Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Jak vypočítat koeficient krácení DPH za opravu domu na byty a nebytové prostory. Co je potřeba předložit pro případnou kontrolu.'.



 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
Odbor nepřímých daní 
Oddělení daně z přidané hodnoty
 
 
 
 
Č. j.: 22565/23/7100-30116-050485 
  Vyřizuje: Oddělení daně z přidané hodnoty 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
  Martina Prokešová 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
Dotaz vypočtu koeficientu krácení DPH za opravu domu na byty a nebytové prostory 
včetně důkazních prostředků
 
 
  Vážená paní, 
  k Vašemu dotazu, který došel na Generální finanční ředitelství (GFŘ) dne 10. 3. 2023 a byl 
zaevidován pod č. j.: 19710/23, sdělujeme následující. Váš dotaz je vyvolán nejasnostmi 
týkajícími se výkladu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“).  
 
Váš dotaz byl původně GFŘ doručen jako dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), který byl vyhodnocen 
jakožto  dotaz  obecný,  o  čemž  jste  byla  vyrozuměna  rozhodnutím  o  odmítnutí  žádosti 
o poskytnutí informací zaevidovaným pod č. j.: 21663/23/7100-50127-202098.  
 
Váš dotaz zněl: Jak vypočítat koeficient krácení DPH za opravu domu na byty a nebytové 
prostory. Co je potřeba předložit pro případnou kontrolu
 
Stanovisko GFŘ 
Úvodem pouze předesíláme, že GFŘ nemá povědomí o konkrétních okolnostech Vašeho 
případu, a proto bude odpovídat pouze na základě Vámi nastíněných podmínek v obecné 
rovině. GFŘ ve své odpovědi předpokládá, že příjemcem opravy je osoba povinná k dani 
vykonávající  ekonomickou  činnost  (srov.  §  5  odst.  3  ZDPH),  která  překročila  výši  obratu 
2 mil. Kč určenou pro registraci jako plátce DPH (srov. § 6 ZDPH), přičemž předmětný dům 
je obchodním majetkem plátce [srov. § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH]. 
 
Předně  je  nutné  připomenout,  že  správce  daně  při  dokazování  hodnotí  důkazy  podle 
své úvahy,  přičemž  každý  důkaz  posuzuje  jednotlivě  a  všechny  důkazy  hodnotí  v jejich 
souvislosti  [srov.  §  8  odst.  1  zákona  č.  280/2009  Sb.,  daňový  řád,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád“)]. Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního 
jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní (srov. § 8 odst. 3 daňového řádu).  
 
Také je nutné uvést, že GFŘ vychází ve své odpovědi z ust. § 92 odst. 3 daňového řádu, 
které zřetelně stanoví, že je to právě daňový subjekt, který prokazuje veškeré skutečnosti, 

Č. j.: 22565/23/7100-30116-050485 
strana 2 (celkem 3) 
 
jež je povinen uvádět v daňových tvrzeních a dalších podáních. GFŘ tak není oprávněno 
stanovit, jaké důkazní prostředky je povinen daňový subjekt předložit, aby unesl své důkazní 
břemeno  zejména  ohledně  prokázání  správnosti  výpočtu  odpočtu  daně  v částečné  výši 
ve smyslu  § 75  a  76  zákona  o  DPH.  To stejné  platí  i  pro  otázku  rozložení  důkazního 
břemene  v rámci  daňového  řízení  mezi  daňovým  subjektem  a  správcem  daně.  Správce 
daně může vyjádřit pochybnosti ohledně věrohodnosti, průkaznosti, správnosti či úplnosti 
účetnictví a jiných povinných záznamů. Zároveň nemá povinnost doložit, že údaje o určitém 
případu jsou v předložených formálních dokladech zaznamenány v rozporu se skutečností, 
je  však  povinen  prokázat,  že  o  souladu  se  skutečností  existují  natolik  vážné  a  důvodné 
pochyby, které činí doklady nevěrohodnými, neúplnými, neprůkaznými nebo nesprávnými 
(v tomto smyslu  srov.  rozsudek  ze  dne  15.  11.  2017,  č. j.: 2 Afs  72/2017-43). 
Následně přechází  důkazní  břemeno  na  daňový  subjekt,  který  má  povinnost  svá  tvrzení 
prokázat jiným způsobem, než daňovým dokladem nebo svým účetnictvím (v tomto smyslu 
srov. např. rozsudky ze dne 30. 1. 2008, č. j.: 2 Afs 24/2007-119, ze dne č. j.: 8 Afs 252/2019 
22. 10. 2008, č. j.: 9 Afs 30/2008-86, ze dne 18. 1. 2012, č. j.: 1 Afs 75/2011-62, nebo ze dne 
12.  2.  2015,  č.  j.:  9  Afs  152/2013-49).  Neunesete-li  Vaše  důkazní  břemeno  zejména 
v tom smyslu, že byl předmětný majetek použit zejména pro zdanitelná plnění na výstupu, 
pak byste nebyla oprávněna k uplatnění žádného nároku na odpočet daně. Pokud by byla 
přijatá zdanitelná plnění použita částečně pro plnění s nárokem na odpočet daně (zejména 
pro zdanitelná plnění na výstupu, osvobozená plnění v nárokem na odpočet daně ve smyslu 
§  63  a  násl.  zákona  o DPH)  a pro plnění  bez  nároku  na odpočet  daně (pro  plnění  mimo 
ekonomickou činnost plátce či pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 
dle § 51 a násl. zákona o DPH), pak byste byla povinna postupovat ve smyslu § 72 odst. 6 
zákona o DPH, tj. v zásadě uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši. Výpočet nároku 
na odpočet daně v částečné výši je uveden v § 75 a § 76 zákona o DPH.  
 
Bez bližších znalostí okolností Vašeho případu je pro GFŘ nesmírně obtížné sdělit, jak máte 
postupovat při stanovení částečného odpočtu daně, neboť GFŘ není obeznámeno, zejména 
k jakým  plněním  je  stavba  domu  využívána,  zdali  k plněním  mimo  předmět  ZDPH  nebo 
k plněním osvobozeným s nárokem či bez nároku na odpočet daně.  
 
V obecné rovině je možné sdělit, že použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely 
svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné 
výši odpovídající rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění (srov. § 75 odst. 1 
ZDPH. Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu 
u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, 
a  podílu  použití  tohoto  plnění  pro  účely  svých  uskutečněných  plnění  (dále  jen  „poměrný 
koeficient“).  Poměrný  koeficient  se  vypočítá  jako  procentní  podíl  zaokrouhlený  na  celé 
procento  nahoru.  Nelze-li  v  okamžiku  uplatnění  odpočtu  daně  stanovit  výši  poměrného 
koeficientu  podle  skutečného  podílu  použití,  stanoví  ji  plátce  kvalifikovaným  odhadem. 
Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl 
oprávněn  uplatnit  nárok na  odpočet  daně, tento nárok  uplatnil  a  přijaté  zdanitelné  plnění 
použil,  plátce  do  hodnoty  poměrného  koeficientu  zohlední  skutečný  podíl  použití 
tohoto zdanitelného plnění pro účely uskutečněných plnění v daném roce. Odchyluje-li se 
poměrný  koeficient  vypočtený  podle  skutečného  použití  od  poměrného  koeficientu 
stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se 
opraví. Bližší informace jsou obsaženy v § 75 ZDPH.  
 
V tomto  ohledu  je  také  nutné  doplnit,  že  dle  §  76  odst.  1  ZDPH  použije-li  plátce  přijaté 
zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet 
daně  uvedená  v  §  72  odst.  1  ZDPH,  tak  pro  plnění  osvobozená  od  daně  bez  nároku 
na odpočet  daně  s  místem  plnění  v  tuzemsku  i  mimo  tuzemsko,  s  výjimkou  plnění 
uvedených v § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH, má nárok na odpočet daně pouze v krácené výši 
odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. Příslušná výše odpočtu 
daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, 

Č. j.: 22565/23/7100-30116-050485 
strana 3 (celkem 3) 
 
u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu. Dojde-li k souběhu 
nároku  na  odpočet  daně  v  krácené  výši  podle  §  76  ZDPH  a  nároku  na  odpočet  daně 
v poměrné výši podle § 75 ZDPH, použije se pro výpočet výše odpočtu daně v krácené výši 
namísto částky daně na vstupu částka odpočtu daně v poměrné výši stanovená postupem 
podle § 75 ZDPH. Koeficient podle § 76 odst. 2 věty první ZDPH se vypočte jako procentní 
podíl,  v jehož  a) čitateli  je  součet  částek  základů  daně  nebo  hodnot  plnění  plátcem 
uskutečněných  plnění  s  nárokem  na  odpočet  daně  uvedených  v  §  72  odst.  1  ZDPH, 
b) jmenovateli  je  celkový  součet  hodnoty  v  čitateli  a  součtu  hodnot  plnění  plátcem 
uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Dlužno dodat, 
že do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se 
započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat 
daň  nebo  přiznat  plnění.  Vypočtený  koeficient  se  zaokrouhlí  na  celé  procento  nahoru. 
Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají a) dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, 
pokud  tento  majetek  plátce  využíval  pro  svou  ekonomickou  činnost;  to  neplatí,  
je-li toto uskutečněné  plnění  nedílnou  součástí  obvyklé  ekonomické  činnosti  plátce, 
b) poskytnutí  finančních  služeb,  dodání  nemovité  věci  a  nájem  nemovité  věci, 
a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně, c) plnění 
podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH.  
 
Pokud by se jednalo o dlouhodobý majetek plátce DPH, pak je nutné reflektovat povinnost 
sledovat  rozsah  využití  takovéhoto  majetku  ke  zdanitelným  plněním  ve  lhůtě  pro  opravu 
odpočtu, která u domu (nemovité věci) činí 10 let od roku jeho pořízení (srov. § 78 odst. 3 
ZDPH).  Pokud  byste  používala  dům  či  byty  pouze  po  část  kalendářního  roku  pro  plnění 
s nárokem  na odpočet  daně  a  část  kalendářního  roku  pro plnění,  u  kterých  není  nárok 
na odpočet daně, dle § 78a odst. 5 ve vazbě na § 78 odst. 4 písm. a) až d) ZDPH, pak byste 
byla  povinna  upravit  uplatněný  odpočet  daně  v daňovém  přiznání za  poslední  zdaňovací 
období kalendářního roku výpočtem dle § 78a ZDPH.  
 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že Generální finanční ředitelství není až na výjimky 
oprávněno  k závaznému  výkladu  právních  předpisů  a  rovněž  ani k poskytnutí  právního, 
daňového  a jiného  poradenství  v individuálních  záležitostech.  Posouzení  konkrétní  věci 
v daňovém  řízení  je  plně  v kompetenci  příslušného  správce  daně.  Proto  doporučujeme 
obrátit  se  na certifikovaného  daňového  poradce,  který  Vaše  případy  posoudí  s náležitou 
péčí a odborností.  
 
  S pozdravem 
 
 
 
 
   
Ing. Zdeněk Červený 
 
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru 
 
Elektronicky podepsáno
30.03.2023
Ing. Zdeněk Červený
vedoucí oddělení a
zástupce ředitelky odboru