Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o anonymizovane rozhodnuti'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 251/2023 
VAŠE ZNAČKA:    
e-mail: 
foi+request-9498-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
DNE:  
3. 4. 2023 
 
 
Vážení, 
 
 
Krajský soud v Brně obdržel dne 17. 3. 2023 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), 
kterou  jste  požádali  o  anonymizovaná  rozhodnutí:  „69T1/2021  (69T1/2021-38)  69T8/2018 
(69T8/2018-1170) A 69T23/2021 A 69T2/2021.“ 
 
Na základě žádosti Vám zasíláme rozsudky Krajského soudu v Brně č.j. 69 T 1/2021-463, 69 T 
8/2018-1170  a  69  T  2/2021-38.  Spisová  značka  69  T  23/2021  se  v trestní  agendě  povinného 
subjektu nenachází. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Klára Belkovová                                                       
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 Mgr. Klára  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Klára Belkovová 
 Belkovová Datum: 2023.04.03 
12:57:16 +02'00'
 
 
 
Příloha: 
3x