Lazarská 15/7, ve výši 302 969 060 Kč. 
 
 
Odůvodnění: 
 
K rozhodnutí o vině: 
 
1.  S ohledem na prohlášení viny skutkem popsaným ve výroku tohoto rozsudku obžalovaným D. S. 
ve  smyslu  §  206c  trestního  řádu  a  na  souhlas  obžalovaného  s uvedenou  právní  kvalifikací  jeho 
jednání, kteréžto prohlášení bylo soudem přijato, nebylo dokazování ve vztahu k rozhodnutí o vině 
obžalovaného  prováděno  a  tudíž  v tomto  směru  rozsudek  ani neobsahuje  odůvodnění  daného 
rozhodnutí. Soud pouze pro úplnost dodává, že skutečnosti uvedené v prohlášení viny, potažmo 
tedy i samotné rozhodnutí o vině, nelze napadnout opravným prostředkem. 
 
K rozhodnutí o trestu: 
 
2.  Při úvaze o trestu přihlížel soud ke všem hlediskům uvedeným v ustanovení § 38 odst. 1, § 39 odst. 
1,  2,  3  trestního  zákoníku,  tedy  jednak  k  obecné  tezi,  že  trestní  sankce  je  nutno  ukládat 
s přihlédnutím  k  povaze a  závažnosti  spáchaného trestného  činu  a  poměrům  pachatele,  jednak 
ke konkretizaci  této  teze,  dle  níž  jsou  povaha  a  závažnost  trestného  činu  určovány  především 
významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, 
okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. 
Z  těchto  hledisek  je  tedy  třeba  mít  za  to,  že  obžalovaný  porušil  poměrně  významný  zájem 
společnosti  resp.  státu  na  správném  vyměření  a  odvedení  daní,  z nichž  jsou  financovány 
jeho základní  činnosti,  ale  i  činnosti  krajů  a  obcí,  tedy  financování  plnění  jejich  úkolů.  Pokud 
se jedná o způsob provedení činu a způsobený následek, lze mít za to, že se jedná o momenty, 
které se nijak nevymykají standardním případům trestné činnosti tohoto druhu, s výjimkou tedy 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 2/2021 
rozsahu vylákání výhody na dani, který má podstatný vliv na poměrně značnou míru společenské 
škodlivosti jednání obžalovaného, která je však vyjádřena již v trestní sazbě stanovené v trestním 
zákoníku (5 – 10 let). 
 
3.  Při úvaze o konkrétním druhu a výměře trestu musel soud ještě zohlednit také fakt, že projednávané 
trestné  činnosti  se  obžalovaný  dopustil  ještě  předtím,  než  byl  odsouzen  ve  výroku  rozsudku 
citovaným  rozsudkem  Krajského  soudu  v Brně,  pobočky  ve  Zlíně,  z  čehož  vyplynula  nutnost 
uložení  souhrnného  trestu  obžalovanému  za  trestnou  činnost  nyní  projednávanou  a trestnou 
činnost  popsanou  v  tomto  rozsudku,  kterým  byl  uznán  vinným shodným zločinem,  ovšem  dle                  
§ 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku, jehož se dopustil obdobnou trestnou činností za účasti jiných 
firem a za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 5 let a 6 měsíců, který nyní vykonává. 
Při  ukládání  souhrnného  trestu  také  platí,  že  tento  trest  nesmí  být  mírnější  než  uložený  trest 
předchozí. 
 
4.  Na  konkrétní  druh  a  výměru  trestu  mají  zásadní  vliv  také  okolnosti  obžalovanému  polehčující 
a přitěžující ve smyslu ustanovení § 41 a § 42 trestního zákoníku, přičemž soud z celé řady těchto 
okolností  v  daném  případě  shledal  pouze  jednu  významnou  okolnost  polehčující,  kterou  je 
předchozí bezúhonnost obžalovaného, který se tedy před spácháním projednávané trestné činnosti 
žádné jiné nedopustil. Okolnosti, které by obžalovanému přitěžovaly, soud v daných souvislostech 
neshledal.  
 
5.  Na  výměru  trestu  však  má  poměrně  zásadní  vliv  také  výše  zmiňované  prohlášení  viny 
obžalovaným,  které  pak  nabývá  zvláštního  významu  u  takto  sofistikované  trestné  činnosti. 
Takovéto prohlášení viny může být i důvodem pro uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby, 
což však v daném případě možné nebylo, a to jednak s ohledem na nutnost uložení souhrnného 
trestu a také s ohledem na rozsah trestné činnosti. Soud je však přesvědčen, že v daném případě je 
na místě, aby obžalovaný reálně pocítil pozitivní dopad svého přístupu k trestnímu řízení ve fázi 
projednání věci před soudem, a to v podobě trestu, který bude ještě uložen ve spodní polovině 
trestní sazby, k čemuž by nepochybně za jeho předchozího postoje k jeho obvinění nedošlo, neboť 
by zde byly jistě všechny důvody – při vyslovení viny – pro uložení trestu při horní hranici trestní 
sazby. Podle soudu je tedy nutné, aby mezi trestem ukládaným za této situace a trestem ukládaným 
při prohlášení viny byl znatelný rozdíl.  
 
6.  S přihlédnutím  ke  všem  těmto  okolnostem  tedy  soud  dospěl  k závěru,  že  za  přiměřený 
lze považovat trest odnětí svobody v trvání sedmi let, uložený tedy jako souhrnný za současného 
zrušení výroku o trestu z předcházejícího citovaného rozsudku zdejšího soudu. Pro výkon trestu 
pak byl obžalovaný zařazen do věznice s ostrahou, neboť – jednoduše řečeno – mu byl uložen trest 
ve výměře nedosahující hranice 8 let. Současně bylo také samozřejmě na místě uložení trestu zákazu 
činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodních korporací ve výměře 
symbolicky navyšující výměru tohoto trestu uloženého předchozím rozsudkem. 
 
Rozhodnutí o náhradě škody: 
 
7.  K tomuto  trestnímu  řízení  se  s nárokem  na  náhradu  škody  řádně  připojila  Česká  republika 
zastoupená  Generálním  finančním  ředitelstvím,  a  to  ve  výši  dané  rozsahem  vylákání  výhody 
na  dani.  Za  situace,  kdy  byla  prokázána  přímá  příčinná  souvislost  mezi  trestnou  činností 
obžalovaného  a  vznikem  škody,  jejíž  výše  tedy  vyplývá  z výroku  o  vině,  soudu  nic  nebránilo 
v přiznání  uplatněného  nároku  poškozenému  subjektu  a  tedy  v rozhodnutí  o  povinnosti 
obžalovaného České republice škodu nahradit. 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 2/2021 
Poučení: 
 
Proti všem výrokům tohoto rozsudku je možné podat odvolání do 8 dnů ode dne jeho doručení 
k Vrchnímu  soudu  v Olomouci  prostřednictvím  Krajského  soudu  v Brně,  pobočky  ve  Zlíně 
(s výhradou vyplývající z ustanovení § 206c odst. 7 trestního řádu). 
 
Rozsudek  může  odvoláním  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoliv  výroku 
a obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká. 
 
Poškozený  může  odvoláním  rozsudek  napadnout  pro  nesprávnost  výroku  o náhradě  škody 
nebo proto,  že  takový  výrok  nebyl  učiněn.  Poškozený  může  požádat  o  vyrozumění  o  konání 
veřejného zasedání o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, žádost se podává 
u tohoto soudu.  
 
Odvolání  musí  být  do  8  dnů  od  doručení  písemného  vyhotovení  rozsudku  odůvodněno  tak, 
aby  bylo  patrno,  ve  kterých  výrocích  je  rozsudek  napadán  a jaké  vady  jsou  vytýkány  rozsudku 
nebo řízení, které rozsudku předcházelo. 
 
Státní  zástupce  je  povinen  v odvolání  uvést,  zda  jej  podává,  byť  i  zčásti,  ve prospěch 
nebo neprospěch obžalovaného. 
 
Jestliže odvolání nesplňuje náležitosti obsahu odvolání, může být odvolacím soudem odmítnuto. 
 
 
Zlín 30. dubna 2021 
 
 
 
JUDr. Jiří Dufek v. r. 
předseda senátu 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková